143/1996

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 5 §, 25 §:n 3 momentti, 32 §:n 3 momentti, 32 a §:n 1 ja 3 momentti, 32 b §:n 2 momentti, 8 luvun otsikko, 134 ja 135 §, 136 §:n 1 momentti, 136 a, 137 ja 137 a §, 138 §:n 1 momentti, 139 §, 140 §:n 1 momentti, 141 ja 141 a  §, 142 §:n 1 ja 2 momentti, 143 §:n 1 momentti, 144 §:n 1 momentin johdantokappale sekä d ja g kohta, 2 momentin johdantokappale sekä b ja c kohta ja 3 momentti, 145―147 §, 148 §:n 1 momentti, 148 a―150 § ja 152 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 25 §:n 3 momentti ja 138 §:n 1 momentti 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1122/94), 32 §:n 3 momentti, 32 a §:n 1 momentti, 32 b §:n 2 momentti, 136 a, 137 ja 137 a  §, 144 §:n 1 momentin johdantokappale sekä d ja g kohta, 2 momentin johdantokappale sekä b ja c kohta ja 3 momentti sekä 148 a ja 149 § 25 päivänä elokuuta 1994 annetussa asetuksessa (773/94), 32 a §:n 3 momentti sekä 141 a ja 152 a § 7 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa asetuksessa (849/95) sekä muut lainkohdat, myös 5 §, muuttamattomina, seuraavasti:

5 §
Mopo

Mopolla tarkoitetaan kaksipyöräistä (L1luokka) tai kolmipyöräistä (L2-luokka) moottoriajoneuvoa, jonka moottorina on enintään 50 cm3:n polttomoottori ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h. Tähän luokkaan luetaan myös muulla voimanlähteellä kuin polttomoottorilla varustettu kaksi- tai kolmipyöräinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

25 §
Massat

3. Ajoneuvon omamassalla (massa käyttökunnossa) tarkoitetaan sen massaa täydessä ajokunnossa kuljettaja, kaikki tavanomaiset varusteet, vararengas, työkalut, poltto- ja voiteluaineet sekä jäähdytysneste mukaan luettuina. Ajoneuvon polttoainesäiliö on tällöin täytettynä 90 prosenttiin tilavuudestaan. L-luokan ajoneuvossa ei kuljettajan massaa kuitenkaan lueta omamassaan. Puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun omamassa onsen akselin tai akseliston välityksellä tiehen kohdistuva massa perävaunun ollessa kiinnitettynä vetävään ajoneuvoon. Matkailuperävaunun omamassaan luetaan akku ja kiinteästi varusteisiin kuuluva yli 50 litran vetoinen vesisäiliö, mutta ei nestekaasupulloja.


32 §
Valmistenumero

3. Moottoripyörässä, mopossa ja L5-luokan ajoneuvossa valmistenumeron tulee olla kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/34/ETY) mukainen.


32 a §
Valmistajan kilpi

1. Autoon ja sen perävaunuun, moottoripyörään, mopoon, L5-luokan ajoneuvoon sekä traktoriin on kiinnitettävä valmistajan kilpi lujasti selvästi näkyvään ja helposti luoksepäästävään paikkaan ajoneuvon sellaiseen osaan, jota ei yleensä vaihdeta ajoneuvon käytön aikana.


3. Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon kilven on oltava direktiivin 93/34/ETY mukainen ja siihen on merkittävä selvästi ja häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;

b) ETY-tyyppihyväksyntänumero;

c) ajoneuvon valmistenumero; ja

d) ajoneuvon moottorin staattinen melu ja vastaava kierrosluku.


32 b §
Takarekisterikilven kiinnityspaikka

2. Moottoripyörän, mopon ja L5-luokan ajoneuvon takarekisterikilven kiinnityspaikan tulee vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen takarekisterikilven kiinnityspaikasta annetun EY:n neuvoston direktiivin (93/94/ETY) vaatimuksia.

8 luku

Mopo
134 §
Renkaat

Mopon renkaiden kantavuuden tulee vastata kuormitetusta moposta kyseiseen pyörään kohdistuvaa massaa. Mopon renkaan kulutuspinnan uria ei saa syventää.

135 §
Nastat

Mopon nastarenkaiden nastojen ulkonemaan, pistovoimaan, massaan ja hyväksymiseen sovelletaan, mitä henkilöautonrenkaan nastoista 37 ja 38 §:ssä säädetään. Mopon renkaassa saa nastoja kuitenkin olla renkaan kulutuspinnan keskimmäisen kolmanneksen alueella.

136 §
Ohjaustanko

1. L1-luokan ajoneuvon ohjaustangon leveyden tulee olla vähintään 0,55 metriä ja enintään 0,8 metriä. Kytkin- ja jarruvipua sekä taustapeilejä ei oteta huomioon leveyttä määrättäessä. Ohjaustangossa ei saa olla ulokkeita, teräviä kulmia eikä pienemmällä kuin 30 mm:n säteellä tehtyjä taivutuksia tai liitoksia.


136 a §
Matkustajan kädensijat

L1-luokan ajoneuvon matkustajan kädensijojen tulee vastata direktiivin 93/32/ETY vaatimuksia.

137 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Mopossa tulee olla kiinteästi asennettu ohjauslukko tai muu laite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi. Lukkolaitteen tulee vastata direktiivin 93/33/ETY tai E-säännön n:o 62 vaatimuksia.

137 a §
Seisontatuki

L1-luokan ajoneuvossa tulee olla seisontatuki, joka vastaa direktiivin 93/31/ETY vaatimuksia.

138 §
Jarrut

1. Mopon jarrujen tulee vastata direktiivin 93/14/ETY tai E-säännön n:o 78/01 vaatimuksia.


139 §
Pakoputkisto

Pakoputkiston tulee L1-luokan ajoneuvossa sijaita siten, ettei putkiston mikään osa ulotu kuormittamattoman istuimen istuinpintaa korkeammalle.

140 §
Polttoainejärjestelmä

1. Polttomoottorilla varustetun mopon polttoainesäiliön täyttöaukon tulpan tulee olla sellainen, ettei se pääse tahattomasti avautumaan tärinän, iskun tai säiliöön muodostuvan ylipaineen vaikutuksesta.


141 §
Pakokaasupäästöt

Polttomoottorilla varustetun L1-luokan ja kokonaismassaltaan enintään 400 kg:n L2-luokan ajoneuvon tulee pakokaasupäästöjen osalta täyttää E-säännön n:o 47 vaatimukset. Muuttotavarana tullatun, perintönä tai testamentilla saadun ja tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun mopon tulee täyttää pakokaasupäästöjä koskeneet rajoitukset, jotka olivat Suomessa voimassa mopon ensimmäisenä käyttöönottovuonna.

141 a §
Teho, vääntömomentti ja huippunopeus

Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun mopon mainoksessa tai vastaavassa taikka mopon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin teho, vääntömomentti tai huippunopeus, on ne ilmoitettava mitattuina direktiivin 95/1/EY mukaisesti.

142 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa mopossa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta mopon tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä. Mopon äänen voimakkuus, mitattuna 2 momentissa tarkoitetussa E-säännössä määrätyllä tavalla, ei saa ylittää 70 dBA, jos mopon suurin rakenteellinen nopeus on enintään 30 km/h, eikä 73 dBA, jos mopon suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 30 km/h.

2. L1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimuksen, jos se on mallia, joka täyttää E-säännön n:o 63 vaatimukset.


143 §
Roiskesuojat ja -läpät

1. Mopossa tulee kaikilla pyörillä olla kourumaiset, koko pituudeltaan vähintään renkaan suurinta leveyttä vastaavat roiskesuojat.


144 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Mopossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:


d) jarruvalaisin L1-luokan ajoneuvossa, jonka moottorin teho on suurempi kuin 0,5 kW tai suurin rakenteellinen nopeus suurempi kuin 25 km/h, ja L2-luokan ajoneuvossa;


g) sivuheijastin L1-luokan ajoneuvossa; ja


2. Mopossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:


b) etuvalaisin L1-luokan ajoneuvossa;

c) jarruvalaisin L1-luokan ajoneuvossa, jonka moottorin teho on enintään 0,5 kW ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h;


3. Mopon valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee täyttää direktiivin 93/92/ETY tai E-säännön n:o 74 vaatimukset.

145 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Mopon lähi- ja kaukovalaisimen tulee olla e-hyväksytty direktiivin 76/761/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 56, 57, 72, 76 tai 82 taikka jonkin autojen lähi- ja kaukovalaisimia koskevan säännön mukaisesti.

146 §
Suuntavalaisimet

Mopon suuntavalaisimen tulee olla e-hyväksytty direktiivin 76/759/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 6/01 tai 50 mukaisesti.

147 §
Jarru-, etu- ja takavalaisin

Mopon jarru-, etu- ja takavalaisimen tulee olla e-hyväksytty direktiivin 76/758/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 50 mukaisesti.

148 §
Heijastimet

1. Mopon heijastimien, poljinheijastimia lukuun ottamatta, tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/757/ETY mukaisesti tai E-hyväksytyt säännön n:o 3/02 mukaisesti.


148 a §
Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnukset

Mopon hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnusten tulee vastata direktiivin 93/29/ETY tai E-säännön n:o 60 vaatimuksia.

149 §
Äänimerkinantolaite

Mopossa tulee olla äänimerkinantolaite. Mopon tai ajoneuvoon asennetun äänimerkinantolaitteen tulee vastata direktiivin 93/30/ETY tai E-säännön n:o 28/01 vaatimuksia.

150 §
Taustapeilit

L1-luokan ajoneuvossa saa ja L2-luokan ajoneuvossa tulee olla vasemmalla puolella taustapeili. Mopon taustapeilin sijoituksen,näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata direktiivin 80/780/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 80/1272/ETY, direktiivin 71/127/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 88/321/ETY, tai E-säännön n:o 81 vaatimuksia.

152 a §
EY-tyyppihyväksytyn mopon vaatimustenmukaisuus

Mopon katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on direktiivin 92/61/ETY mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

2. Mopon saa 32 §:n 3 momentin, 32 a §:n 1 ja 3 momentin, 32 b §:n 2 momentin, 136 a, 137 ja 137 a  §:n, 138 §:n 1 momentin, 144 §:n 1 momentin johdantokappaleen sekä d ja g kohdan, 2 momentin johdantokappaleen sekä b ja c kohdan ja 3 momentin sekä 148 a, 149 ja 152 a §:n säännöksen estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1999, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

3. Asetuksen 141 a § koskee ajoneuvoa, jolle myönnetään EY-tyyppihyväksyntä tai joka hyväksytään tyyppikatsastuksessa uuteen mallisarjaan kuuluvana 2 päivänä helmikuuta 1997 tai sen jälkeen.

Neuvoston direktiivi 80/1272/ETY; EYVL N:o L 375, 31.12.1980, 92/61/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, 93/14/ETY; EYVL N:o L 121, 15.5.1993, 93/29/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, 93/30/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, 93/31/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, 93/32/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, 93/33/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, 93/34/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, 93/92/ETY; EYVL N:o L 311, 14.12.1993, 93/93/ETY; EYVL N:o L 311, 14.12.1993, 93/94/ETY; EYVL N:o L 311, 14.12.1993, 95/1/EY; EYVL N:o L 52, 8.3.1995

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.