1644/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tasavallan presidentin vaalista 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun lain (1076/91) 18 §, sellaisena kuin se on 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (499/93),

muutetaan 6―8 §, 11 §:n 1 momentti, 12, 13, 23 ja 24 § sekä 28 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 8 § osittain muutettuna mainitulla 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla lailla, sekä

lisätään lakiin uusi 1 a § ja 15 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 a  §

Äänioikeutettu presidentinvaalissa on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

6  §

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen presidentinvaalia asetettava kutakin äänestysaluetta vartenvaalilautakunta sekä ennakkoäänestyspaikkoina olevia laitoksia ja kotiäänestystä varten vähintään yksivaalitoimikunta. Niiden asettamisesta on voimassa, mitä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettamisesta säädetään kansanedustajain vaaleista annetussa laissa (391/69).

7  §

Vaalipiirin keskuslautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä sekä vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat kolmijäsenisinä.

Mitä kuntalain (365/95) 50 §:ssä säädetään muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa hallintosääntöön otettavista määräyksistä, ei koske vaalilautakuntaa eikä vaalitoimikuntaa.

8  §

Presidentinvaalin toimittamista varten perustetaan äänioikeutetuista henkilöistä äänioikeusrekisteri, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä siitä säädetään kansanedustajain vaaleista annetussa laissa.

Presidentinvaalin ensimmäisessä ja toisessa vaalissa käytetään samaa äänioikeusrekisteriä. Ilmoituskortteja on lähetettävä äänioikeutetuille samalla kertaa kaksi.

11  §

Puolueen tai hallitusmuodon 23 a §:ssä tarkoitetun henkilöryhmän on ilmoitettava ehdokas Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnalle. Henkilöryhmän puolesta ilmoituksen tekee sen asiamies. Ilmoituksessa on selvästi mainittava ehdokkaan nimi ja henkilötunnus sekä hänen arvonsa, ammattinsa tai toimensa ja hänen kotikuntansa. Ilmoitukseen on liitettävä ehdokkaan allekirjoittama vakuutus, että hän suostuu olemaan hänet asettaneen puolueen tai henkilöryhmän ehdokkaana ja ottamaan vastaan presidentin toimen.


12  §

Ilmoitus ehdokkaan asettamisesta on toimitettava Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnalle aikaisintaan 41. päivänä ja viimeistään 31. päivänä ennen presidentinvaalia ennen kello 16.

13  §

Ehdokkaan asettamisesta ja ilmoittamisesta hallitusmuodon 23 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa on voimassa, mitä 10―12 §:ssä säädetään. Ehdokasta, jonka henkilöryhmä oli aikaisemmin ilmoittanut säädetyssä järjestyksessä Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnalle, pidetään kuitenkin ilman uutta ilmoitusta edelleenkin henkilöryhmän ehdokkaana, jollei henkilöryhmä ole peruuttanut aikaisempaa ilmoitustaan tai ehdokkaaksi asetettu 11 §:n 1 momentissa tarkoitettua vakuutustaan viimeistään 31. päivänä ennen presidentinvaalia ennen kello 16.

15  §

Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnan on huolehdittava, että viipymättä 2 momentissa tarkoitetun luettelon laatimisen jälkeen oikeusministeriön ylläpitämään ehdokasrekisteriin merkitään ehdokkaista järjestysnumero ja 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Ehdokasrekisteristä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä valtakunnallisesta ehdokasrekisteristä säädetään kansanedustajain vaaleista annetussa laissa.

23  §

Oikeusministeriön on painatettava viipymättä toista vaalia varten ehdokkaista luettelo, johon heidät on otettava samassa keskinäisessä järjestyksessä ja samoilla järjestysnumeroilla, joilla heidät otettiin ensimmäisen vaalin ehdokasluetteloon, sekä toimitettava luettelo Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnalle, jonka tehtävänä on luettelon jakelu. Luettelosta on muutoin voimassa, mitä siitä 16 §:ssä säädetään.

Jos 1 momentissa tarkoitettua luetteloa ei todennäköisesti ole mahdollista toimittaa ajoissa ennakkoäänestyspaikkana olevaan Suomen edustustoon tai suomalaiseen laivaan, tulee sinne lisäksi toimittaa tieto luettelon sisällöstä riittävän luotettavaksi arvioitavalla tavalla.

24  §

Toisen vaalin ennakkoäänestyksestä ja vaalitoimituksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 17 §:ssä säädetään. Äänestyslippu on kuitenkin erivärinen kuin ensimmäisessä vaalissa.

28  §

Milloin valtioneuvosto on hallitusmuodon 23 c §:n nojalla määrännyt ryhdyttäväksi uudelleen toimenpiteisiin presidentin valitsemiseksi, on oikeusministeriön kiireellisesti ilmoitettava tästä vaalipiirien keskuslautakunnille ja ulkoasiainministeriölle, joiden on huolehdittava siitä, että tieto välitetään viipymättä edelleen muille vaaliviranomaisille, sekä väestörekisterikeskukselle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Jos presidentinvaali toimitetaan ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut tämän lain voimaantulosta, on kuitenkin sovellettava tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 175/95
PeVM 4/95
EV 161/95

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.