1598/1995

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84 ja 108 §:n sekä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1593/95) 21 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat

ensiksi mainitun lain 84 § muutettuna 15 päivänä syyskuuta 1989, 6 päivänä marraskuuta 1992 ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetuilla laeilla (818/89, 989/92 ja 1594/95) sekä 108 § mainitussa 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa:

1 luku

Yleiset säännökset

1  §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa (1256/92) tarkoitettujen ajoneuvojen rekisteröintiä.

2. Ajoneuvosta suoritettavasta autoverosta ja ajoneuvon verottomasta käytöstä liikenteessä säädetään autoverolaissa (1482/94).

3. Ajoneuvojen rekisteröinnistä ja rekisterin pitämisestä Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

4. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan sotilasajoneuvoasetuksessa (560/92) tarkoitettujen sotilasajoneuvojen rekisteröintiin siten kuin puolustusministeriö määrää.

5. Puolustusministeriö määrää, mitkä sotilasajoneuvot rekisteröidään ajoneuvorekisteriin ja mitkä puolustusvoimien pitämään sotilasajoneuvorekisteriin. Puolustusministeriö antaa tarkemmat määräykset sotilasajoneuvorekisteristä ja rekisteröintiasioiden hoitamisesta puolustusvoimissa.

2  §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisterillä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/89) mukaista ajoneuvorekisteriä;

b) katsastuksen suorittajalla ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annetun lain (1593/95) 7 §:n 2 kohdassa tarkoitettua ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvan haltijaa;

c)katsastustehtävien toimiluvan haltijalla b kohdassa mainitun lain 7 §:ssä tarkoitettuja katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvan haltijoita;

d) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista ajoneuvohallintokeskukselle ennen ensirekisteröintiä;

e) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä ajoneuvohallintokeskuksen tai katsastuksen suorittajan suorittamaa rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;   h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin sekä ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista ja muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

i) rekisteriotteella ajoneuvohallintokeskuksen tai katsastuksen suorittajan antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvo on rekisteröity;

j) suorarekisteröinnillä autoliikkeen, vakuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan tai rahoitusyhtiön oman tietojärjestelmänsä avulla suorittamaa ajoneuvon rekisteröinti-ilmoituksen tekemistä ajoneuvorekisteriin;

k) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston direktiivin (70/156/ETY), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/81/ETY, mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä ja L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin (92/61/ETY) mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;

l) ennakkoilmoitustodistuksella ajoneuvohallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

m) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää ajoneuvohallintokeskuksen tai katsastuksen suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

n) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus;

o) rekisteröintipäivällä sitä päivää, jolloin rekisteri-ilmoitus on jätetty ajoneuvohallintokeskukselle, katsastuksen suorittajalle tai sellaiselle postitoimintalain (907/93) 2 §:ssä tarkoitetulle postilaitokselle, jonka kanssa ajoneuvohallintokeskus on tehnyt sopimuksen rekisteri-ilmoitusten vastaanotosta;

p) käyttöönottopäivällä sitä päivää, jolloin ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity ensimmäisen kerran ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi; ja

q) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella.

2 luku

Ajoneuvorekisterin tiedot

3  §
Perustiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat perustiedot:

a) omistajan ja haltijan nimi, osoite ja kotikunta, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus, poliisipiiri, johon asuinpaikka kuuluu, sekä kieli;

b) tieto siitä, onko omistaja ja haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö sekä haltijan hallintaoikeuden laatu;

c) merkki ja malli;

d) luokka, ryhmä ja laji sekä ajoneuvomallin tyyppikoodi, mikäli ajoneuvo on tyyppikatsastettua tai tyyppihyväksyttyä mallia;

e) omistajan vaihdoksen tapahtumapäivä;

f) käyttöönottopäivä tai, jollei se ole tiedossa, käyttöönottovuosi;

g) ensirekisteröintipäivä tai viimeisin uudelleenrekisteröintipäivä;

h) valmistenumero ja rekisteritunnus;

i) viimeksi suoritetun rekisteröinti- tai vuosikatsastuksen sekä muutos- ja kytkentäkatsastuksen päivämäärä;

j) liikennevakuutusta, verotusta ja autokiinnitystä koskevat tiedot;

k) käyttötarkoitus sekä käyttöä ja rekisteröintiä koskevat rajoitukset ja ehdot;

l) rekisteristä poistopäivä ja tarvittaessa tieto rekisterikilpien palautuksesta ja palautuspäivämäärästä sekä rekisteristä poistamisen syystä; ja

m) mahdollinen ajokieltoon määrääminen.

2. Ajoneuvon kotipaikkana pidetään sen omistajan tai haltijan kotikuntaa taikka omistavan tai haltijaksi merkityn yhteisön sijaintikuntaa.

3. Kun ajoneuvo rekisteröidään vaatimatta rekisteröintikatsastusta, on rekisteröintikatsastuksen päivämäärän sijasta rekisteriin merkittävä ensimmäisen katsastuksen päivämääräksi rekisteröintipäivä.

4. Rekisteriin voidaan lisäksi merkitä autoverovapauden perusteena olevat laitteet ja mitat sekä ajoneuvohallintokeskuksen tarpeellisiksi katsomat muut tiedot.

5. Rekisteriin merkitään ennakkoilmoituksessa annettavat tiedot.

4  §
Tekniset tiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat tekniset tiedot:

a) omamassa, kokonaismassa ja akselille tai telille kohdistuva massa;

b) tarvittaessa valmistajan sallima, tiellä yleisesti sallitut arvot ylittävä kokonaismassa ja akselille tai telille kohdistuva massa;

c) akselivälit, akselistorakenne sekä korirakenne, -materiaali ja -tyyppi;

d) leveys ja pituus;

e) rengaskoko ja tarvittaessa renkaiden kantavuusluokka;

f) tarpeelliset tiedot ajoneuvon luokkaan ja ryhmään sekä lajiin vaikuttavista tai omaan massaan luettavista varusteista;

g) moottorin käyttövoima ja tilavuus sekä tehoa lisäävä laite, autosta ja moottoripyörästä moottorin teho ja tieto moottorin vähäpäästöisyydestä;

h) kuljettajan lisäksi ja kuljettajan vieressä olevien istumapaikkojen lukumäärä, seisomapaikkojen lukumäärä, muiden paikkojen lukumäärä sekä tarvittaessa tavaralle varatun tilan mitat;

i) kuorma-autossa sekä N2- ja N3-luokan ajoneuvossa oleva vetopöytä tai vetokytkin kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin tai O3taikka O4-luokan perävaunun vetämistä varten;

j) O3- ja O4-luokan perävaunusta ja sellaisen vetämiseen tarkoitetusta N2- ja N3- luokan ajoneuvosta kytkentämitat;

k) rekisterikilven pituus; sekä

l) jarrujärjestelmän tyyppi.

2. M1- ja N1-luokan ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä auton väri.

3. Moposta, L2-luokan ajoneuvosta ja moottorikelkasta on merkittävä rekisteriin 1 momentin e ja g kohdassa tarkoitetut tiedot ja tarpeelliset erityistiedot. Lisäksi moposta ja L2-luokan ajoneuvosta on merkittävä tieto välityssuhteesta sekä kaasuttimen merkki ja malli.

3 luku

Ennakkoilmoitus

5  §
Ennakkoilmoituksen tekeminen

1. Ajoneuvon valmistaja tai ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (1702/92) 5 §:ssä tarkoitetun ajoneuvovalmistajan edustaja voi tehdä rekisteriin ennakkoilmoituksen uudesta ajoneuvosta, jota ei sanotun asetuksen 23 §:n 2 momentin nojalla ole esitettävä rekisteröintikatsastukseen, kun kysymyksessä on:

a) M1- tai L-luokan ajoneuvo, jota varten on annettu vaatimustenmukaisuustodistus; tai

b) muu ajoneuvo, joka on Suomessa tyyppikatsastettua mallia ja josta on poistettu tai ennen rekisteröintiä poistetaan tyyppikatsastuksessa mahdollisesti todetut puutteet.

2. Ennen kuin 1 momentin a kohdassa tarkoitetusta ajoneuvosta tehdään ennakkoilmoitus, on ajoneuvomallista tehtävä ainakin rekisteriin merkittävät tekniset ja autoveron määräytymiseen vaikuttavat muut tiedot käsittävä ilmoitus (tyyppitietoilmoitus) ajoneuvohallintokeskukselle.

3. Ennakkoilmoituksen saa tehdä vain autoverolain 39 §:ssä tarkoitettu rekisteröity verovelvollinen.

4. Ennakkoilmoitus on tehtävä automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Ennakkoilmoituksen tekemisessä tapahtunut virhe voidaan ennen ensirekisteröintiä korjata ennakkoilmoittajan ennakkoilmoitustodistuksella tekemän uuden ilmoituksen perusteella.

6  §
Rekisteritunnus ja ennakkoilmoitustodistus

Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus, ajoneuvolle varataan rekisteritunnus ja ennakkoilmoituksen tekijälle toimitetaan kyseisen rekisteritunnuksen sisältävät rekisterikilvet sekä ennakkoilmoitustodistus, jossa on ajoneuvon tekniset tiedot sisältävä tekninen osa sekä ajoneuvon ensirekisteröintiä varten ilmoitusosa.

4 luku

Ensi- ja uudelleenrekisteröinti

7  §
Rekisteröintivelvollisuus

Tieliikennelain 84 §:ssä säädetyn rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi moottorikäyttöisestä ajoneuvosta ja siihen kytkettäväksi soveltuvasta perävaunusta on tehtävä ensi- tai uudelleenrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastuksen suorittajalle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

8  §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa;

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria ja vastaavaa moottorityökonetta;

c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, L5-luokan ajoneuvoon, mopoon, L2-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

d) hinattavaa laitetta; eikä

e) rekeä.

2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa samoin kuin koe- tai siirtokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta 46―56 §:ssä säädetyin edellytyksin.

3. Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

9  §
Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;

b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys;

c) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

d) ajoneuvo on asianmukaisesti ennakkoilmoitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka sitä varten on annettu vaatimustenmukaisuustodistus tai tyyppirekisteriote; sekä

e) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot.

2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekisteröinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on tehty rekisteriin ennakkoilmoitus.

3. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan ajoneuvon omistusoikeudesta esitettäväksi asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan rekisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan.

10  §
Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon uudelleenrekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys;

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

c) ajoneuvo on asianmukaisesti katsastettu;   d) ajoneuvon mahdollinen moottoriajoneuvovero on suoritettu;

e) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot; sekä

f) ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnistä esitetään tarvittaessa selvitys.

2. Vakuutuksen perusteella lunastettua ja tuhoutuneena poistettavaksi ilmoitettua ajoneuvoa ei enää uudelleenrekisteröidä. Ajoneuvoa ei myöskään uudelleenrekisteröidä, jos autoverosta päättävä viranomainen on asettanut rekisteröintikiellon autoveroedun ehdoksi ja asianomainen on saanut tämän edun hyväkseen.

3. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asetetut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet, ajoneuvo uudelleenrekisteröidään vain, jos veron maksuunpanija sen hyväksyy.

4. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan ajoneuvon omistusoikeudesta esitettäväksi asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan rekisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan.

5 luku

Muutosrekisteröinti

11  §
Ilmoitusvelvollisuus

1. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä ja haltijan vaihtumisesta sekä muista rekisteri-ilmoituksen perusteella rekisteriin merkittävissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista on tehtävä muutosta koskeva rekisteri-ilmoitus ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastuksen suorittajalle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2. Rekisteri-ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä:

a) luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta eikä henkilön kuolemasta;   b) muutos- ja kytkentäkatsastuksessa hyväksytystä ajoneuvon rakenteen tai varusteiden muuttamisesta; eikä

c) sellaisesta rakenteen tai varusteiden muutoksesta, jota ei tarvitse esittää muutoskatsastukseen.

12  §
Muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytykset

1. Ajoneuvon muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys; ja

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus.

2. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asetetut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet, ajoneuvon muutosrekisteröinti hyväksytään vain, jos veron maksuunpanija sen hyväksyy.

3. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan ajoneuvon omistusoikeudesta esitettäväksi asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan rekisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan ja sen rekisteriin merkittävästä alkamispäivästä.

13  §
Ajoneuvohallintokeskuksen muutosoikeus

Jos ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty tai jos ajoneuvohallintokeskus muutoin saa tiedon rekisteriin merkittävän tiedon muuttumisesta tai virheellisyydestä, sillä on oikeus merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin tai korjata virheelliset tiedot.

6 luku

Ajoneuvon poistaminen rekisteristä

14  §
Rekisteristä poistettava ajoneuvo

1. Ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastuksen suorittajalle on tehtävä rekisteri-ilmoitus ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä, jos:

a) rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut;

b) ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla;

c) rekisteröityä ajoneuvoa ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa; tai

d) moottorikelkkaa ei enää käytetä tiellä, maastossa eikä jäällä.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä on palautettava ajoneuvon rekisterikilvet. Tuhoutumisen tai vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun tai valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman taikka kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/75) nojalla siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä ei kuitenkaan tarvitse palauttaa, mutta ne on tuhottava todistettavasti.

3. Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ulkomaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikilvet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle, jonka tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä.

15  §
Rekisteristä poiston päivä

Ajoneuvo merkitään rekisteristä poistetuksi siitä päivästä lukien, jona poistoilmoitus on jätetty, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi poistopäiväksi.

16  §
Poisto käyttämättömyyden perusteella

Ajoneuvohallintokeskuksen tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä, jos vuosikatsastuksen tai liikennevakuutusmaksun suorittamatta jättäminen tai muu seikka osoittaa, ettei ajoneuvoa ole vähintään vuoden pituisen ajanjakson aikana käytetty liikenteessä. Poistoperusteista ja -ajankohdasta päättää ajoneuvohallintokeskus.

17  §
Rekisteriotteen tai -kilpien noutamatta jättäminen

1. Ajoneuvohallintokeskuksen tai katsastuksen suorittajan on poistettava ajoneuvo rekisteristä, jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa ja ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle toimittamaa rekisteriotetta tai -kilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta.

2. Ajoneuvohallintokeskuksen tai katsastuksen suorittajan on poistettava ajoneuvo rekisteristä myös silloin, kun rekisterikilvet on annettu ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle ilman ilmoitusta rekisteristä poistamisesta, jos kilpiä ei noudeta takaisin kuuden kuukauden kuluessa. Kilpien antamisesta ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastustehtävien toimiluvan haltijalle on tehtävä merkintä rekisteriin. Jollei katsastustehtävien toimiluvan haltijalla ole toimilupansa nojalla oikeutta poistaa ajoneuvoa rekisteristä, hänen on viipymättä ilmoitettava kilpien antamisesta ja määräajassa noutamatta jätetyistä kilvistä ajoneuvohallintokeskukselle.

3. Rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteriotteen ja -kilpien kanssa menetellään siten kuin ajoneuvohallintokeskus määrää.

7 luku

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen

18  §
Rekisteri-ilmoitus

1. Edellä 4, 5 tai 6 luvussa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla:

a) ennakkoilmoitustodistuksen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

b) rekisteriotteen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on muutosrekisteröinti tai rekisteristä poisto;

c) vaatimustenmukaisuustodistuksella ja ilmoituslomakkeella, kun kysymyksessä on aikaisemmin muualla rekisteröimättömän ajoneuvon ensirekisteröinti;

d) katsastustodistuksen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinti;

e) katsastustodistuksen tai rekisteriotelomakkeen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on ajoneuvon uudelleenrekisteröinti; tai

f) tyyppirekisteriotteella, kun kysymyksessä on tyyppikatsastetun ja ennakkoilmoittamattoman muualla aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon ensirekisteröinti, joka voi tapahtua ilman rekisteröintikatsastusta.

2. Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on kadonnut, ilmoitus on tehtävä asianomaisen asiakirjan antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla.

3. Edellä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella tai automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen.

4. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset 9, 10 ja 12 §:ssä mainittujen edellytysten täyttymisestä.

19  §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

1. Ajoneuvon omistajan on tehtävä ensi- ja uudelleenrekisteröintiä, rekisteristä poistamista sekä omistusoikeuden siirtymistä tai haltijan lisäämistä taikka vaihtumista koskeva rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi uuden omistajan nimen, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan ajoneuvon edellisen omistajan ei kuitenkaan tarvitse tässä yhteydessä ilmoittaa uuden omistajan osoitetta. Ajoneuvon edellinen haltija voi tehdä haltijuutensa poistamista koskevan ilmoituksen.

2. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen voi tehdä myös ajoneuvon haltija.

3. Rekisteri-ilmoitus on sen tekijän allekirjoitettava. Ajoneuvon luovuttajan ja luovutuksensaajan on allekirjoitettava omistusoikeuden siirtymistä koskeva ilmoitus.

20  §
Alaikäinen tai ulkomailla asuva omistajana

1. Jos ajoneuvon omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, jolla ei ole kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, jolla ilmoitusta tehtäessä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

2. Jos ajoneuvon, jonka kuljettaminen ei edellytä ajokorttia, omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, joka ikänsä puolesta ei saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, joka ikänsä puolesta saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa.

3. Jos Suomessa käytössä olevan ajoneuvon omistaja asuu ulkomailla, ajoneuvolle on ilmoitettava ajoneuvoa käyttävä Suomessa asuva haltija.

21  §
Rekisteri-ilmoitusten ja -kilpien vastaanottopaikat

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä 2 §:n o kohdassa tarkoitetun postilaitoksen toimipaikkaan, jollei 4 tai 5 momentista muuta johdu, ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastuksen suorittajalle. Samalla on esitettävä rekisteriotteen, ennakkoilmoitustodistuksentai katsastustodistuksen tekninen osa. Ilmoi-

tuksen vastaanottajan tekniseen osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteriotteen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa. Ajoneuvohallintokeskus tai katsastuksen suorittaja voi antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan.

2. Kun ajoneuvon rekisteristä poistamista koskeva ilmoitus jätetään, vastaanottajan on merkittävä rekisterikilpien vastaanottopäivämäärä rekisteriotteen tekniseen osaan ja ilmoitusosaan.

3. Ajoneuvohallintokeskus tai katsastuksen suorittaja voi 1 ja 2 momentissa säädetystä huolimatta erityisestä syystä ottaa rekisteri-ilmoituksen vastaan, vaikka teknistä osaa ei esitettäisikään.

4. Ainoastaan ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastuksen suorittajalle voidaan jättää ilmoitus:

a) ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinnistä;

b) luvanvaraiseen liikenteeseen ensirekisteröitävästä M1-luokan ajoneuvosta;

c) ajoneuvon uudelleenrekisteröinnistä;

d) ajoneuvon poistamisesta rekisteristä silloin, kun ajoneuvon rekisterikilvet ovat tuhoutuneet tai kadonneet taikka kun rekisterikilpiä ei voida muusta syystä palauttaa; ja

e) rekisteröinnistä tai muutoksesta, jonka liitteenä tai erillisenä selvityksenä on esitettävä jokin tai joitakin seuraavista asiakirjoista:

1) luovutustodistus;

2) kauppakirja;

3) ilmoitus rekisteriotteen tai -kilpien katoamisesta tai turmeltumisesta;

4) kaupparekisteriote;

5) virkatodistus;

6) tuomioistuimen antama määräyskirja, kun ilmoitus koskee muuta kuin autokiinnityslain (810/72) mukaan kiinnityskelpoista ajoneuvoa;

7) autovero- tai tullauspäätös; tai

8) muu 1―7 alakohdassa mainittua vastaava asiakirja.

5. Ilmoitus, jonka liitteenä on esitettävä muu kuin 4 momentin e kohdassa mainittu selvitys, voidaan jättää ainoastaan ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastuksen suorittajalle. Katsastuksen suorittajan on siirrettävä tällainen ilmoitus viipymättä ajoneuvohallintokeskuksen käsiteltäväksi. Ilmoituksen siirtämisestä ajoneuvohallintokeskukselle on ilmoitettava sille, joka on jättänyt ilmoituksen katsastuksen suorittajalle.

22  §
Määräaika

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävän muutoksen tapahtumisesta. Jos rekisteriote on muutoksen tapahtuessa ajoneuvohallintokeskuksen hallussa aikaisemman rekisteröinnin suorittamista varten, rekisteri-ilmoitus on kuitenkin jätettävä 14 päivän kuluessa uuteen rekisteriotteeseen merkitystä otteen tulostuspäivästä.

2. Jollei ajoneuvon omistaja tai haltija ole 30 päivän kuluessa rekisteri-ilmoituksen jättämisestä saanut uutta rekisteriotetta, on omistaja tai haltija velvollinen pyytämään ajoneuvohallintokeskukselta tai katsastuksen suorittajalta seitsemän päivän kuluessa uutta rekisteriotetta toimituksessa kadonneen tilalle.

23  §
Rekisteröinnin merkitseminen

Ajoneuvohallintokeskuksen ja, jollei kyse ole 21 §:n 5 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta, katsastuksen suorittajan tulee tarkastaa ilmoitus ja sen liitteet. Niiden on merkittävä ajoneuvo tai sen tiedoissa tapahtunut muutos rekisteriin ilmoitusvelvollisen antamien tietojen perusteella, kun edellä 4, 5 tai 6 luvussa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jollei ajoneuvosta ole tehty ennakkoilmoitusta, ajoneuvohallintokeskus tai katsastuksen suorittaja antaa ajoneuvoa varten rekisteritunnuksen ja -kilvet ensirekisteröinnin yhteydessä. Rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

24  §
Rekisteröintipäätöksen päivä

Rekisteröintipäätöksen päiväksi katsotaan se päivä, jolloin rekisteriote on luovutettu tai jätetty postin kuljetettavaksi.

25  §
Kilpien kiinnittäminen

Ajoneuvoa varten annettuja rekisterikilpiä ei saa kiinnittää ajoneuvoon ennen kuin ensi- tai uudelleenrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus on jätetty.

8 luku

Suorarekisteröinti

26  §
Suorarekisteröintiin liittyminen

1. Ajoneuvohallintokeskus voi antaa tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulle yritykselle hakemuksesta luvan suorarekisteröintiin. Lupa voidaan antaa autoliikkeelle, vakuutusyhtiölle, katsastuksen suorittajalle ja rahoitusyhtiölle, joka on riittävän luotettava, jolla on käytettävissään ilmoituksen mahdollistava tietojärjestelmä ja jolla muutoin harkitaan olevan edellytykset asianmukaisesti tehdä rekisteri-ilmoitukset suorarekisteröintimenettelyssä. Autoliikkeeltä edellytetään lisäksi, että sillä on liikennevakuutuksena voimassa kaikki liikkeen myyntivarastossa olevat ajoneuvot kattava ryhmäliikennevakuutus.

2. Suorarekisteröintiluvan hakijaa ei ole pidettävä riittävän luotettavana, jos hakija on aiemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton suorarekisteröinnin toimittajaksi tai hakija on syyllistynyt ajoneuvojen rekisteröintiä tai ajoneuvojen verotusta koskevien säännösten tai määräysten rikkomiseen.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa suorarekisteröintiluvan, jos siihen väärinkäytösten tai sen vuoksi, että luvanhaltija ei enää täytä luvan saamisen edellytyksiä, taikka muun painavan seikan vuoksi harkitaan olevan syytä.

27  §
Suorarekisteröinti-ilmoituksen edellytykset

1. Toimeksianto suorarekisteröintiä varten tehdään ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla lomakkeella, josta on annettava jäljennös toimeksiantajalle. Luvan saanut voi suorarekisteröidä ilman toimeksiantoa omistukseensa tulleet ajoneuvot.

2. Autoliike, vakuutusyhtiö ja rahoitusyhtiö voivat tehdä suorarekisteröinti-ilmoituksen vain sellaisesta omistukseensa tulleesta tai omistuksestaan luovuttamasta ajoneuvosta, jonka rekisteri-ilmoituksen voisi vaihtoehtoisesti jättää postiin ja jonka ennakkoilmoitustodistuksen tai rekisteriotteen molemmat osat ovat suorarekisteröintiä tekevän hallussa. Rahoitusyhtiö voi kuitenkin erityisestä syystä tehdä suorarekisteröinti-ilmoituksen, vaikka sillä ei ole hallussaan rekisteriotteen teknistä osaa. Vakuutusyhtiö voi tehdä suorarekisteröinti-ilmoituksen muustakin kuin omistukseensa tulleesta tai omistuksestaan luovuttamasta ajoneuvosta, jos suorarekisteröintiä koskeva toimeksianto annetaan kyseistä ajoneuvoa koskevan liikennevakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

3. Katsastuksen suorittaja voi tehdä suorarekisteröinti-ilmoituksen vain sellaisesta ajoneuvosta, jota koskevan rekisteri-ilmoituksen voisi vaihtoehtoisesti jättää postiin ja jonka ennakkoilmoituksen tai rekisteriotteen molemmat osat esitetään katsastuksen suorittajalle.

4. Jos ajoneuvo on vakuuttamisvelvollisuuden alainen, suorarekisteröinnin edellytyksenä on, että uusi omistaja tai haltija on ottanut ajoneuvoa varten voimassa olevan liikennevakuutuksen.

28  §
Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen

1. Suorarekisteröinnissä ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi vastaavat tiedot kuin rekisteri-ilmoituslomakkeella. Toimeksiannon vastaanotettuaan suorarekisteröijä vastaa omistajan tai haltijan sijasta rekisteri-ilmoituksen jättämisestä.

2. Suorarekisteröinti-ilmoituksen jättämisessä noudatetaan 22 §:ssä sanottua määräaikaa. Suorarekisteröinti-ilmoitus katsotaan jätetyksi, kun rekisteriin siirrettävät tiedot ovat ajoneuvohallintokeskuksen käytettävissä.

29  §
Luvan ehdot

Ajoneuvohallintokeskus voi asettaa suorarekisteröintiä koskevassa lupapäätöksessään lupaa ja sen käyttöä koskevia ehtoja.

9 luku

Rekisteriote

30  §
Rekisteriotteen antaminen

1. Ajoneuvohallintokeskus ja katsastuksen suorittaja antavat rekisteriin merkittyä ajoneuvoa varten omistajalle tai tämän suostumuksella haltijalle rekisteriotteen, jossa onajoneuvoa sekä omistajaa ja haltijaa koske-

via tietoja samoin kuin ajoneuvon teknisiä tietoja sisältävä tekninen osa ja muutosilmoituksen tai rekisteristä poistamista koskevan ilmoituksen tekemistä varten ilmoitusosa.

2. Ajoneuvohallintokeskus ja katsastuksen suorittaja voivat perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan kopion rekisteriotteen teknisestä osasta käytettäväksi liikenteessä. Kopiosta on soveltuvin osin voimassa, mitä rekisteriotteen teknisen osan esittämisvelvollisuudesta säädetään.

31  §
Rekisteriotteen säilyttäminen ja mukanapito

Rekisteriotetta on säilytettävä huolellisesti. Viimeksi annetun rekisteriotteen tekninen osa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä ja vaadittaessa esitettävä liikennettä valvovalle viranomaiselle. Perävaunua tai vuokra-ajoneuvoa kuljetettaessa mukana on pidettävä joko rekisteriotteen tekninen osa tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

32  §
Rekisteriotteen katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisteriotteen tai sen osan tilalle on kirjallisesti pyydettävä ajoneuvohallintokeskukselta tai katsastuksen suorittajalta uusi ote. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys otteen tai sen osan katoamisesta.

10 luku

Rekisterikilvet

33  §
Rekisterikilpien antaminen

1. Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus, ajoneuvoa varten toimitetaan rekisterikilvet ennakkoilmoituksen tekijälle. Muussa tapauksessa ajoneuvohallintokeskus tai katsastuksen suorittaja antaa rekisterikilvet ensirekisteröinnin ja rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

2. Autoa ja moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä ja muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Erityisestä syystä ajoneuvohallintokeskus voi sallia rekisterikilpien lukumäärästä poikkeamisen.

34  §
Rekisterikilpien kiinnitys ja käyttö

1. Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enintään 30° alareunasta ulospäin kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata eikä peittää.

2. Rekisterikilvet on kiinnitettävä kilvissä olevista alkuperäisistä rei'istä. Kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi tai peitettävä pohjan värisellä tulpalla.

3. Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.

4. Rekisterikilvet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että rekisteritunnus on liikenteessä vaikeudetta luettavissa.

5. Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen, jonka leveys on 20 mm.

35  §
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen

Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, on uuden kilven tilaamisessa noudatettava soveltuvin osin, mitä 32 §:ssä säädetään uuden rekisteriotteen pyytämisestä. Ajoneuvohallintokeskus ja katsastuksen suorittaja voivat rekisteriotteen tekniseen osaan rekisterikilven tilaamisesta tekemällään merkinnällä antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 34 §:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.

36  §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän, mopon, L2- ja L5-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyksen perusteella näihin rinnastettavan henkilön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasianministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemasta olla Suomen vaakuna; ja

e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella heijastavalla pohjalla;

2. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa ajoneuvohallintokeskus tai katsastuksen suorittaja.

3. Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä on yhden kirjaimen ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkein merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päättyy.

4. Tullikilvessä on läänintunnus, järjestysnumero ja kirjaimet FIN punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla.

5. Koenumerokilvessä on sana KOE, läänintunnus ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.

6. Ajoneuvohallintokeskuksen, poliisin, tullilaitoksen tai katsastuksen suorittajan antamassa siirtokilvessä on läänintunnus ja enintään nelinumeroinen luku punaisin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla.

7. Tulli-, koenumero- ja siirtokilpien läänintunnukset ovat: Helsingin kaupungissa A ja B muualla Uudenmaan läänissä U ja Z Turun ja Porin läänissä T ja E Hämeen läänissä H ja I Kymen läänissä R Mikkelin läänissä M Kuopion läänissä K Pohjois-Karjalan läänissä S Keski-Suomen läänissä X Vaasan läänissä V ja Y Oulun läänissä O Lapin läänissä L

8. Rekisterikilvessä olevat numerot ja kirjaimet erotetaan toisistaan väliviivalla.

37  §
Kansallisuustunnus

Milloin ajoneuvossa käytetään kansainvälisen tieliikennesopimuksen edellyttämää kansallisuustunnusta, siinä tulee olla valkealla soikion muotoisella pohjalla mustat kirjaimet FIN. Soikion vaakasuoran halkaisijan tulee olla vähintään 175 mm ja pystysuoran halkaisijan vähintään 115 mm. Kirjainten korkeuden tulee olla 80 mm ja viivaleveyden 10 mm. Kansallisuustunnukseen ei saa liittää mitään lippua tai muuta merkkiä.

11 luku

Vientirekisteröinti

38  §
Vientirekisteröinnin edellytykset

1. Rekisteröintivelvollisuuden alaisen aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi, saa rekisteröidä väliaikaisesti (vientirekisteröinti) maasta vientiä varten.

2. Muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon saa rekisteröidä väliaikaisesti ajoneuvon Suomesta rekisteröintimaahan suoritettavaa siirtokuljetusta sekä ajoneuvon ulkomailla tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten taikka muusta erityisestä syystä.

3. Jollei ajoneuvohallintokeskus yksittäistapauksessa toisin määrää, vientirekisteröitävä ajoneuvo on hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen vientirekisteröintiä, eikuitenkaan jos vientirekisteröinti tapahtuu

ennakkoilmoitustodistuksella.

39  §
Vientirekisteröinnin hakeminen

Ajoneuvon vientirekisteröintiä haetaan ajoneuvohallintokeskukselta. Hakemukseen on liitettävä soveltuvin osin selvitykset niistä seikoista, jotka on 9 ja 10 §:ssä mainittu rekisteröinnin edellytyksinä.

40  §
Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus

Ajoneuvohallintokeskus antaa vientirekisteröityä ajoneuvoa varten erityiset kilvet (vientikilvet) ja todistuksen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodistus). Vientirekisteröintitodistukseen ei merkitä ajoneuvon tiedoissa tapahtuneita muutoksia. Vientikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

41  §
Vientirekisteröinnin voimassaolo

1. Vientirekisteröinti on voimassa 60 päivää. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika voidaan määrätä lyhyemmäksikin. Edellä 38 §:n 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon vientirekisteröinti on kuitenkin voimassa vain momentissa mainittuun tarkoitukseen tarvittavan ajan.

2. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle tai ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvään matkaan omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle.

12 luku

Rekisteröinti autokiinnitystä varten

42  §
Erityisrekisteriin merkittävä ajoneuvo

1. Ajoneuvojen autokiinnitystä varten pidettävään, ajoneuvorekisterin osana olevaan erityisrekisteriin saa hakemuksesta merkitä seuraavan ajoneuvon, jota ei ole merkitty varsinaiseen ajoneuvorekisteriin:

a) kuorma-auto, kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty perävaunu, linja-auto, traktori ja moottorityökone ehdolla, että ajoneuvon mitat tai massat ylittävät tieliikenteessä sallitut arvot; ja

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettu tai varustettu moottorityökone, umpirenkain tai metallisin telaketjuin varustettu traktori ja moottorityökone sekä kävellen ohjattavaksi tarkoitettu traktori ja moottorityökone.

2. Erityisrekisteriin merkitään soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot.

43  §
Hakemuksen liitteet

Ajoneuvohallintokeskukselle toimitettavaan 42 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä:

a) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetusta rekisteröintikatsastuksesta annettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvon laji;

b) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus; sekä

c) selvitys omistusoikeudesta.

44  §
Erityisrekisteriin merkitseminen

Ajoneuvohallintokeskuksen on merkittävä ajoneuvo erityisrekisteriin, jos hakemuksessa ei ole puutteita eikä ajoneuvoa ole merkitty varsinaiseen ajoneuvorekisteriin. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus rekisteröinnistä.

45  §
Ajoneuvon poistaminen erityisrekisteristä

1. Ajoneuvo voidaan poistaa erityisrekisteristä, vaikka ajoneuvoon vahvistettu autokiinnitys on voimassa, jos ajoneuvo samalla ilmoitetaan varsinaiseen ajoneuvorekisteriin. Jos erityisrekisteriin merkitty ajoneuvo on tuhoutunut tai se on viety ulkomaille, ajoneuvon omistajan on, autokiinnityksen tultua kuoletetuksi, tehtävä ajoneuvohallintokeskukselle ilmoitus ajoneuvon poistamiseksi erityisrekisteristä.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi poistaa ajoneuvon erityisrekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta tai mikäli ajoneuvoon ei ole kahden vuoden aikana vahvistettu autokiin nitystä.

3. Erityisrekisteriin merkittyä ajoneuvoa ei voida rekisteröidä varsinaiseen ajoneuvorekisteriin ennen kuin se on poistettu erityisrekisteristä.

13 luku

Ajoneuvon käyttö koenumero- tai siirtokilvin

46  §
Koenumerokilvet

1. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa ajoneuvoja valmistavalle, myyvälle, varustavalle, korjaavalle tai kuljetustoimintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle tai muulle yhteisölle sekä ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimustoimintaa suorittavalle laitokselle tai yhteisölle koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon käyttöön liikenteessä koenumerokilvin.

2. Koenumerotodistuksen saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä:

a) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe;

b) ajoneuvon koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa; tai

c) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

3. Koenumerotodistus on voimassa kalenterivuoden loppuun. Todistus uudistetaan vuosittain ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt luopumisilmoitusta koenumerotodistuksen voimassaoloaikana tai sitä ei ole peruutettu tai ajoneuvohallintokeskus muun erityisen syyn nojalla jätä sitä uusimatta. Edellytyksenä uudistamiselle on, että liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

4. Koenumerokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

47  §
Koenumerotodistuksen peruuttaminen

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa koenumerotodistuksen, jos ajoneuvoa on käytetty koenumerokilvin tämän asetuksen tai todistuksen antamisen yhteydessä asetettujen ehtojen vastaisesti tai todistuksen saanut on jättänyt todistuksen lunastamatta.

48  §
Siirtokilvet

1. Ajoneuvohallintokeskus, poliisi, tullilaitos ja katsastuksen suorittaja voivat ajoneuvon katsastukseen vientiä, Suomessa rekisteröimättömän ajoneuvon Suomessa tapahtuvaa siirtoa, esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten tai muusta erityisestä syystä ajoneuvon siirtoa varten antaa siirtokilvet ajoneuvon liikenteessä käyttämiseksi.

2. Siirtokilpien antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty moottoriajoneuvovero on suoritettu.

3. Siirtokilpien käyttämiseen oikeuttava todistus annetaan käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi. Todistusta ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Tällaisena syynä ei ole pidettävä kilpailukäyttöä.

4. Siirtokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

49  §
Todistuksen mukanapito

Todistus koenumero- tai siirtokilpien saamisesta on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

50  §
Koenumero- ja siirtokilpien palauttaminen

Koenumero- ja siirtokilvet sekä kilpien käyttöön oikeuttava todistus on palautettava niiden luovuttajalle viimeistään toisena arkipäivänä todistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

14 luku

Ulkomaisen ajoneuvon käyttö Suomessa

51  §
Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Genevessä vuonna 1949 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 11/59) tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/86) liittyneessä muussa valtiossakuin Suomessa vakinaisesti asuva luonnolli-

nen henkilö saa tilapäisesti Suomessa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa sopimusvaltiossa rekisteröityä M1-, N1-, O1-, O2- tai L-luokan tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä taikka, milloin tulliviranomainen on autoverolain 32 §:n tai Euroopan yhteisöjen tullilainsäädännön nojalla myöntänyt ajoneuvolle verovapauden taikka tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun, jollei 56 §:stä muuta johdu.

2. Yhteisö ja luonnollinen henkilö, jonka kotipaikka on 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa, saa vastaavasti käyttää sanotussa momentissa tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvan kuljettajan kuljettamana Suomessa sanotun yhteisön tai henkilön tarvetta varten maahan tuotua M2-, M3-, N-, O3- tai O4-luokan tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa.

3. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on:

a) että ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus;

b) että ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

c) että ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus;

d) että ajoneuvon kuljettajalla on rekisteröintimaassa annettu rekisteriote ja todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

e) jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, että rekisterikilven sijasta perävaunussa on sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus tai että vetoauton rekisterikilpi kiinnitetään perävaunun taakse; vetoauton kuljettajalla tulee olla rekisteriotteen sijasta perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

52  §
Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Ajoneuvohallintokeskus voi antaa muualla kuin Suomessa tai muussa kuin 51 §:ssä tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvalle henkilölle tai yritykselle, jonka kotipaikka on sanotunlaisessa valtiossa, tullikilvet tässä tarkoitetussa valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon Suomessa tapahtuvaa tilapäistä liikenteessä käyttöä varten.

2. Tullikilpien ja niiden käyttöön oikeuttavan todistuksen antamisen edellytyksenä on, että:

a) hakija on tuonut ajoneuvon Suomeen tilapäistä tarvettaan varten;

b) hakija esittää ajoneuvon omistajan kotivaltiossa olevan poliisin tai Suomen konsulin taikka sitä valtiota Suomessa edustavan antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty pysyvästi liikenteessä käytettäväksi;

c) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kansallisuustunnus;

d) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

e) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

f) hakija esittää selvityksen ajoneuvoa varten Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta.

3. Tässä pykälässä tarkoitettu todistus on voimassa enintään yhden vuoden tai, milloin tulliviranomainen on 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun asti.

4. Tullikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Todistus tullikilpien saamisesta on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

53  §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn perävaunun käyttö suomalaiseen vetoautoon kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä O3- tai O4-luokan perävaunua ja matkailu- tai esittelytarkoituksessa käytettävää muuta perävaunua saa käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä.

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) perävaunussa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja kansallisuustunnus; ja

b) vetoauton kuljettajalla on perävaunun rekisteriote tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

3. Jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, saa 1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin myös tällaista perävaunua käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä. Rekisterikilven sijasta perävaunussa tulee olla senomistajan tai viranomaisen antama numero-

tunnus taikka vetoauton rekisterikilpi on kiinnitettävä perävaunun taakse. Vetoauton kuljettajalla on rekisteriotteen sijasta oltava perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

54  §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn auton käyttö suomalaiseen perävaunuun kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä autoa saa käyttää Suomessa rekisteröidyn perävaunun vetoon.

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) autossa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi tai kansallisuustunnus; ja

b) auton kuljettajalla on mukanaan auton ja perävaunun rekisteriote; perävaunun rekisteriotteen sijasta hyväksytään sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

55  §
Rekisteröimätön mopo, L2-luokan ajoneuvo, moottoripyörä, L5-luokan ajoneuvo ja moottorireki

1. Ulkomailla asuva 15 vuotta täyttänyt henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäistä tarvettaan varten maahan tuomaansa rekisteröimätöntä mopoa tai rekisteröimätöntä L2-luokan ajoneuvoa, rekisteröimätöntä enintään 50 cm3:n polttomoottorilla varustettua moottoripyörää tai rekisteröimätöntä L5- luokan ajoneuvoa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, sekä rekisteröimätöntä moottorirekeä enintään yhden vuoden ajan tai, milloin tulliviranomainen on 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun asti.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus; ja

b) ajoneuvossa on sen kotivaltion kansallisuustunnus.

56  §
Omaa käyttöä varten Suomeen tuodun ajoneuvon rekisteröinti

1. Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahan tuoneen henkilön ilmoitettava rekisteröitäväksi Suomessa 30 päivän kuluessa:

a) maahantuonnista, kun ajoneuvon maahan tuonut henkilö asuu vakituisesti Suomessa tai ajoneuvon omistajalla on Suomeen saapuessaan tarkoitus jäädä tänne vakinaisesti asumaan; taikka

b) siitä, kun ajoneuvon omistajan katsotaan Suomeen saapumisen jälkeen asettuneen tänne vakinaisesti asumaan.

2. Mikäli ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä ennen rekisteröintiä, sen on soveltuvin osin täytettävä 51 tai 52 §:ssä säädetyt edellytykset.

15 luku

Erinäisiä säännöksiä

57  §
Ilmoitukset muihin Pohjoismaihin ja Ahvenanmaan maakuntaan

1. Ajoneuvohallintokeskuksen on ilmoitettava Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä Suomessa kyseisen maan rekisterin pitäjälle.

2. Ajoneuvohallintokeskuksen on niin ikään ilmoitettava Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä muualla Suomessa Ahvenanmaan maakunnan rekisterin pitäjälle. Samalla on ilmoitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus.

58  §
Rekisteröintitodistukset

Ajoneuvohallintokeskus voi asettamillaan ehdoilla oikeuttaa Suomessa rekisteröidyn autoalan järjestön tai katsastuksen suorittajan antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuksen mukaisia rekisteröintitodistuksia. Sellainen rekisteröintitodistus saadaan antaa vain Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle, joka rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopimuksen määräykset ja on varustettu sopimuksen edellyttämällä kansallisuustunnuksella.

59  §
Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset

Liikennevakuutusyhtiön on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle kyseisessä yhtiössä vakuutetut rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot ja koenumerotodistukset, joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmaksua.

60  §
Rekisteriotteen lähettäminen

Ajoneuvohallintokeskus ja katsastuksen suorittaja saavat lähettää rekisteriotteen tavallisena kirjelähetyksenä.

61  §
Rekisteriotteen ja rekisterikilpien luovuttaminen

Rekisteröidyn ajoneuvon siirtyessä uudelle omistajalle on edellisen omistajan luovutettava ajoneuvon rekisteriotteen tekninen osa ja ilmoitusosa sekä rekisterikilvet.

62  §
Virheelliset asiakirjat

1. Katsastustehtävien toimiluvan haltija, poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan ajoneuvohallintokeskukselle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteriotteesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta.

2. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen ajoneuvohallintokeskuksen kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan ajoneuvohallintokeskukselle tai katsastuksen suorittajalle.

63  §
Asiakirjojen luovuttaminen

Katsastuksen suorittajan on lähetettävä rekisteröintitehtävien hoitamisessa kertyneet asiakirjat tehtävän tultua suoritetuksi ajoneuvohallintokeskukselle.

64  §
Seuraamus ennakkoilmoituksen puutteellisuudesta

Ajoneuvohallintokeskus voi määrätä ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 5 §:ssä tarkoitetun yrityksen ajoneuvot ennakkoilmoituksen sijasta rekisteröintikatsastettaviksi, mikäli ennakkoilmoitusta koskevia säännöksiä ei ole noudatettu.

65  §
Seuraamukset laiminlyönneistä

1. Milloin ajoneuvoa on käytetty tämän asetuksen säännösten vastaisesti tai noudattamatta sen nojalla annettuja määräyksiä, voi poliisi-, tulli- tai rajavartiomies ottaa haltuunsa ajoneuvon rekisterikilvet ja siten estää sen käytön. Ajoneuvon saa poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen antamalla kirjallisella luvalla kuljettaa määräpaikkaan, korjattavaksi ja katsastettavaksi.

2. Milloin valmistaja tai maahantuoja ei ole noudattanut ajoneuvojen katsastuksesta tai rekisteröinnistä annettuja säännöksiä tai määräyksiä, voi ajoneuvohallintokeskuskieltää laiminlyöjän ajoneuvojen merkitsemi-

sen rekisteriin ilman rekisteröintikatsastusta.

66  §
Rangaistukset rikkomuksista

Tämän asetuksen rikkomisesta rangaistaan siten kuin tieliikennelaissa säädetään.

67  §
Muutoksenhaku

1. Oikaisusta katsastuksen suorittajan rekisteröintiasiassa tekemään päätökseen on voimassa, mitä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annetun lain 14 §:ssä säädetään.

2. Muutoksenhausta hallintoviranomaisen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) ja tieliikennelaissa säädetään.

3. Tämän asetuksen nojalla annettua päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

68  §
Lomakkeiden, merkittävien tietojen ja kilpien mittojen vahvistaminen

Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajoneuvojen rekisteröinnissä käytettävän lomakkeen kaavan ja määrää tarkemmin, mitä tietoja rekisteriotteeseen merkitään. Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa myös rekisterikilpien ja -tunnusten mitat ja muut ominaisuudet.

69  §
Ohjeet

Ajoneuvohallintokeskus voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen nojalla suoritettavien rekisteröintitehtävien suorittamisesta.

70  §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

2. Tällä asetuksella kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 30 päivänä joulukuuta 1992 annettu asetus (1703/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. Edellä 3 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoitettu luokkaa ja ryhmää koskeva tieto sekä 4 §:n 1 momentin b kohdassa tarkoi-tettu tieto merkitään rekisteriin ennen 1 päivää tammikuuta 1993 Suomessa ensi kertaa käyttöön otetusta ajoneuvosta vain, jos ajoneuvon omistaja vaatii tällaisen merkinnän tekemistä.

4. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla moottorirekeen, mopoon ja L2-luokan ajoneuvoon kiinnitettyä vakuutuskilpeä tai valtion vastaaviin ajoneuvoihin kiinnitettyä viraston tunnuksen sisältämää kilpeä sekä mopoon ja L2-luokan ajoneuvoon kiinnitettyä tyyppikilpeä voidaan tämän asetuksen 34 §:n 3 momentin estämättä edelleen käyttää ajoneuvossa.

5. Ennen 1 päivää tammikuuta 1993 rekisteriin merkityn perävaunun rekisteritunnuksen numeroitten lukumäärä saa poiketa siitä, mitä 36 §:n 1 momentissa säädetään.

6. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Autorekisterikeskuksen luovuttamien vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilpien rekisteröintiaikaa osoittava merkintä saa olla tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen säännöksen mukainen.

7. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnin voimassaoloaika ja ajoneuvon käyttöoikeus Suomessa määräytyvät tämän asetuksen säännösten sijasta tällä asetuksella kumotun asetuksen 42 §:n säännösten perusteella, sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla asetuksella (532/93).

8. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.