1507/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/62) 4 §, 6 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 14 a §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 4 § 7 päivänä marraskuuta 1975 annetussa asetuksessa (845/75), 6 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti 30 päivänä lokakuuta 1993 annetussa asetuksessa (1658/93) sekä 14 a §:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1131/85), seuraavasti:

4  §

Eläketurvakeskuksen tulee vakuutetun pyynnöstä antaa hänelle kirjallinen ilmoitus siitä työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaisesti muunnetusta yhteenlasketusta palkkamäärästä, josta hänen työsuhteittensa perusteella on työeläkekassalle suoritettu vakuutusmaksuja.

6  §

Määrättäessä eläkelain 7 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vakuutetun palkan markkamäärää, josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, jaetaan mainitussa momentissa tarkoitetuilta vakuutusvuosilta suoritettujen vakuutusmaksujen perusteena olevien, työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaisesti korjattujen ja sanotun lain 7 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työntekijäin eläkemaksun määrällä vähennettyjen palkkojen yhteismäärä vastaavien vakuutusvuosien lukumäärällä. Vakuutusvuodesta, jona työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on alkanut, otetaan kuitenkin huomioon vain se osa, joka oli kulunut ennen sanotun sairauden, vian tai vamman alkamista. Vastaavasti, jos eläkettä määrättäessä ei ole otettava huomioon ennen 23 vuoden iän täyttämistä ansaittua palkkaa, otetaan siitä vakuutusvuodesta, jona vakuutettu on täyttänyt 23 vuotta, huomioon vain se osa, jona vakuutettu oli täyttänyt sanotun iän. Vuosi 1962 otetaan huomioon enintään puolena vuotena.


11  §

Hakemukseen on liitettävä työeläkekassan määräämä selvitys. Haettaessa työkyvyttömyyseläkettä työeläkekassalle on myös toimitettava vahvistetulle lomakkeelle hakijan terveydentilasta laadittu lääkärinlausunto, joka sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman. Eläketurvakeskus vahvistaa tämän lomakkeen kaavan. Työeläkekassa voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen. Jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai jos siihen on muu erityinen syy, työeläkekassa voi myös omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon.

14 a  §

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työkykynsä palautumisesta ja kuntoutuksen keskeytymisestä sekä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen saaja ryhtymisestään ansiotyöhön.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.