1607/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työeläkelakien ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien mukaisten etuuksien sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on sen nojalla, mitä säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 9 §:ssä, sellaisena kuin sen on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1482/95), 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:ssä, sellaisena kuin se mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1483/95), 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain 14 §:ssä, sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (661/76), ja 19 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 20 päivänä syyskuuta 1974 annetussa laissa (751/74), 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain 13 §:ssä, sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (662/76), ja 17 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 20 päivänä syyskuuta 1974 annetussa laissa (752/74), 20 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) 10 §:ssä 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain 24 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (885/94) ja maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1293/94) 40 §:ssä sekä työntekijäin eläkelain 9 §:n soveltamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1482 /95) nojalla päättänyt:

1  §

Työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan sitomiseksi sanotun lain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla maan palkka- ja hintatasoon tarkistetaan eläkettä myönnettäessä ja eläkkeiden yhteensovitusta uudelleen toimitettaessa eläkepalkka ja sen jälkeen kalenterivuosittain eläkkeen maksettava määrä käyttäen työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti vahvistettuja indeksilukuja siten kuin jäljempänä määrätään.

Sen kalenterivuoden loppuun, jona työntekijä täyttää 65 vuotta, käytetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5.

Sen kalenterivuoden jälkeen, jonka kuluessa työntekijä on täyttänyt 65 vuotta, käytetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8.

Työntekijäin eläkelain 7 h §:ssä tarkoitettuun perhe-eläkkeeseen sovelletaan 2 momentin mukaista indeksiä sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana edunjättäjä täytti tai olisi täyttänyt 65 vuotta. Sen kalenterivuoden jälkeen, jonka kuluessa edunjättäjä täytti tai olisi täyttänyt 65 vuotta, perhe-eläke tarkistetaan 3 momentin mukaisella indeksillä.

2  §

Työntekijäin eläkelain mukaan eläkepalkkaa määrättäessä valintavuosien työansiot tarkistetaan työsuhteen päättymisvuoden indeksitasoon jakamalla työansiot vastaavillekalenterivuosille vahvistetuilla indeksiluvuilla ja kertomalla osamäärät työsuhteen päättymisvuodelle vahvistetulla indeksiluvulla.

Työntekijäin eläkelain mukaista eläkepalkkaa tarkistettaessa eläkepalkan määrä jaetaan työsuhteen päättymisvuodelle vahvistetulla indeksiluvulla ja osamäärä kerrotaan sille vuodelle vahvistetulla indeksiluvulla, jolta tarkistettuun palkkaan perustuva ensimmäinen eläke-erä maksetaan.

Tarkistettaessa työntekijäin eläkelain mukaisen vapaakirjan määrää eläkettä myönnettäessä tai uudelleen yhteensovitettaessa jaetaan vapaakirjan määrä työsuhteen päättymisvuoden mukaisella indeksiluvulla ja osamäärä kerrotaan sille vuodelle vahvistetulla indeksiluvulla, johon vapaakirja tarkistetaan.

Tarkistettaessa kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain mukaista eläkkeen määrää eläkkeen myöntämisen tai uuden yhteensovituksen jälkeen jaetaan viimeksi maksettu eläkkeen määrä kyseisen ajankohdan mukaisella indeksiluvulla ja osamäärä kerrotaan sille vuodelle vahvistetulla indeksiluvulla, jolta eläke maksetaan.

Jos indeksitarkistus tulee tehtäväksi useammalta kuin yhdeltä vuodelta ja tarkistusväli yltää yli sen kalenterivuoden, jona työntekijä täytti tai edunjättäjä täytti tai olisi täyttänyt 65 vuotta, markkamäärä tarkistetaan kertomalla se osamäärällä, jossa jaettavana on 1 §:n 2 momentin mukainen indeksiluku 65 vuoden iän täyttämisvuodelta ja jakajana vastaava indeksiluku kalenterivuodelta, jonka tasossa markkamäärä on. Saatu tulos kerrotaan edelleen osamäärällä, jossa jaettavana on 1 §:n 3 momentin mukainen indeksiluku kalenterivuodelta, jolle markkamäärä tarkistetaan ja jakajana vastaava indeksiluku 65 vuoden iän täyttämisvuodelta.

3  §

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain ja merimieseläkelain mukaisen eläketurvan sitomiseksi maan palkkatasoon muunnetaan työntekijäin kunakin kalenterivuotena ansaitseman eläkkeen perusteena olevan palkan määrä eläkettä myönnettäessä ja eläkkeiden yhteensovitusta uudelleen toimitettaessa ja sen jälkeen kalenterivuosittain eläkkeen maksettava määrä soveltaen vastaavasti 1 ja 2 §:n määräyksiä.

4  §

Maatalousyrittäjien eläkelain 5 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 4 §:ssä tarkoitetun yrittäjätoimintajakson jatkuessa tarkistetaan vahvistettu työtulo maan palkkatason muutoksia vastaavasti jakamalla viimeksi vahvistettu työtulo sen kalenterivuoden indeksiluvulla, josta alkaen sanottu työtulo on vahvistettu ja kertomalla osamäärä alkavan kalenterivuoden indeksiluvulla.

Määrättäessä maatalousyrittäjien eläkelaissa ja yrittäjien eläkelaissa tarkoitettua eläkkeen perusteena olevaa työtuloa jaetaan vahvistettu työtulo sen kalenterivuoden indeksiluvulla, josta alkaen sanottu työtulo on vahvistettu, ja osamäärä kerrotaan sen kalenterivuoden indeksiluvulla, jonka aikana yrittäjätoimintajakso on päättynyt.

Maatalousyrittäjien eläkelain ja yrittäjien eläkelain mukaisen eläketurvan sitomiseksi maan palkkatasoon muunnetaan eläkkeen perusteena oleva työtulon määrä eläkettä myönnettäessä ja eläkkeiden yhteensovitusta uudelleen toimitettaessa ja sen jälkeen kalenterivuosittain eläkkeen maksettava määrä soveltaen vastaavasti 1 ja 2 §:n määräyksiä.

5  §

Edellä mainituissa työeläkelaeissa säädetyt markkamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun indeksiluvun mukaan käyttäen peruslukuna työntekijäin eläkelaissa säädettyyn markkamäärään vuodelle 1966, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa säädettyihin markkamääriin vuodelle 1962, eräiden työsuhteessa olevien taitelijoiden ja toimittajien eläkelaissa säädettyihin markkamääriin vuodelle 1966 sekä maatalousyrittäjien eläkelaissa ja yrittäjien eläkelaissa säädettyihin markkamääriin vuodelle 1970 vahvistettua indeksilukua.

Milloin jonakin kalenterivuotena saatua tuloa tai palkkaa on verrattava myöhempänä kalenterivuotena voimassa olevaan 1 momentissa tarkoitettuun markkamäärään, muunnetaan sanottu tulo tai palkka jälkimmäisen kalenterivuoden tasolle soveltaen, jollei 7 §:stä muuta seuraa, vastaavasti 1 ja 2 §:n määräyksiä.

6  §

Luopumiseläkelain mukaisen luopumiseläkkeen, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain mukaisen sukupolvenvaihdoseläkkeen perusmäärän,maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

annetun lain mukaisen luopumiskorvauksen ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain mukaisen luopumistuen perusmäärän sitomiseksi maan palkkatasoon noudatetaan soveltuvin osin, mitä 1 §:ssä, 2 §:n 4 ja 5 momentissa sekä 4 §:ssä säädetään.

7  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja sillä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön työeläkelakien ja luopumuseläkelain mukaisen eläketurvan sitomisesta palkkatasoon 30 päivänä heinäkuuta 1976 antama päätös (669/76).

Verrattaessa keskimääräistä työnansiota 5 §:n mukaisesti tarkistettuun työntekijäin eläkelain 1 §:ssä säädettyyn markkamäärään muunnetaan vuonna 1969 saatu työansio vuoden 1970 tasolle kertomalla se luvulla 1.09.

Sovellettaessa lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentissa olevaa säännöstä muunnetaan ennen vuotta 1970 saatu palkka ensin vuoden 1970 tasolle siten, että kerrotaan ennen vuotta 1965 saatu palkka luvulla 1.97, vuosina 1965 ja 1966 saatu palkka luvulla 1.58 sekä vuosina 1967―1969 saatu palkka luvulla 1.31.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.