39/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös kananmunien salmonellavaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 1 a §:n, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa, nojalla päättänyt:

1 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää salmonellan leviäminen Euroopan yhteisön jäsenmaista Suomeen tuotavien ja Suomesta Ruotsiin vietävien munien välityksellä.

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan Euroopan yhteisön jäsenmaista Suomeen tuotaviin ja Suomesta Ruotsiin vietäviin muniin.

Päätöstä ei kuitenkaan sovelleta muniin, jotka on tarkoitettu munavalmisteiden tuotantoon tai jotka toimitetaan neuvoston direktiivin 89/437/ETY mukaisesti hyväksytyille elintarvikealan laitoksille. Tällaisia munia sisältäviin pakkauksiin on selvästi merkittävä munien käyttötarkoitus.

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY) n:o 1907/90 ja komission asetuksen (ETY) n:o 1274/91 määritelmiä. Munilla tarkoitetaan kuitenkin ihmisravinnoksi tarkoitettuja kananmunia, jotka mainittujen asetusten nojalla kuuluvat A- tai B-luokkaan.

4 §
Suomeen tuotavat munat

Euroopan yhteisön jäsenmaasta Suomeen tuotavien munien on täytettävä komission päätöksessä 95/168/EY määrätyt vaatimukset ja munien mukana on seurattava liitteessä olevan mallin mukainen terveystodistus.

Terveystodistusta ei kuitenkaan vaadita Ruotsista tuotavilta munilta eikä salmonellavalvontaohjelmaa toteuttavista laitoksista lähtöisin olevilta munilta, jos ohjelma on neuvoston direktiivin 92/118/ETY 18 artiklan mukaisesti tunnustettu Suomessa täytäntöönpantua ohjelmaa vastaavaksi.

5 §
Suomesta Ruotsiin vietävät munat

Suomesta Ruotsiin vietävien munien on oltava lähtöisin kanaloista, joissa toteutetaan munintakanaloiden salmonellavalvonnasta 19 päivänä huhtikuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 21/EEO/95 mukaista salmonellavalvontaa.

6 §
Tarkastukset

Munien tuoja ei saa ottaa munia käyttöön tai käsittelyyn eikä luovuttaa niitä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin tarkastuksessa on todettu munien ja asiakirjojen täyttävän tässä päätöksessä määrätyt vaatimukset. Jos munien tuoja toteaa, että munat tai asiakirjat eivät täytä vaatimuksia, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä kunnaneläinlääkärille. Munat on pidettävä erillään laitoksen muista munista siihen asti, kunnes eläinlääkintöviranomaiset päättävät niiden käytöstä.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996.

Komission päätös 95/168/EY, EYVL N:o L 109, 16.5.1995, s. 44

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Eläinlääkintötarkastaja
Risto Holma

Liite

TODISTUS TIETYNTYYPPISTEN KANANMUNIEN LÄHETTÄMISESTÄ

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.