173/1996

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1996

Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on päättänyt

kumota 7 päivänä syyskuuta 1990 ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/90) 9 §:n 3 momentin,

muuttaa 1 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan ja 2 momentin, 2 §:n 1 momentin 1 kohdan, 3 §:n 3 momentin, 5 §:n 2 ja 3 momentin, 6 §:n 1 momentin, 7 §:n 2 momentin, 9 §:n otsikon, 10 §:n 2 momentin, 13 §:n ja 14 §:n 1 ja 2 momentin, [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1996), alkuperäinen sanamuoto kuului: 14 §:n 1 momentin, ]

sellaisena kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti, 5 §:n 3 momentti, 13 § ja 14 §:n 1 momentti 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa päätöksessä (1405/92) ja

lisätä päätökseen uuden 4 a, 12 a, 18 a §:n sekä 2 ja 8 §:ään uuden 2 momentin, jolloin kummassakin pykälässä nykyinen 2 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa päätöksessä, siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Teoriaopetus

Oppilaalle on annettava teoriaopetusta:

1) A1- tai A-luokkaa varten vähintään 12 tuntia;


3) C-luokkaa varten vähintään 32 tuntia.

Teoriatunnin tulee kestää vähintään 45 minuuttia. Teoriaopetusta saa antaa oppilaalle enintään kolme tuntia päivässä. C-luokan opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.


2 §
Ajo-opetuksen määrä

Oppilaalle on annettava ajo-opetusta liikenteessä:

1) A1- tai A-luokkaa varten vähintään 10 ajokertaa; ja


C-luokan opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.


3 §
Ajo-opetuksen antaminen

Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella vähintään kuusi ajokertaa, jos ajo-opetuksen vähimmäismäärä on 28 tai 30 ajokertaa. C-luokkaa varten on oppilaalle, jolla ei ole B-luokan ajo-oikeutta, annettava ajo-opetusta henkilöautolla 10 ajokertaa, joista puolet on oltava maantieajoa. Moottoritiellä saa antaa ajo-opetusta vain oppilaalle, jonka voidaan katsoa kykenevän turvallisesti ja muuta liikennettä kohtuuttomasti haittaamatta kuljettamaan ajoneuvoa.


4 a §
Kuljettajaopetus linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta varten

D1-luokkaa varten annettavaan kuljettajaopetukseen on sisällytettävä teoriaopetusta vähintään 25 tuntia ja ajo- ja toimintaharjoituksia vähintään 10 tuntia sekä riittävä ensiapukoulutus, jollei oppilaalla ole vastaavia tietoja.

D-luokkaa varten on annettava kuljettajaopetusta vähintään 300 tuntia, josta ajo-opetusta liikenteessä vähintään 60 tuntia. Opetukseen on sisällyttävä riittävä ensiapukoulutus, jollei oppilaalla ole vastaavia tietoja.

CE-luokkaa varten on annettava kuljettajaopetusta vähintään 300 tuntia, josta ajo-opetusta liikenteessä vähintään 80 tuntia.

Tässä pykälässä tarkoitettu tunti ajo-opetusta tai ajo- ja toimintaharjoituksia vastaa pituudeltaan kahta ajokertaa. Muutoin on opetuksesta, sen määrästä ja antamisesta voimassa, mitä edellä 1 §:n 2 momentissa, 2 §:n 2 momentissa ja 3 §:n 1 momentissa määrätään. Opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.

5 §
Opetuksen järjestely

Teoriaopetus on annettava autokoulun opetustilassa. Samassa kunnassa tai viereisissä kunnissa toimivat autokoulut saavat järjestää yhteisesti C-, D1-, D- ja CE-luokkaa varten annettavan teoriaopetuksen sekä A1- tai A-luokkaa varten annettavaan teoriaopetukseen sisältyvän moottoripyörää ja sillä ajamista koskevan erityisopetuksen.

Alkuopetus on annettava autokoulun sijaintikunnassa ja muu ajo-opetus pääasiassa sillä alueella, jolla lupa oikeuttaa harjoittamaan autokoulutoimintaa.


6 §
Kouluajoneuvot

Kouluajoneuvona on käytettävä:

1) kaksipyöräistä moottoripyörää, joka täyttää ajokokeessa käytettävälle moottoripyörälle asetetut vaatimukset, jos opetusta annetaan A1- tai A-luokkaa varten;

2) vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä B-luokan henkilöautoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten;

3) kuorma-autoa, jonka todellinen kokonaismassa on vähintään 60 prosenttia sen rekisteröidystä kokonaismassasta, jos opetusta annetaan C-luokkaa varten;

4) D-luokan linja-autoa, jos opetusta annetaan D-luokkaa varten ja D1-luokan linja-autoa, jos opetusta annetaan D1-luokkaa varten; ja

5) E-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoautona on kuorma-auto, jos opetusta annetaan CE-luokkaa varten, D-luokan linja-auto, jos opetusta annetaan DEluokkaa varten ja D1-luokan linja-auto, jos opetusta annetaan D1E-luokkaa varten.


7 §
Opetuslupa

Opetusluvassa määrätyn auton on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 §:n 1, 2 ja 4 momentissa mainitut vaatimukset. Opetusajoneuvona saadaan kuitenkin käyttää myös B-luokkaan kuuluvaa pakettiautoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten. Opetukseen käytettävässä B-luokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on oltava laite, jolla opettaja voi vaikeudetta käyttää auton käyttöjarrua, ulkopuolinen taustapeili opettajaa varten ja turvavyöt sekä opettajaa että opetettavaa varten. Moottoripyörän on oltava kaksipyöräinen ja sen on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 §:n 2 ja 4 momentissa mainitut vaatimukset ja ajokorttiasetuksen sitä ajokorttiluokkaa koskevat vaatimukset, jota vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi opetuslupa myönnetään.


8 §
Harjoituslupa

Harjoitusluvassa määrätyn moottoripyörän on täytettävä ajokorttiasetuksen sitä ajokorttiluokkaa koskevat vaatimukset, jota vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi harjoituslupa myönnetään.


9 §
Kuljettajaopetuksen antaminen ammatillisissa oppilaitoksissa

10 §
Opetusajoneuvon tunnus

Kouluajoneuvon taakse on 1 momentissa mainitun tunnuksen lisäksi erilliseen kilpeen tai muuten merkittävä selvästi näkyviin autokoulun nimi. Kuorma-autossa koulun nimi voidaan kuitenkin merkitä lavan laitoihin tai oviin.

12 a §
C-, D1- ja D-luokan tutkintovaatimukset

C-, CE-, D1-, D1E-, D- ja DE-luokan kuljettajantutkinnon on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.

13 §
Teoriakoe

Teoriakoe suoritetaan ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymää kysymysaineistoa käyttäen. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet teoriakokeen suorittamisesta.

14 §
Ajokoe

Ajokokeen vähimmäiskestoaika on 45 minuuttia tai, jos koe suoritetaan CE-, D- tai DE-luokkaa varten, 60 minuuttia. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet ajokokeen suorittamisesta.

Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset, sekä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuja opetusajoneuvoja lukuun ottamatta

1) A1-luokan tutkinnossa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 75 cm3 ja enintään 125 cm3, eikä sen teho saa ylittää 25 kW;

2) A-luokan tutkinnossa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava suurempi kuin 120 cm3 ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 100 km/h. Jos ajokoe suoritetaan ajo-oikeuden saamiseksi sellaista ajokorttiasetuksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua A-luokan ajoneuvoa varten, jonka teho ylittää 25 kW tai jonka tehon suhde omamassaan ylittää 0,16 kW/kg, moottoripyörän tehon on oltava vähintään 35 kW;

3) B-luokan tutkinnossa B-luokan henkilöauton suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 100 km/h;

4) C-luokan tutkinnossa C-luokan kuorma-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 10 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 7 500 kg, pituuden vähintään seitsemän metriä, akselivälin vähintään 3,80 m ja takaylityksen vähintään 1,5 m sekä suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h;

5) D-luokan tutkinnossa linja-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 10 000 kg, pituuden vähintään yhdeksän metriä ja akselivälin vähintään 4,70 m. D- ja D1-luokan tutkinnossa linja-auton rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h;

6) BE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on B-luokan ajoneuvo, yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava yli 3 500 kg ja perävaunun kokonaismassan vähintään 1 000 kg sekä vetoauton ja perävaunun suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 100 km/h. Perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen;

7) CE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on C-luokan kuorma-auto, yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 20 000 kg, pituuden vähintään 14 m, sekä vetoauton ja perävaunun suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Vetoautoon kytketyn hinattavan ajoneuvon on oltava joko puoliperävaunu tai kaksiakselinen varsinainen perävaunu ja sen pituuden on oltava vähintään neljä metriä. Vetoauton ja perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen; ja

8) DE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on D-luokan linja-auto, ja D1E-luokan tutkinnossa, jossa vetoautona on D1-luokan ajoneuvo, vetoauton ja perävaunun suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h ja perävaunun rekisteröidyn kokonaismassan vähintään 1 250 kg. Vetoauton ja perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen.


18 a §
Ammattitaitotodistusten antaminen

Ajoneuvohallintokeskus antaa tarvittaessa maantieliikennettä koskevan sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun ETYasetuksen (3820/85/ETY) 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja ammattitaitotodistuksia.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996. Päätöksen 6 §:n 1 momentin 2 kohta, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti ja 18 a § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän päätöksen mukaiset opetussuunnitelmat saadaan ottaa käyttöön ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY; EYVL N:o L 237, 24.8.1991, 76/914/ETY; EYVL N:o L 357, 29.12.76

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1996

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.