1680/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (501/69) 1 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 7 ja 8 kohta, 2 momentin 1 ja 3 kohta, 3 momentin 1 kohta sekä 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 7 ja 8 kohta, 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 10 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1584/94) sekä 1 §:n 3 momentin 1 kohta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1328/90), sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa, uusi 9 kohta, seuraavasti:

1  §

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia maatalousyrittäjien sosiaalivakuutusturvasta, ryhmähenkivakuutuksesta, luopumisetuuksista ja lomituspalveluista siinä laajuudessa kuin seuraavissa laeissa ja niiden nojalla säädetään tai määrätään:


7) laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/94);

8) laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta (1297/94); sekä

9) laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista (2/85).

Eläkelaitoksen tehtävänä on lisäksi:

1) antaa viranomaisille lausuntoja ja tehdä esityksiä 1§:n 1 momentissa tarkoitettujen lakien mukaista sosiaalivakuutusturvaa, ryhmähenkivakuutusta, luopumisetuuksia sekä lomituspalveluja ja niiden kehittämistä koskevissa asioissa;


3) suorittaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lakien mukaista sosiaalivakuutusturvaa, ryhmähenkivakuutusta, luopumisetuuksia sekä lomituspalveluja koskevia tutkimuksia ja niitä koskevia tilastoja.

Eläkelaitoksen on tehtävä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut esitykset:

1) maatalousyrittäjien työvahinkoturvan, ryhmähenkivakuutuksen, sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista koskevan toimeentuloturvan ja lomituspalvelujen kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriölle;


10  §

Hallituksen tehtävänä on:

1) päättää eläke- ja työvahinkoturvan, ryhmähenkivakuutuksen, sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista koskevan toimeentuloturvan sekä luopumisetuuksien järjestämistä, vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamista sekä 1 §:n 1 momentin 1―8 kohdassa tarkoitettujen lakien mukaisia etuuksia ja 9 kohdassa tarkoitetun lain mukaisia toimenpiteitä koskevista asioista;

2) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä 1 §:n1 momentissa tarkoitettua sosiaaliturvaa,

ryhmähenkivakuutusta, luopumisetuuksia sekä lomituspalveluja ja niiden kehittämistä koskevissa asioissa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.