93/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996

Asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/95) nojalla:

1 luku

Metsäkeskuksia koskevat säännökset

1 §
Metsäkeskuksen tehtävät

Metsäkeskuksen tehtävänä on:

1) edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilymistä ja muuta metsätalouden ympäristönsuojelua;

2) seurata toimialueellaan metsätalouden ja metsien tilaa ja kehitystä sekä tehdä niihin liittyviä esityksiä ja aloitteita;

3) edistää metsätalouden yhteistoimintaa;

4) edistää ja suorittaa alueellista ja tilakohtaista metsäsuunnittelua;

5) suunnitella ja toteuttaa valtion rahoitustuella tehtäviä metsätalouden töitä puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja metsäluonnon hoitamiseksi;

6) laatia toimialuettaan koskeva metsätalouden tavoiteohjelma;

7) suorittaa metsätaloutta edistävää koulutus-, neuvonta- ja tiedotustoimintaa;

8) edistää metsätalouteen perustuvien elinkeinojen kehittämistä sekä antaa metsänomistajille ja muille metsätalouden piirissä työskenteleville ammattiapua metsätalouden harjoittamiseen liittyvissä asioissa;

9) osallistua tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen yhteistoimintaan; sekä

10) suorittaa muut sille säädetyt tai maa- ja metsauml;talousministeriön määräämät tehtävät.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien lisäksi metsäkeskukset valvovat metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitavat muita viranomaistehtäviä sen mukaankuin siitä erikseen säädetään.

2 §
Metsäkeskuksen johtokunnan tehtävät

Metsäkeskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää metsäkeskuksen toimintalinjoista sekä neuvottelutavoitteista maa- ja metsätalousministeriön kanssa käytäviä tulosneuvotteluja varten;

2) päättää monivuotista toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevista asioista sekä vahvistaa vuotuinen toimintasuunnitelma ja talousarvio;

3) vahvistaa metsäkeskuksen työjärjestys;

4) päättää valtion rahoitustuella tehtäviä metsätalouden töitä koskevan ehdotuksen tekemisestä maa- ja metsätalousministeriölle;   5) päättää metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa (558/50) metsäkeskuksen tehtäväksi säädetyistä asioista lukuun ottamatta asioita, joissa on kysymys yksityistä kansalaista tai yhteisöä yksittäisessä asiassa välittömästi koskevasta päätöksenteosta;

6) päättää kiinteistön, toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden sekä muun arvoltaan merkittävän omaisuuden myynnistä ja ostosta, metsäkeskuksen toimivallan puitteissa omaisuuden kiinnittämisestä ja vakuuden antamisesta sekä muusta taloudellisesti merkittävästä asiasta;

7) vahvistaa metsäkeskuksen tilinpäätös ja hyväksyä toimintakertomus;

8) ylimpänä toimielimenä valvoa metsäkeskuksen toimintaa lukuun ottamatta metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain (1474/95) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen viranomaisasioiden (viranomaisasia) ratkaisemista; sekä

9) käsitellä muut metsäkeskuksen toiminnan kannalta merkittävät asiat.

3 §
Metsäkeskuksen johtokunnan kokoonpano

Metsäkeskuksen johtokunnassa on kaksi valtion edustajaa, joista toinen edustaa ympäristönsuojelullista asiantuntemusta ja toinen Metsähallitusta niissä metsäkeskuksissa, joiden toimialueen metsätalousmaasta merkittävä osa on Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion maita. Muista jäsenistä kolme nimitetään asianomaisen metsäkeskuksen toimialueen edustavimpien metsänomistajajärjestöjen ja yksi edustavimman metsäteollisuuden järjestön ehdottamista henkilöistä. Yksi jäsenistä nimitetään metsäkoneurakoitsijoiden, metsätyöntekijöiden ja metsäkeskuksen henkilöstöä edustavien edustavimpien järjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Metsänomistajien edustajia koskevaa ehdotusta tehtäessä on huolehdittava siitä, että asianomaisen metsäkeskuksen toimialueen eri metsänomistajaryhmät tulevat ehdotuksessa huomioon otetuiksi.

4 §
Metsäkeskuksen johtokunnan jäsenten kelpoisuus

Metsäkeskuksen johtokunnan jäsenellä tulee olla metsäkeskuksen toimialueen metsätaloudellisten olosuhteiden tuntemusta.

Johtokunnan jäseneksi ei saa nimittää henkilöä, joka johtokunnan toimikauden alkaessa on täyttänyt 65 vuotta. Johtokunnan jäseneksi ei myöskään saa nimittää henkilöä, jonka muu tehtävä tai asema voi olla ristiriidassa metsäkeskuksen lakisääteisten tehtävien kanssa.

5 §
Eron myöntäminen ja metsäkeskuksen johtokunnan täydentäminen

Jos metsäkeskuksen johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, nimitetään hänen tilalleen uusi jäsen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi samassa järjestyksessä kuin alkuperäinen jäsen on nimitetty.

Eron johtokunnan jäsenelle myöntää johtokunta.

6 §
Metsäkeskuksen johtokunnan järjestäytyminen ja toiminta

Metsäkeskuksen johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

7 §
Metsäkeskuksen henkilöstö

Metsäkeskuksessa on johtaja ja tarpeellinen määrä viranomaisasioita ratkaisevia toimihenkilöitä (viranomaistoimihenkilö). Muusta henkilöstöstä määrätään työjärjestyksessä.

8 §
Metsäkeskuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Metsäkeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys metsätalouteen, hallinnollisten tehtävien tuntemus ja johtamistaito.

Viranomaistoimihenkilön kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä hallinnollisten tehtävien tuntemus.

9 §
Metsäkeskuksen johtajan tehtävät

Metsäkeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää metsäkeskuksen toimintaa sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta. Johtaja huolehtii myös johtokunnan käsiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

10 §
Metsäkeskuksen johtokunnan jäsenen ja johtajan esteellisyys

Metsäkeskuksen johtokunnan jäsenen sekä johtajan ja hänen sijaisensa esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) virkamiehen esteellisyydestä säädetään.

11 §
Metsäkeskuksen toimien täyttäminen

Metsäkeskuksen johtajan valitsee johtokunta. Päätös on alistettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi. Johtajan sijaisen määrää johtokunta. Sijaiseksi ei saa määrätä viranomaistoimihenkilöä.

Viranomaistoimihenkilön nimittää johtokunta. Nimityspäätös ja päätös, jolla viranomaistoimihenkilö ilman omaa pyyntöä vapautetaan tehtävistään, on alistettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi. Toimen täyttämisessä noudatetaan, mitä valtion virkamiesasetuksessa (971/94) säädetään viran haku- ja täyttämismenettelystä.

Muut toimet täyttää johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun toimen avoinnaolosta on ilmoitettava asianmukaisella tavalla.

12 §
Asioiden ratkaiseminen

Metsäkeskuksen johtokunta ratkaisee sen tehtäväksi säädetyt asiat.

Viranomaisasiat ratkaisee siihen tehtävään nimitetty metsäkeskuksen toimihenkilö.

Muut kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut asiat ratkaisee johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kuuluuko asia viranomaistoimihenkilön vai johtokunnan tai johtajan ratkaisuvaltaan, päättää asian ratkaisijasta maa- ja metsätalousministeriö.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut asiat ratkaistaan esittelystä. Esittelystä muissa asioissa määrätään tarvittaessa työjärjestyksessä.

2 luku

Metsätalouden kehittämiskeskus

13 §
Metsätalouden kehittämiskeskuksen tehtävät

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (kehittämiskeskus) tehtävänä on:

1) edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilymistä ja muuta metsätalouden ympäristönsuojelua;

2) seurata metsätalouden ja metsien tilaa ja kehitystä sekä tehdä niihin liittyviä esityksiä ja aloitteita;

3) tuottaa metsätaloudellisia asiantuntija-, kehittämis- ja koulutuspalveluja;

4) edistää ja kehittää metsäsuunnittelua;

5) suorittaa metsätaloutta palvelevaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa;

6) ylläpitää ja kehittää metsätalouden tietohallintoa;

7) kehittää metsänhoidon ja metsien perusparannustöiden menetelmiä puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja metsäluonnon hoitamiseksi;

8) edistää metsätalouteen perustuvien elinkeinojen kehittämistä;

9) osallistua tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön; sekä

10) suorittaa muut sille säädetyt ja maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

Kehittämiskeskuksen on erityisesti julkaisu- ja tiedotustoiminnassaan huolehdittava siitä, että ruotsinkieliset metsänomistajat saavat tarpeelliset palvelut äidinkielellään.

14 §
Kehittämiskeskuksen johtokunnan tehtävät

Kehittämiskeskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää kehittämiskeskuksen toimintalinjoista sekä neuvottelutavoitteista maa- ja metsätalousministeriön kanssa käytäviä tulosneuvotteluja varten;

2) päättää monivuotista toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevista asioista sekä vahvistaa vuotuinen toimintasuunnitelma ja talousarvio;

3) vahvistaa kehittämiskeskuksen työjärjestys;   4) päättää kiinteistön, toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden sekä muun arvoltaan merkittävän omaisuuden myynnistä ja ostosta, kehittämiskeskuksen toimivaltaan kuuluvan kiinnityksen hakemisesta ja vakuuden antamisesta sekä muusta taloudellisesti merkittävästä asiasta;

5) vahvistaa kehittämiskeskuksen tilinpäätös ja hyväksyä toimintakertomus;

6) ylimpänä toimielimenä valvoa kehittämiskeskuksen toimintaa; sekä

7) käsitellä muut kehittämiskeskuksen toiminnan kannalta merkittävät asiat.

15 §
Kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoonpano

Kehittämiskeskuksen johtokuntaan kuuluu kaksi valtion edustajaa, joista toinen edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, kolme metsäkeskusten edustajaa ja yksi metsäteollisuuden edustaja sekä kehittämiskeskuksen johtaja.

Metsäkeskuksia edustavien jäsenten nimittämisestä säädetään metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n 2 momentissa. Jäseniä nimitettäessä otetaan huomioon maan eri osat ja alueellinen tasapuolisuus. Jäsenehdotuksen tekee metsäkeskuksen johtokunta. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarpeelliset hallinnolliset määräykset metsäkeskuksia edustavien jäsenehdokkaiden valintamenettelystä.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää edustavimmalta metsäteollisuuden järjestöltä ehdotuksen ehdokkaiksi metsäteollisuutta edustavaksi jäseneksi johtokuntaan.

16 §
Kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenen kelpoisuus ja ero

Kehittämiskeskuksen johtokunnan jäseneksi ei saa määrätä henkilöä, joka johtokunnan toimikauden alkaessa on täyttänyt 65 vuotta.

Jos johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, määrätään hänen tilalleen uusi jäsen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi samassa järjestyksessä kuin alkuperäinen jäsen on määrätty.

17 §
Kehittämiskeskuksen johtokunnan järjestäytyminen ja toiminta

Kehittämiskeskuksen johtokunnan puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön edustaja. Varapuheenjohtajan valitsee johtokunta.

Johtokunnan kokoontumiseen ja päätöksentekoon sovelletaan, mitä 6 §:ssä metsäkeskuksen johtokunnan osalta säädetään.

18 §
Kehittämiskeskuksen henkilöstö

Kehittämiskeskuksessa on johtaja. Muusta henkilöstöstä määrätään työjärjestyksessä.

19 §
Kehittämiskeskuksen johtaja

Kehittämiskeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kehittämiskeskuksen toimintaa sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta. Johtaja huolehtii myös johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys metsätalouteen, hallinnollisten tehtävien tuntemus ja johtamistaito.

20 §
Kehittämiskeskuksen toimien täyttäminen

Kehittämiskeskuksen johtajan valitsee johtokunta. Päätös on alistettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi. Johtajan sijaisen määrää johtokunta.

Muut toimet täyttää johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Toimien avoinnaolosta on ilmoitettava asianmukaisella tavalla.

3 luku

Metsäkeskuksia ja kehittämiskeskusta koskevat yhteiset säännökset

21 §
Toiminta- ja taloussuunnittelu sekä talousarvio

Toiminnan ja talouden tuloksellisuuden tukemiseksi, perusteiden saamiseksi vuotuisen talousarvion laadintaa ja valtionapujen myöntämistä varten sekä johtamisedellytysten parantamiseksi kukin metsäkeskus ja kehittämiskeskus laativat monivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman ja toimittavat ne maa- ja metsätalousministeriölle sen mukaan kuin ministeriö määrää.

22 §
Valtionavun myöntäminen

Kun valtion talousarvioesitys on vahvistettu, maa- ja metsätalousministeriö päättää valtionapujen myöntämisestä metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle niiden toimintaa varten.

Valtionavun ennakot maksetaan kuukausittain etukäteen.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa valtionapujen lopullisen määrän saatuaan metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen tilinpäätökset.

23 §
Varojen hoito ja käyttö

Metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnetyt valtion varat on pidettävä erillään metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen muista varoista metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen käytettävissä olevalla valtion postisiirtotilillä. Varoja saa nostaa tililtä vain sitä mukaa kuin niitä käytetään tarkoitukseensa.

Metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnettyjen muiden kuin niiden toimintaan tarkoitettujen varojen hoidossa ja tilittämisessä on noudatettava, mitä valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/92) tilintekijästä säädetään. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin määrätä sanotun asetuksen 56 §:ssä tarkoitettujen tositteiden liittämisestä siihen tilitykseen, jonka metsäkeskus ja kehittämiskeskus toimittavat maa- ja metsauml;talousministeriölle.

24 §
Varojen käytön valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö valvoo metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen varojen käyttöä. Valvonnan toteuttamiseksi metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen on annettava maa- ja metsätalousministeriölle sen pyytämät tiedot ja selvitykset.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittavat tarkemmat määräykset valtionapujen myöntämisestä, käytöstä ja käytön valvonnasta sekä takaisinperinnästä.

25 §
Tilikausi ja tilinpäätös

Metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen.

Metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen, joilla on kirjanpitolaissa (655/73) tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa yhteisössä, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Toimintakertomuksen tulee sisältää selvitys metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen toiminnasta ja varojen käytöstä tilikauden aikana.

26 §
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja vahvistaminen

Tilinpäätöksen allekirjoittaa johtaja. Tilinpäätös on johtokunnan vahvistettava tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vahvistettu tilinpäätös on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle tilikautta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

27 §
Tilintarkastajat ja heidän tehtävänsä

Jos tilintarkastajaksi määrätään tilintarkastusyhteisö, on tämän ilmoitettava, kenellä on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta.

Tilintarkastajan on tarkastettava hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto.

Kun tilintarkastus on tehty, tilintarkastajan on tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen, ja lausuttava siitä, onko tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus.

28 §
Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomuksen, joka on annettava johtokunnalle tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, tulee sisältää lausunto:

1) siitä, onko metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen hallintoa ja taloutta hoidettu säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) siitä, onko tilinpäätös laadittu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

3) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta ja taloudesta;

4) siitä, ovatko varojen käytöstä toimintakertomuksessa annetut tiedot oikeita; sekä

5) tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen taloutta ja hallintoa on hoidettu vastoin säännöksiä ja määräyksiä tai asianomainen vastuuvelvollinen on muuten syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus, tilintarkastajan tuleee sittää siitä tilintarkastuskertomuksessa muistutus. Jos muistutus kohdistuu johtokunnan toimintaan, on asia saatettava maa- ja metsätalousministeriön tietoon, joka päättää asian vaatimista toimenpiteistä.

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havaitsee merkittävää huomautettavaa metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen hallinnossa ja taloudessa, on asiasta viipymättä ilmoitettava johtajalle ja johtokunnalle sekä maa- ja metsätalousministeriölle.

29 §
Tilintarkastajan läsnäolo-oikeus

Tilintarkastajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen johtokunnan kokouksessa, jossa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita.

30 §
Tilintarkastajan riippumattomuus ja esteellisyys

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tilintarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Tilintarkastaja on esteellinen ainakin silloin, kun hän on:

1) metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsen tai varajäsen taikka sanottujen organisaatioiden palveluksessa oleva henkilö;

2) sellaisen yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa oleva, jossa metsäkeskuksella tai kehittämiskeskuksella on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta, taikka se, jonka tehtävänä on yhteisön kirjanpidon tai varojen hoito taikka hoidon valvonta;

3) metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen johtokunnan jäseneen tai varajäseneen, johtajaan tai tämän sijaiseen taikka metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen kirjanpidosta tai varojen hoidosta vastaavaan henkilöön hallintomenettelylain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö;

4) sellaisen rahalaitoksen palveluksessa oleva, johon metsäkeskuksella tai kehittämiskeskuksella on vakinainen asiakassuhde; tai

5) metsäkeskusten osalta asianomaisen metsäkeskuksen toimialueen metsänhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen tai sanotun yhdistyksen palveluksessa oleva henkilö.

31 §
Tilintarkastajan tietojensaantioikeus ja salassapitovelvollisuus

Metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen johtokunnan ja johtajan on varattava tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo sen tarpeelliseksi sekä annettava sellaista selvitystä ja apua, jota tilintarkastaja pyytää.

Tilintarkastaja ei saa ilmaista ulkopuoliselle tilintarkastustehtävää suorittaessaan tietoonsa saamaa sellaista seikkaa, josta voi aiheutua metsäkeskukselle tai kehittämiskeskukselle haittaa. Edellä sanottua ei sovelleta, jos seikka on muualla säädetty ilmaistavaksi.

Tilintarkastaja on velvollinen antamaan maa- ja metsätalousministeriölle sen pyytämät tiedot.

32 §
Tilintarkastajan eroaminen ja erottaminen

Tilintarkastaja voi erota tehtävästään kesken toimikauden ilmoittamalla siitä maa- ja metsätalousministeriölle.

Maa- ja metsätalousministeriö voi erottaa tilintarkastajan tehtävästään kesken toimikauden.

Kesken toimikauden eronneen tai erotetun tilintarkastajan tilalle määrätään uusi tilintarkastaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

33 §
Palkkiot ja korvaukset

Maa- ja metsätalousministeriö määrää metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen johtokuntien ja katselmustoimikuntien jäsenten palkkiot sekä päivärahan ja matkakustannusten korvausten perusteet.

34 §
Haasteen tiedoksianto

Haasteen tai muun tiedoksiannon katsotaan tulleen metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen tietoon, kun se on annettu tiedoksi asianomaisen metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen johtajalle tai hänen sijaiselleen.

35 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen organisaatioista, henkilöstöstä ja heidän tehtävistään, asioiden ratkaisemisesta sekä muusta toiminnan järjestämisestä annetaan työjärjestyksellä, jonka kukin metsäkeskus ja kehittämiskeskus itselleen vahvistaa. Metsäkeskukselle kuuluvien viranomaisasioiden ratkaisuvallan järjestämistä koskevat tarkemmat määräykset antaa tarpeen mukaan kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö.

36 §
Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelmalla tarkoitetaan metsänomistajan metsien puuvaroja ja tilaa sekä niiden hoitoa ja käyttöä koskevaa useampivuotista suunnitelmaa.

4 luku

Katselmustoimikunta

37 §
Katselmustoimikunnan kokoonpano

Katselmustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää ja eron heille myöntää maa- ja metsätalousministeriö.

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut metsäkeskuksen toimialueella toimivat edustavimmat metsänomistajien järjestöt valitsevat katselmustoimikuntaa varten kolme metsänomistajia edustavaa jäsentä. Jäseniä valittaessa on huolehdittava siitä, että metsäkeskuksen toimialueen eri metsänomistajaryhmät tulevat katselmustoimikunnassa edustetuiksi.

Kukin metsäkeskus nimeää katselmustoimikuntaa varten kolme toimihenkilöään. Nimetyt eivät saa olla viranomaistoimihenkilöitä.

Katselmustoimikunnan jäsenen toimikausi on neljä vuotta. Jos katselmustoimikunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, valitaan tai nimetään hänen tilalleen tarvittaessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samassa järjestyksessä kuin alkuperäinen jäsen.

38 §
Katselmustoimikunnan jäsenten kelpoisuus ja esteellisyys

Katselmustoimikunnan jäsenen tulee olla perehtynyt metsätalouteen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi metsätaloutta koskevaan lainsäädäntöön.

Katselmustoimikunnan jäsen ei saa olla toimikauden alkaessa 65 vuotta täyttänyt.

Katselmustoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä hallintomenettelylaissa virkamiehen esteellisyydestä säädetään.

39 §
Katselmustoimikunnan kokoontuminen

Pyyntö katselmuksen suorittamisesta on tehtävä asianomaiselle metsäkeskukselle, joka ilmoittaa asian edelleen katselmustoimikunnan puheenjohtajalle tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajalle.

Katselmustoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Katselmustoimituksesta on vähintään kymmenen päivää ennen toimitusta ilmoitettava metsänomistajalle ja muille asianosaisille.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

40 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan metsäkeskuksista ja metsälautakunnista 15 päivänä helmikuuta 1991 annettu asetus (299/91).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

41 §
Johtokunnat

Poiketen siitä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään johtokuntien asettamisesta, maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus määrätä metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle väliaikaiset johtokunnat toiminnan käynnistämistä ja juoksevien asioiden hoitamista varten siihen asti, kunnes johtokunnat on asetettu tämän asetuksen mukaisessa järjestyksessä.

42 §
Toimien täyttäminen

Poiketen siitä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen johtajien sekä metsäkeskusten viranomaistoimihenkilöiden valinnasta, maa- ja metsauml;talousministeriöllä on oikeus valita metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle väliaikaiset johtajat toiminnan käynnistämistä ja juoksevien asioiden hoitamista varten sekä metsäkeskuksiin viranomaisasioita ratkaisemaan väliaikaiset viranomaistoimihenkilöt siihen asti, kunnes sanotut henkilövalinnat on tehty asetuksen mukaisessa järjestyksessä.

Kun metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen toimia täytetään ensimmäisen kerran tämän asetuksen mukaisesti, niitä ei tarvitse julistaa haettaviksi eikä niiden avoinnaolosta tarvitse ilmoittaa.

43 §
Tilikausi

Poiketen siitä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen tilikaudesta, metsäkeskusten jakehittämiskeskuksen ensimmäinen tilikausi on 1.3.-31.12.1996 välinen aika.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.