1791/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimatoimikunnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1681/93) 2 §:n 1 momentti ja 3 § sekä väliaikaisesti 4 ja 5 § sekä lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 3 a § seuraavasti:

2  §
Työvoimapoliittinen lausunto työttömyysturvan saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa sosiaalivakuutustoimikuntaa ja työttömyyskassaa sitova lausunto työttömyysturvalain 4 §:ssä säädettyjen työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 3 ja 10 kohdassa sekä 2 ja 6 momentissa, 5 a §:ssä ja 7―11 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko henkilön katsottava olleen työttömyysturvalain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto.


3  §
Työvoimapoliittinen lausunto työmarkkinatuen saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa kansaneläkelaitosta sitova lausunto työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) 13 ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa, 16 ja 21 §:ssä sekä 25 §:n 3 momentissa ja 26 §:n 2 momentissa säädettyjen työmarkkinatuen saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työmarkkinatuesta annetun lain 15 §:n 3 momentissa, 17―20 ja 22 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko henkilön katsottava olleen työmarkkinatuesta annetun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto. Työvoimatoimikunta antaa lausunnon myös niiden työmarkkinatuesta annetun lain 15 §:n 4 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä, jotka luetellaan lain 34 §:n 1 momentissa.

3 a  §
Lausunto vuorottelukorvauksen saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa sitova lausunto vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain (1663/95) 2 §:n 1―4 momentissa säädettyjen vuorottelukorvauksen saamisen edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 10 §:n 1 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

4  §
Sitovan lausunnon toimittaminen

Edellä 2, 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettu sitova lausunto annetaan kirjallisesti tai elektronisen linjasiirron välityksellä.

5  §
Työvoimatoimikunnan muut tehtävät

Työvoimatoimikunnan tehtävänä on seurata työvoimatoimiston 2, 3 ja 3 a §:n mukaista lausuntokäytäntöä, työnvälityksen ja muiden työvoimapalveluiden toimeenpanoa, työllisyyden hoitoa sekä tarvittaessa tehdäesityksiä niiden kehittämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tämän asetuksen 3 a, 4 ja 5 § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.