1692/1995

Annettu Turussa 10 päivänä marraskuuta 1994

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/93) 6 luvun 43―46 § sekä 12 luvun 3 §,

muutetaan 6 luvun 18 §:n 1 momentti, 20 §, 22 §:n 1 momentti, 25 §:n 1 momentti, 31 §, 32 §:n 1 momentti ja 42 §, sekä

lisätään 6 lukuun 32 a, 32 b ja 32 c §:n seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

18  §

Kirkkoherran tai kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kirkkoherran virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto.


20  §

Pastoraalitutkinto ja ylempi pastoraalitutkinto suoritetaan tuomiokapitulissa. Piispainkokous antaa tarkemmat määräykset pastoraalitutkinnoista ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta.

22  §

Kirkkoherran viran hakuajan päätyttyä tuomiokapitulin tulee viivytyksettä tutkia hakijoiden kelpoisuus virkaan ja jollei 25 §:stä muuta johdu, tehdä papinvaalia varten vaaliehdotus.


25  §

Jos kirkkoherran virkaa on hakenut vain yksi pätevä hakija, tuomiokapitulin on varattava kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle tilaisuus antaa lausuntonsa vaaliehdotuksen tekemisestä. Tämän jälkeen tuomiokapitulin on tehtävä vaaliehdotus tai painavista syistä päätettävä, että viran täyttämismenettely raukeaa.


31  §

Kun papinvaali on saanut lainvoiman, tuomiokapitulin tulee antaa valtakirja kirkkoherran virkaan sille, joka vaalissa on saanut enimmät äänet, ylimääräiselle vaaliehdokkaalle kuitenkin vain, jos hän on saanut kirkkolain 8 luvun 1 §:n 3 momentissa säädetyn äänimäärän.

32  §

Papilla, joka vaalin tuloksen mukaan saisi valtakirjan kirkkoherran virkaan, on oikeus hakea toista papin virkaa, jos valtakirjaa ei ole annettu kolmen kuukauden kuluessa vaalin toimittamisesta. Jos hän saisi valtakirjan useampaan virkaan, hänen on viivytyksettä ilmoitettava tuomiokapitulille, minkä viran hän ottaa vastaan.


32 a  §

Kappalaisen viran hakuajan päätyttyä tuomiokapitulin tulee viivytyksettä tehdä päätös hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ja antaa hakijoista seurakunnalle lausunto. Lausunnossa hakijoita arvioidaan heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella sekä ottaen huomioon seurakunnan tarpeet.

32 b  §

Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle kappalaisen virkaan pätevien hakijoiden hakemukset ja 32 a §:ssä tarkoitetun lausuntonsa. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun heistä.

Jos virkaa on hakenut tai hakemuksen peruutuksen vuoksi tai muusta syystä on vain yksi pätevä hakija, kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran uudelleen haettavaksi.

Jos uudella hakuajalla ei tule virkaan uutta pätevää hakijaa, tuomiokapituli voi nimittää virkaan ainoan hakijan tai painavista syistä päättää, että viran täyttämismenettely raukeaa.

Viran täyttämismenettelyn rauettua virka on julistettava haettavaksi viimeistään vuoden kuluessa hakuajan päättymisestä lukien.

32 c  §

Kappalaisen viran hakemusasiakirjat ja ote kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta on viipymättä toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä todistus siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille.

Jos virkaan valittu saisi valtakirjan useampaan virkaan, hänen on viivytyksettä ilmoitettava tuomiokapitulille, minkä viran hän ottaa vastaan. Jos hän peruuttaa hakemuksensa, virka on julistettava uudelleen haettavaksi.

Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston päätöksen saatua lainvoiman tuomiokapituli antaa valtakirjan virkaan valitulle.

Jos äänet vaalissa ovat menneet tasan, tuomiokapituli nimittää virkaan jonkun eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon 32 a §:ssä mainitut perusteet.

42  §

Vakinaisen lehtorin viran tai kanttorin viran täyttämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kappalaisen viran täyttämisestä tämän luvun 21 ja 32 a―32 c §:ssä määrätään.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja sitä sovelletaan niiden kirkkoherran ja kappalaisen sekä vakinaisten lehtorin ja kanttorin virkojen täyttämiseen, jotka on julistettu haettavaksi päätöksen voimaantulon jälkeen. Seurakuntatyön johtamisen tutkinto vaaditaan ensimmäisen kerran niiden kirkkoherran virkojen täyttämisessä, jotka julistetaan haettavaksi viiden vuoden kuluttua päätöksen voimaantulosta.

Turussa 10 päivänä marraskuuta 1994

Kirkolliskokouksen puolesta arkkipiispa
John Vikström

kirkolliskokouksen sihteeri
Kari Ventä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.