1506/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 1 §, 3 a §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 3 ja 4 momentti, 9 §, 9 a §, 11 §:n 2 momentti, 12 f §:n 2 momentti, 20 §:n 2 momentin johdantokappale ja 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §, 3 a §, 7 §:n 1 momentti, 9 a § ja 11 §:n 2 momentti 30päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1657/93), 9 § 23 päivänä helmikuuta 1990 annetussa asetuksessa (208/90), 12 f §:n 2 momentti 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa asetuksessa (655/91) sekä 20 §:n 2 momentin johdantokappale ja 2 kohta 22 päivänä lokakuuta 1993 annetussa asetuksessa (888/93), seuraavasti:

1  §

Työntekijäin eläkelain (395/61) 1 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa arvioidaan työansion nousevan mainitussa lainkohdassa tarkoitettuun rajamäärään sanotussa momentissa tarkoitetun työsuhteen alusta alkaen, jos työntekijäin eläkelain 7 e §:n mukainen työansio, ottamatta huomioon työntekijäin eläkemaksun vähentämistä, ensimmäiseltä kuukauden pituiselta ajalta on vähintään rajamäärän suuruinen, ja muutoin sen kalenterikuukauden alusta, jonka aikana työansio ensimmäisen kerran on noussut rajamäärään. Tämän jälkeen työansion katsotaan mainittua lainkohtaa sovellettaessa olevan vähintään sanotun rajamäärän suuruinen, kunnes työnantajan ilmoituksen johdosta tulee selvitetyksi, että työansio on ainakin viimeksi kuluneena kalenterikuukautena ennen ilmoituksen tekemistä ollut rajamäärää pienempi.

3 a  §

Työntekijäin eläkelain 7 f §:ssä tarkoitettua etuutta myöntävän viranomaisen, laitoksen tai vakuutusyhtiön on annettava eläketurvakeskukselle tiedot kultakin kalenterivuodelta työntekijöille maksetuista sanotuista etuuksista eläketurvakeskuksen määräämällä tavalla seuraavan toukokuun loppuun tai muuhun eläketurvakeskuksen kanssa sovittuun ajankohtaan mennessä.

7  §

Laskettaessa työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua keskimäärää kuukautta kohti jaetaan saman lain 9 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaisesti tarkistettujen ja saman lain 7 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työntekijäin eläkemaksun määrällä vähennettyjen työansioiden yhteismäärä kysymyksessä olevaan ajanjaksoon sisältyvien päivien lukumäärällä, ja osamäärä kerrotaan kolmellakymmenellä.


8  §

Jos työntekijä, jolle on muodostunut vapaakirja, aloittaa työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) tai merimieseläkelain (72/56) alaisen uuden työsuhteen taikka ryhtyy harjoittamaan maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) tai yrittäjien eläkelain (468/69) alaista yrittäjätoimintaa ja saa sen johdosta, uudelleen vapaakirjaa saamatta, eläkkeen muussa iässä tai muiden ehtojen mukaisesti, muunnetaan vapaakirja näiden ehtojen mukaiseksi. Vastaavasti menetellään, jos tällainen työntekijä saa eläkkeen hänelle myönnetyn vapaaehtoisen jatkovakuutuksen perusteella. Merimieseläkelain mukaisen työsuhteen aloittaneen työntekijän oikeudesta vapaakirjaan noudatetaan kuitenkin myös, mitä työntekijäin eläkelain 3 a §:n 2 momentin viimeisessä virkkeessä säädetään.

Jos työntekijällä kuollessaan oli 2 momentissa tarkoitetun vapaakirjan perusteella oikeus eläkkeeseen, hänen jälkeensä työntekijän eläkelain 4 a §:ssä mainituilla edunsaajilla on oikeus saada perhe-eläkettä saman vapaakirjan perusteella.


9  §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa joka kalenterivuodeksi työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetut indeksiluvut käyttäen perusteena keskimääräisiä palkka- ja kuluttajahintatason vuotuisia muutoksia edellisen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Indeksiluvut on julkaistava viimeistään kaksi kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, josta niitä sovelletaan.

9 a  §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa joka kalenterivuodeksi työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen käyttäen perusteena työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitettua työntekijäin eläkemaksuprosenttia samalta kalenterivuodelta sekä 9 §:ssä tarkoitettua palkka- ja hintatason muutosta. Kerroin on julkaistava viimeistään kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, josta lukien sitä sovelletaan.

11  §

Hakemukseen on liitettävä eläkelaitoksen määräämä selvitys. Haettaessa työkyvyttömyyseläkettä eläkelaitokselle on myös toimitettava vahvistetulle lomakkeelle hakijan terveydentilasta laadittu lääkärinlausunto, joka sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman. Eläketurvakeskus vahvistaa tämän lomakkeen kaavan. Eläkelaitos voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen. Jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai jos siihen on muu erityinen syy, eläkelaitos voi myös omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon.


12 f  §

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työkykynsä palautumisesta ja kuntoutuksen keskeytymisestä sekä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen saaja ryhtymisestään ansiotyöhön.


20  §

Muutoksenhakuasioita käsittelevä jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi jaoston kokouksessa ovat läsnä jäsenet seuraavasti:


2) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain, luopumiseläkelain, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain, kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee maatalousyrittäjäjärjestöjä edustavan jäsenen olla läsnä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 9 §:ssä säädetään, työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetut indeksiluvut julkaistaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vuodelle 1996.

Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 9 a §:ssä säädetään, työntekijäin eläkelain 7 a §:ssä tarkoitettu kerroin julkaistaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vuodelle 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.