1595/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/89) 17, 19 ja 19 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 17 § osittain muutettuna 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla (7/93) sekä 19 ja 19 a § mainitussa laissa,

muutetaan 1 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n johdantokappale, 1 ja 2 kohta, 9 §:n otsikko, 9 §:n 1 momentin johdantokappale, 1 ja 3 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 11―16 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 kohta, 9 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 3 ja 4 momentti, 10 §:n 1 momentti sekä 13 ja 15 § mainitussa 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa, 11 § 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (722/91) ja mainitussa 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa, 12 § osittain muutettuna 15 päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla (345/91) ja mainitulla 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla sekä 16 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä

lisätään lakiin uusi 6 a § sekä 9 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla, uusi 5 momentti, lakiin uusi 12 a ja 12 b § sekä lain 18 §:ään, sellaisena kuin se on 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa laissa (657/95), uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

1  §
Tieliikenteen tietojärjestelmä ja sen pitäjä

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja tieliikenteen tietopalvelua varten pidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla rekistereitä ajoneuvoista ja niiden verotuksesta, katsastuksesta ja kiinnityksistä sekä ajokorteista ja kuljettajantutkinnoista. Nämä rekisterit ja niihin kuuluvat tietojenkäsittelyohjelmistot muodostavat tieliikenteen tietojärjestelmän.

Tieliikenteen tietojärjestelmää pitää ajoneuvohallintokeskus (rekisterinpitäjä).

4  §
Tieliikenteen tietojärjestelmän tiedot

Tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan saa tallettaa luonnollisesta henkilöstä seuraa vat henkilötiedot: ajoneuvon omistajasta ja haltijasta nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, poliisipiiri, johon kotikunta kuuluu, ja äidinkieli. Tietokantaan saa tallettaa oikeushenkilöstä vastaavat tiedot, myös liikeja yhteisötunnuksen. Tietokantaan saa tallettaa lisäksi tiedon siitä, onko omistaja tai haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, sekä haltijan hallintaoikeuden laadun.


6  §
Ajokorttirekisterin tiedot

Ajokorttirekisteriin, johon merkitään ajokorttiluvan hakijat ja ajo-oikeuden haltijat sekä ajo-oikeutta vailla olevat liikennerikoksiin syyllistyneiksi epäillyt ja syyllistyneet henkilöt, talletetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään ajokorttiluvan hakijasta ja ajo-oikeuden haltijasta sekä ajo-oikeutta vailla olevasta:

1) ajokorttiluokat, joita vastaavin merkinnöin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeutta koskevat erityisehdot ja erityisluvat sekä vastaavat puolustusvoimien ajokorttia koskevat tiedot;

2) moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyiksi epäiltyjä ja tehtyjä liikennerikoksia, niistä seuranneita rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskevat tiedot sekä tieliikennelain nojalla tapahtunutta ajokieltoon määräämistä, ajokorttiluvan peruuttamista, ajo-oikeuden raukeamista ja varoituksen antamista sekä niiden perustana olevaa tekoa tai epäiltyä tekoa koskevat tiedot;


6 a  §
Tietojen poistaminen ajokorttirekisteristä

Tieliikennelain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuja rikoksia koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Yksittäistä rangaistusta koskevaa kymmenen vuotta rekisterissä ollutta tietoa ei kuitenkaan poisteta, jos henkilöstä on rekisterissä sellainen tieto, jota ei edellä sanotun nojalla vielä voida poistaa.

Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja rikoksia koskevat tiedot ja poliisin hallinnollisella päätöksellä määräämiä seuraamuksia koskevat tiedot, mikäli ne eivät liity 1 momentissa tarkoitettuun rikokseen, poistetaan viiden vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Syytöntä henkilöä koskevat rikostiedot poistetaan rekisteristä niitä koskevan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tiedot epäillystä rikoksesta poistetaan syyteoikeuden vanhennuttua. Mikäli poliisi on edellä sanottuihin liittyen tehnyt ajo-oikeutta tai ajolupaa koskevan hallinnollisen päätöksen, poistetaan tiedot epäillystä rikoksesta viiden vuoden kuluttua siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.

Kaikki rekisteriin merkittyä henkilöä koskevat rekisteritiedot poistetaan rekisteristä yhden vuoden kuluttua hänen kuolemastaan.

9  §
Oikeus tietojen saantiin ja tallettamiseen

Tieliikenteen tietojärjestelmää varten ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus saada seuraavia tietoja, jotka voidaan siirtää konekielisinä tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan:

1) luonnollisten henkilöiden nimeä ja osoitetta, henkilötunnuksen muuttumista sekä kuolemaa koskevat tiedot väestötietojärjestelmästä;


3) ryhmäliikennevakuutusta, liikennevakuutuksen maksun laiminlyöntiä, vakuutuksen irtisanomista sekä ajoneuvon väliaikaista vakuuttamattomuutta koskevat tiedot liikennevakuutuskeskuksen ja liikennevakuutusyhtiöiden järjestelmistä;


Kuljettajantutkintojen vastaanottaja voi tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tietojärjestelmään kuljettajaopetusta ja -tutkintoa sekä ajokorttia koskevia tietoja.

Tieliikenteen tietojärjestelmään voidaan ajoneuvohallintokeskuksen luvalla siirtää teknisen käyttöyhteyden avulla kaupparekisteriin merkittyjen, ajoneuvojen kauppaa, rahoitusta tai katsastustoimintaa harjoittavien yritysten sekä vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmistä ajoneuvon omistajan tai haltijan toimeksiannon perusteella ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen tiedot.

Katsastuksen suorittaja voi siirtää teknisen käyttöyhteyden avulla tieliikenteen tietojärjestelmään ajoneuvon katsastusta ja rekisteröintiä koskevia tietoja siten kuin ajoneuvohallintokeskus määrää. Ajoneuvohallintokes kus voi hakemuksesta sallia tietojen tallettamisen suorakäyttöisesti.

10  §
Tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö

Ajoneuvohallintokeskus voi käyttää tieliikenteen tietojärjestelmää ja sen osarekistereitä sille lain tai asetuksen mukaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa.


11  §
Tietojen luovutus tieliikenteen tieto- järjestelmästä

Tietoja tieliikenteen tietojärjestelmästä pyydettäessä on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus ja suojaustapa sekä muut luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat. Tämä ei kuitenkaan koske tilastotietoja eikä yksittäin luovutettavia tietoja, jollei tästä laista muuta johdu.

Tieliikenteen tietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Tietoa ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä vaarantavan rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta. Henkilötietojen massaluovutuksen edellytyksenä on lisäksi, että henkilörekisterilain (471/87) 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Muiden teknisellä käyttöyhteydellä luovutettavien tietojen kuin tilastotietojen tallettamiseen luovutuksensaajan tietojärjestelmään vaaditaan ajoneuvohallintokeskuksen lupa.

Luovutettuja tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu. Yksittäin luovutettuja tietoja lukuun ottamatta tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle ilman asianmukaista lupaa.

Poliisilla on oikeus teknisellä käyttöyhteydellä luovuttaa tietoja etsittävistä ajoneuvoista toisen valtion poliisi- ja oikeusviranomaisille sekä kansainvälistä rikostorjuntaa suorittaville viranomaisjärjestöille.

12  §
Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa:

1) tietoja rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella yksittäisluovutuksena henkilötunnusta lukuun ottamatta;

2) viranomaiselle lain tai asetuksen mukaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia tietoja;

3) tietoja liikennevakuutuskeskukselle määräajassa lakisääteisen liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyöneistä liikennevakuutusmaksua vastaavan hyvikkeen määräämistä varten sekä liikennevakuutuskeskukselle ja liikennevakuutusyhtiöille liikenne- ja autovakuutuksen sekä valtiokonttorille liikenne- ja autovakuutusta vastaavan valtion korvausjärjestelmän hoitamista varten;

4) katsastuksen suorittajalle tietoja katsastus- ja rekisteröintitehtävien hoitamista varten;

5) Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan ajoneuvojen rekisteröintiviranomaisille tietoja ajoneuvojen rekisteröintitehtävien suorittamiseksi mainituissa maissa;

6) tietoja ajoneuvon rekisteritunnuksen taikka omistajan tai haltijan nimen tai liikeja yhteisötunnuksen perusteella ajoneuvojen kauppaa tai rahoitusta, liikenne- tai autovakuutustoimintaa, katsastustoimintaa taikka muuta ajoneuvoihin liittyvää toimintaa harjoittavan yrityksen asiakasrekisterin osoitetietojen päivittämiseen edellyttäen, että luovutus täyttää henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 20 §:ssä säädetyt edellytykset;

7) ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella kaupparekisteriin merkitylle ajoneuvokauppaa harjoittavalle yritykselle ajoneuvokaupan ja -huollon yhteydessä muita tietoja kuin henkilötietoja sekä 9 §:n 4 mukaisen luvan saaneelle yritykselle näiden tietojen lisäksi omistajan tai haltijan suostumuksella tämän henkilötiedot;

8) tietoja tilastointia tai tieteellistä tutkimusta varten, jos henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät; sekä

9) tilastotietoja.

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja myös liikenneturvallisuuteen, liikennetai autovakuutuksiin, liikenteeseen, liikennetarvikkeisiin, katsastukseen tai ajoneuvoihin liittyvää muuta kuin 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten. Ajoneuvon omistajan ja haltijan henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa vain, jos luovutuksen saajalla on henkilörekisterilain mukaan oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin.

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä osoitepalveluun. Luonnollisen henkilön tietojen luovutus on sallittua ainoastaan, jos toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy liikenneturvallisuuteen, liikenteeseen, liikenne- ja autovakuutuksiin, liikennetarvikkeisiin, katsastukseen, ajoneuvoihin tai ajoneuvokauppaan. Luonnollisesta henkilöstä voidaan muussa kuin automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa luovuttaa vain nimi- ja osoitetietoja. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske tietojen luovuttamista katsastuksen suorittajalle katsastukseen liittyvien palvelutehtävien hoitamista varten. Luonnollisen henkilön tietoja ei saa luovuttaa, jos rekisteröity on kieltänyt tietojen luovuttamisen henkilörekisterilain 23 §:n nojalla tai jos luovutuksen saajalla ei ole henkilörekisterilain mukaan oikeutta tallettaa luovutettavia tietoja henkilörekisteriin.

Ajoneuvorekisterin tietoja ei saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla 1 momentin 1, 6 tai 7 kohdassa eikä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

12 a  §
Henkilötunnuksen luovuttaminen ajoneuvorekisteristä

Ilman rekisteröidyn suostumusta saa henkilötunnusta käyttää tietojen luovutuksen perusteena tai henkilötunnuksen luovuttaa ajoneuvorekisteristä vain:

1) 12 §:n 1 momentin 2―4 ja 8 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa; taikka

2) kun henkilön luotettava yksilöinti sekä tietojen käyttötarkoitus sitä edellyttävät ja tietojen pyytäjällä on tai voi olla se henkilörekisterilain tai muun lain perusteella hallussaan.

12 b  §
Tietosuojalautakunnan poikkeuslupa

Tietosuojalautakunta voi erityisestä syystä antaa poikkeusluvan henkilötietojen luovutukseen 12 §:n 2 momentista poiketen ajoneuvorekisteristä, vaikka tietojen pyytäjällä ei ole henkilörekisterilain mukaan oikeutta tallettaa luovutettavia tietoja henkilörekisteriin, sekä henkilötunnuksen käyttämiseen hakuperusteena tai luovutukseen, vaikka 12 a §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty. Edellytyksenä on lisäksi, että rekisteröidyn yksityisyyden, hänen etujensa ja oikeuksiensa sekä valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

13  §
Tietojen luovutus ajokorttirekisteristä

Ajokorttirekisteriin merkityn henkilön rikosta tai epäiltyä rikosta koskevat tiedot, ajokielto, väliaikainen ajokielto taikka ajo-oikeuden raukeaminen on pidettävä salassa.   Ajokorttirekisteristä saa kuitenkin luovuttaa:

1) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille tietoja ajo-oikeuteen ja liikennelupaan liittyvien asioiden käsittelyä sekä henkilötietojen tarkistamista varten;

2) syyttäjäviranomaisille ja tuomioistuimille tietoja ajo-oikeuteen liittyvien asioiden käsittelyä varten;

3) liikennelupaviranomaisille tietoja liikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten;

4) autokoululupaviranomaisille tietoja autokoululuvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten;

5) kuljettajantutkintojen vastaanottajalle tietoja kuljettajantutkinto- ja ajokorttitehtäviä varten;

6) ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annetussa laissa (1593/95) tarkoitetulle toimilupaviranomaiselle

tietoja ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten;

7) Ahvenanmaan, Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyneen valtion ajokorttiasioita käsitteleville viranomaisille ajokorttiasian käsittelemistä tai yksittäisen valvontatoimen suorittamista varten tarpeellisia tietoja;

8) puolustusvoimille sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen puolustusvoimien ajokorttiasioiden käsittelyä varten;

9) ajoneuvohallintokeskuksen valvonnassa tietoja tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten, jos on ilmeistä, ettei tietojen antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty, ja jos henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät; sekä

10) tilastotietoja.

Yksityinen henkilö saa lisäksi itseään koskevat ajokorttirekisterin tiedot ajokorttirekisterin otteella ajoneuvon kuljettamiseen liittyvää koulutusta tai ammattiin hakeutumista taikka muuta ajokorttia tai ajo-oikeutta koskevaa asiaa varten. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon tietoja tarvitaan. Tämä tarkoitus on merkittävä ajokorttirekisterin otteeseen.

Ajokorttirekisterin tietoja ei saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla 1 momentin 8 tai 9 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

14  §
Tietojen luovutus ajoneuvoverotus- rekisteristä

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luovuttaa:

1) rekisteritunnuksen perusteella yksittäisiä tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten muuten kuin massaluovutuksena henkilötunnusta lukuun ottamatta;

2) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille tietoja moottoriajoneuvoveron valvontaan liittyviä tehtäviä varten;

3) tietoja katsastuksen suorittajalle lain tai asetuksen mukaan kuuluvien tehtävien hoitamista varten;

4) ulosottoviranomaisille ulosottotehtävien hoitamiseksi tarpeellisia tietoja; sekä

5) verohallinnon viranomaisille tietoja verojen perintään liittyviä asioita varten.

15  §
Tietojen luovutus autokiinnitysrekisteristä

Autokiinnitysrekisteristä voidaan luovuttaa:   1) tietoja kiinnitysasian vireilläolosta ja vahvistamisesta; sekä

2) muita tietoja siten kuin autokiinnityslaissa (810/72) säädetään.

Autokiinnitysrekisteristä ei saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.

16  §
Tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen luovuttamisen kieltäminen eräissä tapauksissa

Henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain 23 §:ssä säädetään, oikeus kieltääosoitetietojensa luovuttaminen puhelimitse

muuhun kuin viranomaisen, liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön tai katsastuksen suorittajan käyttöön.

Jos henkilöllä on perusteltua syytä epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, ajoneuvohallintokeskus voi kirjallisesta pyynnöstä päättää, ettei häntä koskevia henkilötietoja saa luovuttaa tieliikenteen tietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille, liikennevakuutuskeskukselle, liikennevakuutusyhtiölle, katsastuksen suorittajalle sekä kuljettajantutkinnon vastaanottajalle. Tämä päätös voi ensimmäisen kerran olla voimassa enintään kaksi vuotta. Rajoituksen voimassaoloa voidaan jatkaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

18  §
Rangaistusseuraamukset

Rangaistus 13 §:n 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla säädetä ankarampaa rangaistusta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.