72/1996

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1996

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista

Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 1 §:n, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1543/95) ja 29 §:n sekä lakiin 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla lailla lisätyn 4 a §:n, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa, 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen 3 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä huhtikuuta 1994 annetulla asetuksella (280/94) ja 13 päivänä lokakuuta 1989 annetulla asetuksella (908/89), 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 70 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1080/93) sekä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/94) 36 §:n, nojalla päättänyt:

1 §
Maksupaikat

Veronkantolaissa tarkoitetut ja sen nojalla kannettavat verot, maksut ja muut suoritukset maksetaan pankkiin, postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan tai lääninhallitukseen.

2 §
Maksaminen säädetyn maksu- tai eräpäivän jälkeen

Eräpäivän jälkeen veron voi maksaa verolippuun merkityn määräisenä tai maksuunpannusta verosta lähetetyn maksumuistutuksen määräisenä.

Veron maksamisen yhteydessä voidaan laskea ja maksaa veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/95) mukaiset viivästysseuraamukset maksupäivään saakka.

Jos eräpäivän jälkeen maksetun veron viivästysseuraamuksia ei suoriteta veron maksamisen yhteydessä, kannetaan viivästysseuraamusten johdosta maksamatta jäänyt osa verosta ja sille lasketut viivästysseuraamukset erikseen.

3 §
Valmisteverojen maksupaikat

Valmisteverotuslaissa tarkoitetut verot ja maksut maksetaan pankkiin tai postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan.

4 §
Tiedonsiirtokorvaus

Rahalaitokselle maksetaan tiedonsiirtokorvauksena 80 penniä kultakin kannetulta veroerältä, jota koskeva maksutieto toimitetaan tai välitetään lääninverovirastolle konekielisessä muodossa. Jos rahalaitos konekielisen maksutiedon lisäksi toimittaa lääninverovirastolle kannettua erää koskevan tositteen, korvaus on kuitenkin 1 markka 80 penniä.

Jos rahalaitos konekielisen maksutiedon lisäksi välittää lääninverovirastolle maksutositteelta tallennetun tai asiakkaansa pankille välittämän viestin, on korvaus enintään 70 merkin pituisesta viestitiedosta 2 markkaa 15 penniä ja enintään 140 merkin pituisesta viestitiedosta 3 markkaa. Korvaus tässä momentissa tarkoitetun konekielisesti välitettävän tiedon sijaan lähetettävästä tositteesta on 2 markkaa 50 penniä.

5 §
Rahalaitoksen viivästyskorko

Jos rahalaitos laiminlyö pankin konttoreiden ja pankin asiamiesten vastaanottamien tässä päätöksessä tarkoitettujen verovarojen siirtämisen tai tilittämisen valtion postisiirtotilille määräajassa, sen on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa viivästysajalta korkolain 4 §:n 3 momentissa (284/95) tarkoitetun korkokannan mukaan.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös valmisteverotuslaissa tarkoitettujen verojen ja maksujen siirtämiseen tai tilittämiseen tullilaitoksen postisiirtotilille.

6 §
Rahana maksettava leimavero

Asiakirjasta suoritettava leimavero voidaan maksaa rahana edellä 1 §:ssä tarkoitettuihin maksupaikkoihin.

Pankki tai muu sellainen yhteisö, joka yksinomaan tai muun toiminnan ohella säännöllisesti harjoittaa arvopaperien myyntiä tai vaihtoa omaan lukuunsa tai komissiotoimin, saa suorittaa arvopaperipörssin ulkopuolella tapahtuvista arvopapereiden myynneistä tai vaihdoista maksettavan leimaveron yhtenä eränä.

Tosite leimaveron suorittamisesta sekä leimaverolaskelmat ja niistä tehty yhteenveto tai leimaverolaskelmia vastaava luettelo on esitettävä asianomaiselle verotoimistolle kahden kuukauden kuluessa myynnin tai vaihdon tapahtumisesta. Luettelon tietojen on vastattava leimaverolaskelmassa vaadittuja tietoja.

7 §
Ulkomailla suoritettu vero

Ulkomailla suoritettu vero, jota koskeva ensimmäinen kirjaus Suomessa on tehty viimeistään viikon kuluessa eräpäivästä, katsotaan eräpäivänä maksetuksi. Tätä myöhemmin vastaanotettu verosuoritus katsotaan maksetuksi edellä tarkoitettuna kirjauspäivänä, ellei verovelvollinen näytä tai asiakirjojen perusteella voida todeta maksupäivän olleen tätä aikaisempi.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu valtiovarainministeriön päätös (314/94) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja eräiden verojen ja maksujen jälkikannosta 22 päivänä huhtikuuta 1994 annettu valtiovarainministeriön päätös (313/94).

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.