1603/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus liikennevakuutusasetuksen 3 a ja 7 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/59) 3 a §:n 2 momentti ja 7 §,

sellaisina kuin ne ovat 3 a §:n 2 momentti 2 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa asetuksessa (838/95) ja 7 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella sekä 30 päivänä joulukuuta 1992 ja 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetuilla asetuksilla (1666/92 ja 454/95), seuraavasti:

3 a  §

Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti ja irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta. Jos irtisanottu vakuutus koskee rekisteröimisvelvollisuuden alaista ajoneuvoa, katsotaan irtisanominen kuitenkin rauenneeksi, jollei seitsemän päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä ole toimitettu todistusta uuden vakuutuksen ottamisesta. Todistus on toimitettava ajoneuvohallintokeskukselle tai ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1598/95) 2 §:ssä tarkoitetulle katsastuksen suorittajalle, jäljempänä katsastuksen suorittaja.

7  §

Liikennevakuutuslain 15 §:n mukaisesti otetusta liikennevakuutuksesta on toimitettava rekisteriin merkittävien moottoriajoneuvojen osalta todistus ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastuksen suorittajalle.

Ajoneuvohallintokeskuksen on viipymättä tehtävä asianomaiselle vakuutusyhtiölle liikennevakuutussopimuksen lakkaamista varten ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

1) kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä;

2) kun ajoneuvon omistaja tai haltija siirtäessään vakuutuksensa toiseen yhtiöön antaa todistuksen vakuutuksen ottamisesta toisesta yhtiöstä;

3) kun ajoneuvon entinen omistaja tai haltija on tehnyt ajoneuvon luovutuksesta sellaisen ilmoituksen, joka on merkittävä rekisteriin;

4) kun omistajan tai haltijan vaihdoksesta rekisteriin ilmoitettaessa annetaan todistus vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutusyhtiölle tehtävään ilmoitukseen on merkittävä 1 momentissa mainitussa todistuksessa olevat, liikennevakuutusta koskevat tiedot ja rekisteriin tehdyn muutoksen peruste sekä lisäksi 2 momentin 1 kohdassa mainitussa tapauksessa, milloin ajoneuvo poistettiin rekisteristä, sekä 3 ja 4 kohdassa mainituissa tapauksissa, milloin ajoneuvon omistusoikeus siirtyi uudella omistajalle.

Jollei moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus ole ollut voimassa omistusoikeuden alkamispäivästä lähtien, on ajoneuvohallintokeskuksen ja katsastuksen suorittajan ajoneuvoa rekisteröidessään lähetettäväsiitä ilmoitus liikennevakuutuskeskukselle hyvikkeen määräämistä varten ajoneuvon vakuuttamatta olon ajalta. Ilmoitusta ei kuitenkaan ole lähetettävä, jos uuden vakuutuksen voimassaolo on alkanut seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkityn omistusoikeuden vaihtumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetun todistuksen tai ilmoituksen sisällöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.