190/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 1 päivänä maaliskuuta 1996 annetun kosmetiikka-asetuksen (189/96) 3, 5 ja 10 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kosmeettisten valmisteiden koostumusta ja merkintöjä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

ammattikäyttöön tarkoitetulla valmisteella kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan kampaamo-, parturi-, kosmetologi- tai muussa vastaavassa toimipaikassa;

galeenisella valmisteella eläin- tai kasvimateriaalista murskaamalla, saostamalla, suodattamalla, keittämällä, tislaamalla, uuttamalla tai muulla vastaavalla tavalla saatua tuotetta; sekä

kosmeettisen valmisteen säilyvyysajalla aikaa, jona valmiste asianmukaisesti säilytettynä säilyy kosmetiikka-asetuksen 2 §:n 1 momentin säännöksen mukaisena ja täyttää alkuperäisen käyttötarkoituksensa.

3 §
Kiellot ja rajoitukset

Kosmeettisessa valmisteessa ei saa olla liitteessä 1 mainittuja aineita. Kielto ei kuitenkaan koske näiden aineiden teknisesti väistämättömiä jäämiä, joista ei aiheudu vaaraa terveydelle.

Liitteessä 2 mainittuja aineita saa käyttää kosmeettisiin valmisteisiin vain liitteessä mainituin rajoituksin.

Kosmeettisiin valmisteisiin saa käyttää väriaineena vain liitteessä 3 mainittuja aineita liitteessä mainituin rajoituksin. Määräys ei koske kosmeettisia valmisteita, joiden sisältämien väriaineiden ainoana tarkoituksena on hiusten ja muiden karvojen värjääminen.

Kosmeettisiin valmisteisiin saa käyttää säilöntäaineena vain liitteessä 4 mainittuja aineita liitteessä mainituin rajoituksin.

Kosmeettisiin valmisteisiin saa käyttää auringonsuoja-aineena vain liitteessä 5 mainittuja aineita liitteessä mainituin rajoituksin.

4 §
Varoitusmerkinnät

Liitteessä 2, 4 tai 5 mainittua ainetta sisältävän valmisteen päällykseen on tehtävä kyseisen aineen kohdalla vaaditut varoitusmerkinnät. Merkinnät on tehtävä päällykseen muusta tekstistä selvästi erottuvina helposti havaittavaan paikkaan. Saman sisältöisiä varoitusmerkintöjä saa tarkoituksenmukaisella tavalla yhdistää.

5 §
Säilyvyysajan ilmoittaminen

Kosmetiikka-asetuksen (189/96) 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetty säilyvyysaika on merkittävä valmisteen päällykseen esimerkiksi seuraavasti:

Parasta ennen

Bäst före

sekä välittömästi merkinnän yhteyteen säilyvyysajan päättymisen ajankohta tai viittaus siihen, mihin ajankohta pakkauksessa on merkitty.

6 §
Ainesosien ilmoittaminen

Kosmetiikka-asetuksen 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla ainesosalla tarkoitetaan kosmeettisen valmisteen koostumukseen kuuluvaa kemiallista ainetta, joka on synteettistä tai luonnollista alkuperää, hajusteita ja aromaattisen aineiden yhdistelmiä lukuunottamatta.

Ainesosaluettelon edellä on oltava sana ''ainesosat'', ruotsiksi ''innehåll'', ''beståndsdelar'' taikka ''ingredienser'' tai näiden sijasta sana ''ingredients'' tai näiden helposti ymmärrettävä lyhenne.

Ainesosat on ilmoitettava 14 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla neuvoston direktiivillä 93/35 ETY muutetun kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa komission antamassa luettelossa mainitussa yleisellä nimellä, tai jos sellaista ei ole, jollakin direktiivin 5 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetulla nimellä tai tunnisteella.

Hajusteet ja aromaattisten aineiden yhdistelmät ja niiden raaka-aineet ilmoitetaan sanalla ''''parfum'' tai ''aroma''.

Eri värivivahteina markkinoitavien kosmeettisten ehostusvalmisteiden osalta voidaan luetella kaikki väriskaalassa käytetyt väriaineet, edellyttäen, että lisätään sanat ''voi sisältää'', ruotsiksi ''kan innehålla'' tai että muulla selkeällä tavalla osoitetaan, ettävalmiste voi sisältää yhden tai useamman luetelluista väriaineista.

Ainesosat, joiden pitoisuus on vähemmän kuin yksi prosentti, voidaan luetella missä tahansa järjestyksessä niiden aineidenjälkeen, joiden pitoisuus on enemmän kuin yksi prosentti. Väriaineet voidaan luetella missä tahansa järjestyksessä muiden ainesosien jälkeen liitteessä 3 olevan Colour Index- numeron tai nimityksen mukaisesti.

7 §
Ainesosien rajaaminen

Ainesosina ei tässä päätöksessä pidetä

a) käytettyjen raaka-aineiden epäpuhtauksia,

b) valmistuksessa käytettyjä teknisiä apuaineita, joita ei ole valmiissa tuotteessa, eikä

c) aineita, joita käytetään aivan välttämättömiä määriä liuottimina tai kantajina hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996. Sillä kumotaan, voimassa olevia liitteitä lukuunottamatta, kosmeettisista valmisteista 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1415/93).

Neuvoston direktiivi 93/35/ETY; EYVL N:o L 151, 23.61993, s. 132

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Toivonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.