21/1996

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien luokituksesta ja käytöstä suljetussa tilassa

Sosiaali- ja terveysministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun geenitekniikkalain (377/95) 13 ja 14 §:n, sekä 24 päivänä toukokuuta 1995 annetun geenitekniikka-asetuksen (821/95) 16, 17, 19, 20, 23 ja 24 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään

1) geenitekniikkalain 13 § 1 momentin ja geenitekniikka-asetuksen 17 §:n tarkoittamasta geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien luokituksesta ryhmään I,

2) geenitekniikkalain 13 § 3 momentin ja geenitekniikka-asetuksen 19 §:n tarkoittamista eristämis- ja turvatoimista laitoksille, joissa käsitellään geenitekniikalla muunnettuja mikro-organismeja,

3) geenitekniikkalain 14 § 1 momentin ja geenitekniikka-asetuksen 20 §:n tarkoittamien geeniteknisten laitosten toiminnan aloittamista koskevan ilmoituksen (toimitilailmoituksen) sisällöstä,

4) geenitekniikkalain 14 § 2 momentin ja geenitekniikka-asetuksen 23 ja 24 §:n tarkoittamien geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien käyttöä koskevien ilmoitusten (toimintailmoitusten) sisällöstä,

5) geenitekniikka-asetuksen 16 §:n tarkoittamasta geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien käytön turvallisuuden arvioinnista.

2 §

Suljetussa tilassa käytettävät geeniteknii-kalla muunnetut mikro-organismit luokitellaan ryhmään I liitteen I mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan on määriteltävä laitoksessa, joissa käsitellään geenitekniikalla muunnettujen ryhmään II kuuluvia mikro-organismeja, tarvittavat eristämis- ja turvatoimet käyttäen apunaan liitteessä II annettua eristystoimenpideluokitusta.

Laitoksen toimitilailmoituksessa on sen lisäksi, mitä asetuksen 20 §:ssä on säädetty, annettava tietoja suunnitelmasta vaaratilanteiden varalle ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi liitteen III mukaisesti.

Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien suunnitellun käytön turvallisuuden arviointi sekä yhteenveto arvioinnista tehdään liitteen IV mukaisesti.

Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien käyttöä koskevien ilmoitusten (toimintailmoitusten) tulee sisältää liitteessä V määritellyt tiedot. I ryhmän geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien Btyyppisestä (laajasta) käytöstä tehtävässä ilmoituksessa on oltava liitteen V kohdassa

A määritellyt tiedot. II ryhmän geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien Atyyppisestä (suppeasta) käytöstä tehtävässä ilmoituksessa on oltava liitteen V kohdassa B määritellyt tiedot. II ryhmän geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien Btyyppisestä (laajasta) käytöstä tehtävässä ilmoituksessa on oltava liitteen V kohdassa C määritellyt tiedot.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 1996.

1) Neuvoston direktiivi 90/219/ETY, EYVL N:o L 117, 8.5.1990, s. 1
2) Komission direktiivi94/51/EY, EYVL N:o L 297, 18.11.1994, s. 29 

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Risto Aurola

LIITE I Ehdot geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien luokitukselle ryhmään I LIITE II Eristämis- ja turvatoimet laitokselle, jossa käsitellään ryhmään II kuuluvia mikro-organismeja LIITE III Suunnitelma vaaratilanteiden varalle ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi LIITE IV Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien suunnitellun käytön turvallisuuden arvioinnissa huomioon otettavat tekijät

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.