1754/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (657/66) 2 a ja 7 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat2 a § 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1307/94) ja 7 § 4 päivänä joulukuuta1992 annetussa laissa (1205/92):

1  §

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuotuisesta käyttösuunnitelmasta tulee ilmetä arvioidut tulot ja menot pääryhmittäin. Suunnitelmaan voidaan liittää varojen käyttöä koskevia määräyksiä.

2  §

Valtioneuvosto kutsuu maatilatalouden kehittämisrahaston johtokuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Johtokunnassa on pysyvinä asiantuntijoina kaksi maaseutuelinkeinolain (1295/90) mukaisia lainoja myöntävien luottolaitosten edustajaa ja enintään kolme maa- ja metsätalousministeriön tai maaseutuelinkeinopiirien virkamiestä.

Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan valitsema maa- ja metsätalousministeriön virkamies.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten sekä asiantuntijoiden ja sihteerin palkkiot. Nämä sekä muut johtokunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoista.

3  §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on läsnä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Jos johtokunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestämällä. Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta antaa ohjesäännössään tarkemmat määräykset johtokunnan koolle kutsumisesta ja asioiden käsittelystä.

4  §

Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii muista kuin maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista kehittämisrahaston hallintoon kuuluvista tehtävistä, jollei niitä erikseen säädetä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritettavaksi.

5  §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

6  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan maatilatalouden kehittämisrahastosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annettu asetus (1284/92).

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.