1597/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus ajoneuvohallintokeskuksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään ajoneuvohallintokeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1592/95) 3 ja 4 §:n nojalla:

1  §
Organisaatio

Ajoneuvohallintokeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta.

Ajoneuvohallintokeskuksen päällikkönä on ylijohtaja.

Ajoneuvohallintokeskuksen muusta organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

2  §
Johtokunta

Ajoneuvohallintokeskuksen johtokuntaan kuuluu enintään kuusi jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Yhden johtokunnan jäsenen tulee edustaa ajoneuvohallintokeskuksen henkilöstöä.

Asianomainen ministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3  §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan tavoitteista ja palveluperiaatteista;

2) päättää talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

3) hyväksyä työehtosopimukset sekä tarkentavat virkaehtosopimukset;

4) tehdä ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan yleistä kehittämistä sekä tieliikenteen turvallisuutta, ympäristöhaittojen vähentämistä ja tietopalvelulainsäädännön kehittämistä koskevia esityksiä;

5) määrätä ylijohtajan esityksestä tämän sijaisena toimiva henkilö;

6) päättää ajoneuvohallintokeskuksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta; sekä

7) käsitellä muut ajoneuvohallintokeskuksen toimialaan kuuluvat laajakantoiset ja periaatteelliset asiat.

4  §
Johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä.

5  §
Johtokunnan kokoontuminen ja päätöksenteko

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle, jos kaksi jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Johtokunnan käsiteltävät asiat ratkaistaanerimielisyyden sattuessa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

6  §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ajoneuvohallintokeskuksen ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja.

7  §
Ylijohtajan tehtävät

Ajoneuvohallintokeskuksen toimintaa johtaa ylijohtaja. Ylijohtaja vastaa ajoneuvohallintokeskukselle asetettujen palvelu- ja toimintatavoitteiden saavuttamisesta.

Ylijohtaja ratkaisee ne ajoneuvohallintokeskukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä ole annettu muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, joka työjärjestyksessä on annettu hänen alaisensa ratkaistavaksi.

8  §
Ylijohtajan kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.Ylijohtajalta vaaditaan lisäksi tehtävien edellyttämää johtamistaitoa.

9  §
Edustamisoikeus

Ajoneuvohallintokeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa ajoneuvohallintokeskusta koskevissa asioissa.

10  §
Työjärjestys

Ylijohtaja vahvistaa ajoneuvohallintokeskuksen työjärjestyksen, jossa määrätään ajoneuvohallintokeskuksen yksiköiden tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä.

11  §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ylijohtaja käsittelee 3 §:ssä tarkoitetut asiat, kunnes tämän asetuksen mukainen johtokunta on asetettu.

Ajoneuvohallintokeskuksen virat saadaan ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.