101/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1996

Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista 28 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen (890/88) 1 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä toukokuuta 1989, 8 päivänä maaliskuuta 1991, 19 päivänä helmikuuta 1993 ja 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetuilla asetuksilla (451/89, 482/91, 211/93 ja 493/93), seuraavasti:

1 §

Valtion virastoja ja laitoksia, jotka voivat tehdä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen, ovat kaikki ministeriöt, mukaan lukien valtioneuvoston kanslia, sekä seuraavat virastot ja laitokset:

1) oikeuskanslerinvirasto;

2) korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, hovioikeudet, Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Vaasan ja Oulun lääninoikeudet, vesiylioikeus, Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Porin, Tampereen, Turun ja Vantaan käräjäoikeudet, vakuutusoikeus, Helsingin kaupunginviskaalinvirasto, Helsingin ulosottovirasto sekä Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunginvoudinvirastot;

3) lääninhallitukset, väestörekisterikeskus, ulkomaalaisvirasto, Helsingin poliisilaitos, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, poliisiopisto, poliisikoulu, poliisivarikko ja valtion pelastusopisto;

4) pääesikunta ja puolustushallinnon rakennuslaitos;

5) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, tilastokeskus, valtion kiinteistölaitos ja Hallinnon kehittämiskeskus;

6) opetushallitus, yliopistot ja korkeakoulut, Suomen Akatemia, kotimaisten kielten tutkimuskeskus, kansallisarkisto, Varastokirjasto, taiteen keskustoimikunta, näkövammaisten kirjasto, museovirasto, valtion taidemuseo, Suomenlinnan hoitokunta, Suomen elokuva-arkisto, valtion elokuvatarkastamo, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, kansainvälisen henkilövaihdon keskus, opintotuen muutoksenhakulautakunta ja ylioppilastutkintolautakunta;

7) maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähallitus, maanmittaushallitus, geodeettinen laitos, maatalouden tutkimuskeskus, maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, metsäntutkimuslaitos, kasvintuotannon tarkastuskeskus, Kasvinjalostuslaitos, Siemenperunakeskus ja eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos;

8) tielaitos, Ilmailulaitos, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, merenkulkulaitos, merentutkimuslaitos, Ratahallintokeskus, Raskone ja ajoneuvohallintokeskus;

9) kuluttajavirasto, kilpailuvirasto, elintarvikevirasto, kuluttaja-asiamiehen toimisto, patentti- ja rekisterihallitus, kuluttajatutkimuskeskus, kuluttajavalituslautakunta, turvatekniikan keskus, geologian tutkimuskeskus, valtion teknillinen tutkimuskeskus, teknologian kehittämiskeskus, mittatekniikan keskus, sähkömarkkinakeskus ja matkailun edistämiskeskus;

10) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- jakehittämiskeskus, työttömyysturvalautakunta, tarkastuslautakunta, tapaturmavirasto, Niuvanniemen sairaala, Vanhan Vaasan sairaala, kansanterveyslaitos, lääkelaitos, säteilyturvakeskus, terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus;

11) Suomen ympäristökeskus ja valtion asuntorahasto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.