1539/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoainemaksusta 13 päivänä huhtikuuta 1993 annetun lain (337/93) 8 §:n 1 ja 3 momentti, 11 § ja 14 §:n 2 momentti, näistä 14 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 2 päivänä elokuuta 1994 annetussa laissa (705/94), seuraavasti:

8  §
Viranomaiset

Polttoainemaksun panee maksuun ajoneuvohallintokeskus. Ajoneuvon ollessa rekisteröity Ahvenanmaan maakunnassa ajoneuvohallintokeskukselle tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä huolehtii Ahvenanmaan lääninhallitus.


Jos dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa havaitaan käytettävän dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta, valvovan viranomaisen tulee ilmoittaa siitä ajoneuvohallintokeskukselle tai Ahvenanmaan lääninhallitukselle polttoainemaksun määräämistä varten.

11  §
Ulkomaalla rekisteröidyn ajoneuvon maastavientikielto

Ulkomaalla rekisteröityä ajoneuvoa, josta on kannettava polttoainemaksu, ei saa viedä maasta ennen polttoainemaksun maksamista. Ajoneuvohallintokeskus tai  Ahvenanmaan lääninhallitus voi kuitenkin sallia ajoneuvon maastaviennin, jos polttoainemaksun maksamisesta on asetettu hyväksyttävä vakuus.

14  §
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä arvonlisäverolain (1501/93) 198 §:ssä säädetään. Valtion puolesta valitusoikeus on Uudenmaan lääninverovirastossa olevalla veroasiamiehellä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä lakia sovelletaan polttoainemaksuun, joka pannaan maksuun lain tultua voimaan, sekä lain voimaan tullessa vireillä oleviin ja sen jälkeen vireille tuleviin muutoksenhakuasioihin.

HE 152/95
VaVM 42/95
EV 139/95

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.