170/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ylikuormamaksusta 14 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (51/82) 10 §:n 3 momentti,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentti, 4 §, 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti, 14 § ja 19 §:n otsikko, niistä 4 § sellaisena kuin se on muutettuna 6 päivänä tammikuuta 1989 annetulla lailla (1/89), sekä

lisätään 19 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia ei sovelleta muulla traktorilla kuin liikennetraktorilla ja sen perävaunulla suoritettavaan kuljetukseen silloin, kun kysymyksessä on moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/66) 17 a §:ssä tarkoitettu kuljetus.


2 §
Maksuvelvollinen

Maksuvelvollinen voidaan määrätä ajoneuvorekisterissä olevan tiedon mukaan, jollei rekisteritietoa näytetä virheelliseksi.


4 §
Maksun peruste

Ylikuormamaksu määrätään ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaismassan taikka sallitun akseliin tai teliin kohdistuvan massan ylittävästä massasta siltä osin kuin ylitys on enemmän kuin viisi prosenttia sallitusta kokonaismassasta taikka enemmän kuin kymmenen prosenttia sallitusta akseliin tai teliin kohdistuvasta massasta.

Ajoneuvoyhdistelmän osalta määrätään maksu joko yhdistelmän sallitun kokonaismassan ylityksen tai yhdistelmään kuuluvien ajoneuvojen kokonaismassojen ylitysten yhteismäärän perusteella sen mukaan, kumpi on suurempi.

Jos akseliin tai teliin kohdistuvien massojen 1 momentin mukaan huomioon otettavien ylitysten yhteismäärä on suurempi kuin huomioon otettava kokonaismassan ylitys, ylikuormamaksu määrätään sanotun yhteismäärän perusteella.

Milloin kuljetuksessa sallitaan erityisen luvan perusteella tiellä yleisesti sallittuja massoja suurempia massoja, määrätään ylikuormamaksu akseliin tai teliin kohdistuvan massan tai kokonaismassan ylityksen koko siltä osalta, jolla massa ylittää lupaan merkityn vastaavan massan.

6 §
Ylikuorman toteaminen

Ylikuorma todetaan punnitsemalla akseliin ja teliin kohdistuvat massat tai kokonaismassa. Ylikuorma voidaan todeta myös laskemalla kuorman massa tilavuuden perusteella,rahtikirjoista tai muulla luotettavalla tavalla.


8 §
Maksun määrääminen

Poliisipiirin tai poliisipiirien muodostaman yhteistoiminta-alueen ohjesäännössä voidaan määrätä, että maksumääräyksen voi poliisipiirin päällikön sijasta antaa muu poliisipiirin virkamies.


13 §
Maksuaika

Jollei ylikuormamaksua makseta 1momentissa säädetyn ajan kuluessa, maksun laiminlyöneeltä peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/95) säädettyjen perusteiden mukaan laskettava viivekorko.

14 §
Yhteisön osakkaan ja ulkomaalaisen edustajan vastuu

Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yhtiön maksettavaksi määrätyn ylikuormamaksun suorittamisesta niin kuin omasta velastaan.

Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisen yhteisön, laitoksen ja säätiön maksettavaksi määrätyn ylikuormamaksun suorittamisesta on niiden täällä oleva edustaja vastuussa. Poliisipiirin päällikkö määrää tämän momentin perusteella ylikuormamaksusta vastuussa olevan yhteisvastuulliseksi maksuvelvollisen kanssa ylikuormamaksun suorittamisesta. Vastuussa olevan kuulemisessa ennen maksun määräämistä noudatetaan tällöin, mitä 12 §:ssä säädetään.

19 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Sisäasiainministeriö voi antaa poliisille tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien tehtävien suorittamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996. Sitä sovelletaan ylikuormamaksuun, joka määrätään lain voimaantulon jälkeen todetun ylikuorman perusteella.

HE 198/95
LiVM 1/96
EV 12/96

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.