1701/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1419/91) 2 §:n 5 ja 6 kohta, 3 ja 5 §, 7 §:n 2 momentin 2, 9 ja 10 kohta, 13 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentin 1 kohta, 5 kohdan c alakohta, 6 ja 7 kohta sekä 18 §, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti, 2 §:ään uusi 7―9 kohta, 7 §:n 2 momenttiin uusi 11―16 kohta, 13 §:ään uusi 3―5 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 6 momentiksi, 14 §:ään uusi 2 momentti, 16 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 17 §:n 2 momentin 5 kohtaan uusi d ja e alakohta sekä momenttiin uusi 8―10 kohta sekä asetukseen uusi 24 a ja 24 b § sekä kummankin edelle uusi väliotsikko, seuraavasti:

1  §

Tämän asetuksen hyödyllisyysmallihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain:

1) suomalaiseen hyödyllisyysmallihakemukseen; ja

2) kansainväliseen hakemukseen, jota on jatkettu Suomen osalta hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti tai joka on otettu käsiteltäväksi patenttilain (550/67) 38 §:n mukaisesti.

2  §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja siinä tulee olla:


5) jos useat yhdessä hakevat hyödyllisyysmallin rekisteröintiä, ilmoitus siitä, onko joku heistä oikeutettu kaikkien puolesta vastaanottamaan rekisteriviranomaisen ilmoitukset;

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukaista tutkimusta;

7) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 18 §:n mukaista hyödyllisyysmallin rekisteröinnin lykkäämistä;

8) mikro-organismiviljelmän talletuksesta patenttiasetuksen (669/80) 17 b §:ssä tarkoitettua ilmoitusta vastaava ilmoitus; ja

9) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä.

3  §

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) keksinnön selitys ja keksinnön havainnollistamiseksi tarpeelliset kuvat sekä yksi tai useampi suojavaatimus;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja;

3) jos joku muu kuin hakija on tehnyt keksinnön, asiakirja, joka näyttää toteen hakijan oikeuden;

4) todistus rekisteröintimaksun suorittamisesta; sekä

5) jos hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukaista tutkimusta on pyydetty, todistus tutkimusmaksun suorittamisesta.

5  §

Kun hyödyllisyysmallihakemus tehdään muuntamalla patenttihakemuksesta, hakemuksen yhteydessä tulee ilmoittaa, milloin hakemuksen perustana oleva patenttihakemus on tehty tai katsotaan tehdyksi ja mikä on sen hakemusnumero. Tällaiseen muuntamalla tehtyyn hyödyllisyysmallihakemukseen liitetään viran puolesta patenttihakemuksesta tarpeellisten asiakirjojen jäljennökset selityksen, suojavaatimusten ja kuvien jäljennöksiä lukuun ottamatta.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 18 §:n mukaista rekisteröinnin lykkäämistä on pyydettävä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisen yhteydessä. Myöhemmin esitettyä pyyntöä ei hyväksytä.

7  §

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:


2) kansainvälisen patenttiluokituksen mukaiset luokat, joihin hakemus on luokiteltu;


9) onko hakemus suomalainen vai kansainvälinen hakemus;

10) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen hakemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

11) jos hakemus on tehty jakamalla, alkuperäisen hakemuksen päiväkirjanumero ja tekemispäivä;

12) jos hakemuksen jakamisella on syntynyt uusi hakemus, uuden hakemuksen päiväkirjanumero;

13) jos hakemusasiakirjat ovat hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 18 §:n mukaan tulleet julkisiksi, julkiseksitulopäivä;

14) onko hakemuksesta pyydetty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukaista tutkimusta;

15) asiassa saapuneet kirjelmät ja suoritetut maksut; sekä

16) asiassa tehdyt päätökset.

13  §

Hyödyllisyysmallihakemus voi käsittää useita suojavaatimuksia. Jos hakemuksessa on useita suojavaatimuksia, ne on esitettävä peräkkäin ja numeroitava juoksunumeroilla.

Kukin suojavaatimus saa sisältää ainoastaan yhden keksinnön.

Jos hyödyllisyysmallihakemus kohdistuu useaan keksintöön, on niiden oltava toisistaan riippuvaisia. Tällöin kaikkien keksintöjen välillä on oltava tekninen yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisellä erityispiirteellä tarkoitetaan sellaista teknistä ominaisuutta, joka kussakin keksinnössä, keksintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tekniikan tasoon verrattuna.

Arvioitaessa, onko keksintöjen välillä tekninen yhteys, merkitystä ei ole sillä, onko keksinnöt määritelty erillisissä suojavaatimuksissa vai vaihtoehtoina yhdessä suojavaatimuksessa.


14  §

Jos keksintö koskee mikrobiologisella menetelmällä saatua tuotetta ja mikro-organismiviljelmä on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan talletettava, hakijan tulee hakemusasiakirjoissaan esittää kaikki ne tiedot organismin tunnusmerkeistä, jotka ovat oleellisia ja jotka ovat hakijan tiedossa. Talletuksesta on ilmoitettava rekisteriviranomaiselle. Mitä patenttiasetuksen 17 a §:ssä, 17 b §:n 3 ja 4 momentissa, 17 c §:ssä sekä 25 a, 25 c ja 25 d §:ssä säädetään mikro-organismiviljelmän talletuksesta, koskee soveltuvin osin hyödyllisyysmallihakemuksen kohteena olevan mikro-organismiviljelmän talletusta.

16  §

Jos alkuperäisissä hakemusasiakirjoissa on esitetty useita keksintöjä, hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Jakamalla aikaansaatu uusi hakemus ei voi käsittää mitään sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Jos hakemus jaetaan sen vuoksi, että se käsittää yhtä useamman toisistaan riippumattoman keksinnön, ja keksintöjen välillä ei ole teknistä yhteyttä, uusi hakemus on katsottava tehdyksi samanaikaisesti kuin alkuperäinen hakemus vain, jos uusi hakemus on tehty viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun alkuperäinen hakemus oli supistettu.

17  §

Rekisteriin merkitään:

1) hyödyllisyysmallihakemuksen päiväkirjanumero sekä hyödyllisyysmallin rekisterinumero ja kansainvälisen patenttiluokituksen mukaiset luokat;


5) seuraavat päivämäärät;


c) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen hakemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

d) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

e) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;

6) pyydetty etuoikeus sekä ilmoitus siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero;

7) jos hakemus on tehty jakamalla, alkuperäisen hakemuksen numero;

8) onko hakemukselle tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukainen tutkimus;

9) jos keksintö koskee mikrobiologisella menetelmällä saatua tuotetta, onko mikro-organismiviljelmä talletettu; sekä

10) keksinnön nimitys ja kuva.

18  §

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun hyödyllisyysmallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee sisältää hyödyllisyysmallin rekisterinumero ja kansainvälisen patenttiluokituksen mukaiset luokat, keksinnön nimitys ja tarpeelliset kuvat, hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi sekä hakemuksen päiväkirjanumero ja merkintä siitä, onko hakemuksesta tehty mainitun lain 12 §:n mukainen tutkimus.

Rekisteriviranomaisen tutkimus
24 a  §

Rekisteriviranomainen ottaa huomioon kaikki seikat, jotka se saa tietoonsa tutkiessaan keksinnön hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n 3 momentin mukaisesti. Rekisteriviranomaisen tutkimus suoritetaan Suomen julkisten hyödyllisyysmalli- ja mallihakemusten sekä Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Ranskan, Saksan ja Euroopan patenttiviraston patentti- ja kuulutusjulkaisujensekä kansainvälisten julkisten patenttihakemusten perusteella. Lisäksi voidaan tutkia muitakin saatavissa olevia julkaisuja, jos se katsotaan aiheelliseksi. Rekisteriviranomainen ilmoittaa tutkimustuloksesta ja antaa siitä lausunnon, jos lausuntoa on erikseen pyydetty.

Kansainvälisiä hakemuksia vastaanottava viranomainen
24 b  §

Patentti- ja rekisterihallitus on hyödyllisyysmallia koskevia kansainvälisiä hakemuksia vastaanottava viranomainen, kun hakija tai joku hakijoista on Suomen kansalainen, luonnollinen henkilö, jolla on kotipaikka Suomessa, Suomen lain mukaan muodostettu oikeushenkilö tai joku, joka harjoittaa liikettä Suomessa.

Hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen vastaanottamisessa viranomaisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 46―51 ja 51 a §:ssä säädetään. Suomen käsittävän hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen jatkamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 52 ja 52 a―52 c §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.