1709/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 annetun päätöksen (394/92), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä tammikuuta 1994 annetulla päätöksellä (38/94), 17 päivänä toukokuuta 1994 annetulla päätöksellä (361/94), 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetulla päätöksellä (730/94), 4 päivänä marraskuuta 1994 annetulla päätöksellä (969/94), 23 päivänä marraskuuta 1994 annetulla päätöksellä (1090/94), 29 päivänä marraskuuta 1994 annetulla päätöksellä (1091/94), 29 päivänä joulukuuta 1994 annetulla päätöksellä (1519/94), 29 päivänä joulukuuta 1994 annetulla päätöksellä (1520/94), 29 päivänä joulukuuta 1994 annetulla päätöksellä (1530/94), 26 päivänä tammikuuta 1994 annetulla päätöksellä (100/95), 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetulla päätöksellä (330/95) ja 12 päivänä toukokuuta 1995 annetulla päätöksellä (784/95) 3 §, 5 §, 9 §, 12 §, 19 §, 20 §, 28 §, ja 30 § sekä päätöksen liitteen osan II rn 100 (3), rn 103 (6) taulukon 2 pakkaustavat E 102, E 103, E 138, E 146 ja E 149, rn 104 (6), rn 115 (5), rn 143, rn 400 (16), rn 405 (6), rn 412 (4), rn 414 (2) ja (4), rn 550 (8) ja (13), rn 555 (1), rn 559 (3), rn 561 (2) ja (4), rn 650 (4) huomautuksen 4, rn 653 (2), rn 901 aineluettelon kohdan 5 ja sen huomautuksen 1 ja aineluettelon kohdan 14 huomautuksen 1, rn 914 (2) sekä liitteen osan III lisäyksen V otsikon jälkeisen huomautuksen 2, rn 1550 (3), lisäyksen VI otsikon jälkeisen huomautuksen, lisäyksen X kohdat 1.1.4.3, 1.2.6.1, 1.2.8.4, 1.2.8.6, 1.3.4, 1.4.1, alaviitteen 11, kohdat 1.5.2, 1.5.5, 3.3.3, 4.3.4, 5.1.2, 6.3.3, 8.3.3, 8.5.2 ja 9.3.2, lisäyksen XI kohdat 1.1.4.3, 1.2.6.1, 1.2.8.4, 1.3.4, 1.4.1, alaviitteen 7, kohdat 1.5.2, 1.5.5, 1.8.4, 3.3.3, 4.3.4, 5.1.2, 6.3.3, 8.3.3, 8.5.2 ja 9.3.2 sekä lisäyksen XXIV kappaleen A. kohdan (2) seuraavasti:

3 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Suomessa toimivaltainen viranomainen on liikenneministeriö. Muita toimivaltaisia viranomaisia ovat turvatekniikan keskus muiden kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden, samoin räjähteiden kuljetukseen käytettävien konttien materiaalin osalta sekä luokan 1 räjähteiden, luokan 4.1 itsereaktiivisten aineiden, luokan 5.2 orgaanisten peroksidien ja luokan 9 litiumakkujen luokituksen osalta, säteilyturvakeskus radioaktiivisten aineiden osalta, geenitekniikan lautakunta geenitekniikalla muunnettujen organismien osalta ja ratahallintokeskus vaunujen vaihtotöiden osalta siten kuin siitä tässä päätöksessä tarkemmin määrätään.

5 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Tätä päätöstä sovellettaessa vaaralliset aineet luokitellaan seuraavasti:

1   luokka  Räjähteet2   luokka  Puristetut, nesteytetyt ja paineenalaisina liuotetut kaasut

3   luokka  Palavat nesteet4.1 luokka  Helposti syttyvät kiinteät aineet4.2 luokka  Helposti itsestään syttyvät aineet 4.3 luokka  Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

5.1 luokka  Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

5.2 luokka  Orgaaniset peroksidit6.1 luokka  Myrkylliset aineet6.2 luokka  Tartuntavaaralliset aineet

7   luokka  Radioaktiiviset aineet8   luokka  Syövyttävät aineet9   luokka  Muut vaaralliset aineet ja esineet

Tarkemmat määräykset vaarallisten aineiden luokituksesta ovat tämän päätöksen liitteessä sekä liikenneministeriön antamissa ohjeissa.

Liitteessä sanotuissa tapauksissa aineenluokittelee tai luokituksen hyväksyy turvatekniikan keskus tai Säteilyturvakeskus. Viranomainen voi vaatia, että aineen lähettäjäesittää tulokset testeistä luokituksen selvittämiseksi.

9 §
Pakkausten hyväksyminen

Jos pakkaukselta edellytetään tyyppihyväksyntää, on pakkauksen oltava turvatekniikan keskuksen tai turvatekniikan keskuksen valtuuttaman yhteisön hyväksymä tai muun RIDmääräysten tai vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen tai tämän valtuuttaman yhteisön hyväksymä.

Tyyppihyväksytyn muovipakkauksen sallittu käyttöaika, joka lasketaan pakkauksen valmistuspäivämäärästä, on viisi vuotta. Käyttöaika voi olla viittä vuotta lyhyempikin, mikäli liikenneministeriö niin määrää.

Pakkaustyypit on testattava turvatekniikan keskuksen hyväksymässä laboratoriossa.

Radioaktiivisten aineiden pakkausten osalta toimivaltainen viranomainen on turvatekniikan keskuksen sijaan Säteilyturvakeskus.

12 §
Turvatekniikan keskuksen ja Säteilyturva- keskuksen oikeudet

Turvatekniikan keskuksella ja Säteilyturvakeskuksella on tarvittaessa, ja erityisesti, mikäli pakkaus särkyessään aiheuttaa haittaa tai vaaraa, oikeus suorituttaa määräämässään laboratoriossa testejä sen varmistamiseksi, että sarjatuotteena valmistettu pakkaus täyttää kyseiselle pakkaustyypille asetetut vaatimukset.

Lähettäjä, kuljetuksen suorittaja ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan normaaleissa kuljetusolosuhteissa tapahtuneesta tyyppihyväksytyn pakkauksen rakenteen rikkoutumisesta turvatekniikan keskukselle tai Säteilyturvakeskukselle sen mukaan, kumman viranomaisen toimialaan pakkauksen tyyppihyväksyminen kuuluu.

Turvatekniikan keskus ja Säteilyturvakeskus pitävät rekisteriä Suomessa tyyppihyväksytyistä pakkauksista.

19 §
Säiliön käyttöönotto

Säiliön valmistaja tai maahantuoja ei saa luovuttaa säiliötä käytettäväksi, ennen kuin turvatekniikan keskus on hyväksynyt säiliön rakennetyypin ja turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos on tarkastuksessaan todennut, että säiliö on tämän päätöksen määräysten mukainen. Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön hyväksyy käyttöön säteilyturvakeskus.

Jos ulkomailla valmistetun ja maahantuodun säiliön tarkastukset ja testit on suorittanut turvatekniikan keskuksen ja radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön osalta Säteilyturvakeskuksen hyväksymä tarkastuslaitos Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja tästä esitetään asianmukainen todistus selvityksineen, tarkastusta ei tarvitse uusia, jollei erityistä syytä tarkastuksen uusimiseen ilmene.

20 §
Säiliön määräaikaistarkastus

Säiliövaunujen säiliöille on tehtävä määräaikaistarkastus vähintään kahdeksan vuoden välein. Lisäksi on vähintään neljän vuoden välein tehtävä säiliön ja sen varusteiden tiiviys- ja toimintatarkastus.

Säiliökonteille on tehtävä määräaikaistarkastus vähintään viiden vuoden välein. Lisäksi on vähintään kahden ja puolen vuoden välein tehtävä säiliön ja sen varusteiden tiiviys- ja toimintatarkastus.

Liikenneministeriö voi määrätä 1 ja 2 momentista poikkeavista tarkastusväleistä ja määrätä, milloin tarkastus on tehtävä vaurion tai muun syyn johdosta.

28 §
Poikkeusluvat

Turvatekniikan keskus voi muiden kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden osalta myöntää hakemuksesta yksittäistapauksissa tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän päätöksen liitteen määräyksistä. Samoin turvatekniikan keskus voi myöntää tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia räjähteiden kuljetukseen käytettävien konttien materiaalia koskevista määräyksistä.

Säteilyturvakeskus voi radioaktiivisten aineiden kuljetukseen myöntää hakemuksesta yksittäistapauksissa poikkeuksia tämän päätöksen liitteen määräyksistä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia voidaan myöntää vain, jos tämän päätöksen määräysten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta, ja tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

30 §
Tarkemmat ohjeet

Liikenneministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

Turvatekniikan keskus voi tarvittaessa antaa muiden kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden osalta samoin kuin räjähteiden kuljetukseen käytettävien konttien materiaalin osalta tarkempia ohjeita tämän päätöksen liitteenä olevien määräysten soveltamisesta.

Säteilyturvakeskus voi antaa tarvittaessa radioaktiivisten aineiden kuljetuksen osalta tarkempia ohjeita tämän päätöksen liitteenä olevien määräysten soveltamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1995.

Liikenneministeriön päätöksen 784/95 voimaantulomääräyksen 3 momentissa tarkoitettuja määräyksiä saa edelleen soveltaa vuoden 1996 loppuun asti.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Ylitarkastaja
Liisa Virtanen

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.