188/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 9 §:n 2 momentti ja 5 luvun otsikko, niistä 9 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa (258/92),

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 6 a §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 12 §, 14 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 17 b, 18 ja 20 §, 21 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 ja 3 momentti sekä 23―25 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti osittain muutettuna mainitulla 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetulla asetuksella, 6 a ja 12 §, 17 §:n 2 momentti ja 24 § mainitussa 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa, 9 §:n 1 momentti osittain muutettuna 26 päivänä maaliskuuta 1976 ja 16 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla asetuksilla (271/76 ja 997/83), 17 b § mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa, 22 §:n 1 momentti osittain muutettuna 13 päivänä helmikuuta 1981 annetulla asetuksella (133/81) ja 25 § viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetuksen 3 §:ään uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 22 a ja 26 a § seuraavasti:

2 §

Patentti- ja rekisterihallituksen on otettava merkki tavaramerkkirekisteriin, kun merkki on rekisteröity. Rekisteritietojen tulee sisältää:

1) tavaramerkin hakemusnumero ja hakemuksen saapumispäivä;

2) rekisterinumero ja rekisteröintipäivä;

3) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

4) rekisteröinnin tarkoittamat tavara- tai palveluluokat ja tavarat tai palvelut;

5) mahdollinen yhteismerkkiä koskeva huomautus;

6) merkintä siitä, että rekisteröinti ei ole lainvoimainen;

7) tavaramerkkilain 56 g §:n 2 momentin mukainen merkintä;

8) tavaramerkkilain 56 i §:n 2 momentin ja 56 j §:n 2 momentin mukainen toimenpide; sekä

9) merkintä tavaramerkkilain 52 §:n mukaisesta toimenpiteestä.


3 §

Kun rekisteröinti uudistetaan tavaramerkkilain 22 §:n 4 momentin mukaisesti suorittamalla uudistamismaksu, tehdään uudistamisesta merkintä rekisteriin.

6 a §

Muista kuin 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rekisterimerkinnöistä annetaan hakijalle toimituskirjana jäljennös rekisteröinnistä.

9 §

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka ja osoite;

2) milloin hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

3) tavaramerkki kuviona, sanoina, kirjaimina tai numeroina, taikka tavaran asun kuvana; sekä

4) ilmoitus niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava.


10 §

Tavaramerkin rekisteröintiasiassa hakijan on, milloin rekisteriviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, kirjallisesti selitettävä tai teknisin apuvälinein osoitettava, mitä merkki on tarkoitettu kuvaamaan ja mikä hakijan mielestä on merkille luonteenomaista.


11 §

Tavaramerkkilain 20 §:n 2 momentissa tai 56 c §:n 2 momentissa tarkoitettu väite on tehtävä kirjallisesti ja annettava kaksin kappalein patentti- ja rekisterihallitukselle. Väiteasiakirjan liite on niin ikään, mikäli mahdollista, annettava kahtena kappaleena. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee.


12 §

Rekisteröinnin uudistamishakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka ja osoite;

2) uuden asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

3) ilmoitus suoja-alan supistuksesta, jonka hakija haluaa tehtäväksi, sekä tällaisessa tapauksessa niistä tavaroista tai palveluista ja luokista, jotka rekisteröinti hakijan mielestä tämän jälkeen tulisi käsittämään; sekä

4) ilmoitus siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa tavaramerkin haltijan mielestä kuuluu edellyttäen, ettei tätä ole jo merkitty rekisteriin.

Milloin rekisteröinti tavaramerkkilain 22 §:n 4 momentin mukaan uudistetaan suorittamalla uudistamismaksu, on rekisterinumero, maksajan nimi ja osoite mainittava.

14 §

Hakemukseen on liitettävä:

1) asiakirja, joka osoittaa merkin siirtymisen ja josta ilmenee, mitä tavaroita tai palveluja siirto koskee, ellei se tarkoita rekisteröintiä kokonaisuudessaan; ja

2) asianomainen kotimaantodistus, mikäli sellainen tavaramerkkilain 28 §:n mukaan on tarpeen.

17 §

Saadakseen 1 momentissa tarkoitetun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydettävä sitä yhden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä Suomessa ja samalla ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu hakemus on tehty, sekä, niin pian kuin mahdollisesta, sen numero. Jos etuoikeus ei kohdistu kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin se kohdistuu.

17 b §

Etuoikeus voi perustua kunkin tavaran tai palvelun osalta ainoastaan ensimmäiseen Suomen ulkopuolella tehtyyn tavaramerkin rekisteröintihakemukseen.

18 §

Milloin tavaramerkkilain 20 §:n 2 momentissa tai 56 c §:n 2 momentissa tarkoitettu väite tehdään rekisteröintiä vastaan eikä väite ole ilmeisesti aiheeton, on rekisteröinnin haltijaa kehoitettava määräajassa antamaan lausumansa.

20 §

Rekisteriviranomaisen on vastattava yleisön tiedusteluihin, onko tietty sanamerkki merkitty tavaramerkkirekisteriin.

21 §

Rekisteröintiä koskevat hakemusasiakirjat kaikkine liitteineen tai kansainvälistä rekisteröintiä koskevat asiakirjat on kahden kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta lukien pidettävä patentti- ja rekisterihallituksessa jokaisen nähtävänä, joka tahtoo saada rekisteröinnistä tietoja.

22 §

Tavaramerkkilain 20 §:n mukaisen kuulutuksen tulee sisältää:

1) kuulutuspäivä, mikäli hakemus kuulutetaan ennen rekisteröintiä;

2) tavaramerkin hakemusnumero;

3) rekisterinumero;

4) tavaramerkki;

5) hakemuksen saapumispäivä;

6) rekisteröintipäivä;

7) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

8) milloin haltijaa edustaa asiamies, tämän nimi;

9) ne tavaroiden tai palvelujen luokat, jotka merkkioikeus tulisi käsittämään;

10) yhteismerkkiä koskeva huomautus; sekä

11) kansainvälisen rekisteröinnin numero ja rekisteröintipäivä hakemuksen perustuessatavaramerkkilain 56 i §:n 1 momentin tai

56 j §:n 1 momentin mukaisesti kansainväliseen rekisteröintiin.


Kuulutuksessa on tiedotettava mahdollisuudesta tehdä väite rekisteröintiä vastaan tavaramerkkilain 20 §:n 2 momentin mukaisesti.

22 a §

Tavaramerkkilain 56 c §:n mukaisen kuulutuksen tulee sisältää:

1) kuulutuspäivä;

2) kansainvälinen rekisterinumero;

3) tavaramerkki;

4) kansainvälisen rekisteröinnin päivä;

5) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

6) milloin haltijaa edustaa asiamies, tämän nimi;

7) ne tavaroiden tai palvelujen luokat, jotka merkkioikeus tulisi käsittämään; sekä

8) yhteismerkkiä koskeva huomautus.

Kuulutuksen tulee lisäksi sisältää, mikäli merkki on värillinen, maininta tästä, ja rekisteriviranomaisen harkinnan mukaan muu merkin selitys samoin kuin maininta erottamislausumasta tai etuoikeudesta.

Kuulutuksessa on tiedotettava mahdollisuudesta tehdä väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tavaramerkkilain 56 c §:n 2 momentin mukaisesti.

23 §

Tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentin ja 56 d §:n 3 momentin mukaisessa kuulutuksessa on mainittava rekisterinumero ja haltijan nimi tai toiminimi.

24 §

Tavaramerkkilain 24 §:n ja 56 h §:n mukaisessa tavaramerkin rekisteristä poistamista ja suoja-alan supistamista sekä tavaramerkkilain 56 k §:n mukaisessa uudistamista koskevassa kuulutuksessa ilmoitetaan rekisterinumero.

25 §

Tavaramerkkilain 33 §:n 1 momentin, 34 §:n 1 momentin ja 56 k §:n mukaisessa tavaramerkin siirtymistä ja käyttöluvan rekisteröintiä koskevassa kuulutuksessa on mainittava rekisterinumero, uuden haltijan ja käyttöluvan saajan nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä muut rekisteriviranomaisen tarpeelliseksi katsomat tiedot.

26 a §

Tavaramerkkilain 56 g §:n 2 momentin mukaisessa kuulutuksessa on mainittava korvautuneen suomalaisen rekisteröinnin numero ja voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.