231/1996

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1996

Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1583/94) 3 §:n edellä oleva väliotsikko,

muutetaan 1―3 ja 13 §, näistä 2 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä helmikuuta 1995 annetulla asetuksella (150/95), sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a―3 e § sekä 4 §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) luopumistukilailla maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia (1293/94);

2) EY:n rakenneasetuksella maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamisesta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2328/91; ja

3) eläkelaitoksella maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/69) tarkoitettua maatalousyrittäjien eläkelaitosta.

2 §

Luopumistukilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetuksi maatalouden harjoittamiseksi katsotaan:

1) peltoviljely;

2) karjatalous ja muu eläinten pito;

3) kasvihuonetuotanto, vihannesviljely, marjan- ja hedelmänviljely sekä muu puutarhaviljely;

4) kalanviljely;

5) mehiläistalous;

6) porotalous;

7) sisävesikalastus;

8) ammattimainen metsästys;

9) ammattimainen marjastus ja sienestys; sekä

10) muu näihin rinnastettava eläinten kasvatus, lihan ja muiden eläimestä saatavien tuotteiden sekä viljan ja muiden elävien kasvien tuotanto sekä muu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoiminta.

3 §

Luopumistukilain 2 §:n 4 kohdassa kokonaistuloilla tarkoitetaan maatalousyrittäjän verotettavia tuloja ja muita tuloja. Verotettaviin tuloihin lisätään kuitenkin verotuksessa vähennetyt poistot. Kokonaistuloihin luetaan sosiaaliturvaetuuksista vain yli kuusi kuukautta jatkuneet ansiosidonnaiset työttömyysturvaetuudet ja yli vuoden jatkuneet eläketulot, ei kuitenkaan perhe-eläketuloa.

3 a §

Laskettaessa maatalouden osuutta kokonaistuloista lisätään maatalouden tuloihin tavanomaista suuremmat kotieläinten hankintamenot. Maatalouden tuloista vähennetään maanvuokratulot sekä korvaukset maataloustuotannon lopettamisesta.

Maatalouden jaettavasta yritystulosta ei vähennetä sopeutumisvähennystä.

Jos puolisot ovat harjoittaneet maataloutta yhteiseen lukuun, maatalouden ansiotulo voidaan verotuksesta poiketen hakemuksesta jakaa puolisoiden kesken käyttäen perusteena maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen työtulon jakoperustetta.

3 b §

EY:n rakenneasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa kappaleessa tarkoitettuja maatilalta saatuja tuloja ovat maatalousyrittäjän kaikki 2 §:ssä ja kappaleessa tarkoitetusta toiminnasta saamat tulot, jos toimintaa on harjoitettu luopumistukilain 2 §:ssä tarkoitetulta maatilalta käsin. Maatilalta saaduksi tuloksi luetaan myös tulo, jonka maatalousyrittäjä saa työskentelystään 2 §:ssä tarkoitetun toiminnan tuloksena syntyneitä tuotteita jalostavassa tai markkinoivassa yhteisössä. Edellytyksenä on, että maatalousyrittäjä omistaa tämän yhteisön yhdessä muiden maatalousyrittäjien kanssa.

3 c §

Metsätaloudesta saatavilla verotettavilla tuloilla tarkoitetaan maatilatalouden tuloverolain (543/67) mukaan laskettua metsätalouden puhdasta tuloa tai tuloverolain (1535/92) mukaista metsätalouden puhdasta pääomatuloa sekä hankintatyön arvoa.

3 d §

Luopumistukilain 2 §:n 4 kohtaa sovellettaessa maatalousyrittäjän katsotaan käyttävän yli puolet työajastaan muuhun kuin maa- ja metsätalouteen sekä maatilalla harjoitettaviin liitännäistoimintoihin, jos hänen työaikansa työ- tai virkasuhteessa taikka muussa ansiotoiminnassa ylittää yhteensä keskimäärin 866 tuntia kalenterivuodessa. Maatalousyrittäjän ei kuitenkaan katsota käyttävän yli puolta työajastaan tilan ulkopuoliseen toimintaan, jos hänen maa- ja metsätalouteen sekä maatilalla harjoitettaviin liitännäistoimintoihin käyttämänsä työaika on yhteensä keskimäärin vähintään 866 tuntia kalenterivuodessa.

3 e §

Päätoimisuutta koskevista edellytyksistä voidaan tulipalon, luonnonolosuhteiden, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi poiketa enintään kahtena vuotena.

Luopumistuen saamisen edellytykset
4 §

13 §

Luopumistukilain 11 §:ssä tarkoitettu luovutuksensaaja voi käyttää peltomaata metsätalouteen tai luonnonsuojelualueiden perustamiseen taikka hyödyntää sitä muulla tavalla, joka sopii yhteen ympäristön ja luonnonhoitoalueiden säilyttämisen ja kehittämisen kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, milloin tuki perustuu luopumistukilain 21 §:ään, siinä tarkoitettua ehdollista päätöstä haetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.