1463/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen rajoittamisesta ja määrittämisestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen rajoittamisesta ja määrittämisestä 29 päivänä lokakuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen (994/92) 1 §:n johtokappaleen, 1 §:n 1 momentin maansiirtokoneita koskevan osan ja 2 §:n 2 ja 3 momentin [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1995), alkuperäinen sanamuoto kuului: 29 päivänä lokakuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen (994/92) 1 §:n 1 momentin ja 2 §:n 2 ja 3 momentin ] sekä lisännyt päätökseen uuden 2 a §:n seuraavasti:

1  §
Määräykset päästöjen rajoittamisesta

Markkinoille luovutettavien ja käyttöönotettavien rakennuskoneiden ja -laitteiden A-painotetut äänitehotasot desibeleinä saavat vertailuäänitehoon, 1 pikowattiin, verrattuina olla enintään seuraavat:


Maansiirtokoneet, joiden nettoteho on alle 500 kW.

1) Sallittu äänitehotaso LWA (dB) on mitattuna Euroopan yhteisöjen direktiivin 86/662/ETY liitteen I mukaisella menetelmällä 29 päivään joulukuuta 1996 asti enintään:

P) Sallittu ääni-tehotaso dB
PH 70 kW 106
PH 160 kW 108
PH 350 kW
― hydrauli- ja köysikäyttöisetkaivukoneet 112
― puskutraktorit, kuormaajat jakaivurikuormaajat 113
Pg 350 kW 118

2) Sallittu äänitehotaso LWA (dB) on mitattuna Euroopan yhteisöjen direktiivin 86/ 662/ETY ja sen muutoksen 89/514/ETY liitteen mukaisella menetelmällä 30 päivästä joulukuuta 1996 alkaen 29 päivään joulukuuta 2001 asti enintään seuraavilla kaavoilla laskettu äänitehotaso:

a) tela-alustaiset koneet (lukuunotta-matta kaivukoneita) LWA = 87 + 11 log P
b) pyöräalustaiset puskutraktorit, kuormaajat, kaivurikuormaajat LWA = 85 + 11 log P
c) kaivukoneet LWA = 83 + 11 log P

Nämä kaavat koskevat ainoastaan äänitehotasoja, jotka ovat korkeampia kuin oheisen taulukon kolmelle konetyypille annetut alimmat äänitehotasot. Nämä alimmat äänitehotasot vastaavat kunkin konetyypin alimpia asennettuja nettotehoarvoja. Sallitut äänitehotasot ovat nämä arvot alittavilla asennetuilla nettotehoilla alimman tason mukaiset.

Konetyyppi Alin A-äänitehotaso dB
Tela-alustaiset koneet (lukuunottamatta kaivukoneita) 107
Pyöräalustaiset puskutraktorit, kuormaajat, kaivurikuormaajat 104
Kaivukoneet 96

Mitattu äänitehotaso ja sallittu äänitehotaso pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

3) Sallittu äänitehotaso LWA (dB) on mitattuna Euroopan yhteisöjen direktiivin 86/662/ETY ja sen muutoksen 89/514/ETY liitteen mukaisella menetelmällä 30 päivästä joulukuuta 2001 alkaen enintään seuraavilla kaavoilla laskettu äänitehotaso:

a) tela-alustaisetkoneet (lukuunotta-matta kaivukoneita) LWA = 84 + 11 log P
b) pyöräalustaiset puskutraktorit, kuormaajat, kaivurikuormaajat LWA = 82 + 11 log P
c) kaivukoneet LWA = 80 + 11 log P

Nämä kaavat koskevat ainoastaan ääninitehotasoja, jotka ovat korkeampia kuin oheisen taulukon kolmelle konetyypille annetut alimmat äänitehotasot. Nämä alimmat äänitehotasot vastaavat kunkin konetyypin alimpia asennettuja nettotehoarvoja. Sallitut äänitehotasot ovat nämä arvot alittavilla asennetuilla nettotehoilla alimman tason mukaiset.

Konetyyppi Alin A-äänitehotaso dB
Tela-alustaiset koneet (lukuun-ottamatta kaivukoneita) 104
Pyöräalustaiset puskutraktorit, kuormaajat, kaivurikuormaajat 101
Kaivukoneet 93

Mitattu äänitehotaso ja sallittu äänitehotaso pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.


2  §
Melupäästön määritys ja melumerkintä

Melupäästöt määritetään ja todennetaan Euroopan yhteisöjen seuraavien direktiivien ja niiden muutosten mukaisesti:

1) kompressorit, direktiivi 84/533/ETY ja sen muutos 85/406/ETY;

2) torninosturit, direktiivi 84/534/ETY ja sen muutos 87/405/ETY;

3) hitsausgeneraattorit, direktiivi 84/535/ ETY ja sen muutos 85/407/ETY;

4) generaattorit, direktiivi 84/536/ETY ja sen muutos 85/408/ETY;

5) käsinkannateltavat konekäyttöiset betonimurskaimet ja kivihakut, direktiivi 84/537/ ETY ja sen muutos 85/409/ETY; ja

6) maansiirtokoneet, direktiivi 86/662/ETY ja sen muutokset 89/514/ETY ja 95/27/EY.

Rakennuskoneiden ja -laitteiden katsotaan täyttävän 1 §:n mukaiset vaatimukset, jos niihin on tehty asianomainen, edellä 2 momentissa mainitun direktiivin mukainen melumerkintä ja niistä on annettu direktiivin mukainen valmistajan vakuutus siitä, että kone tai laite täyttää 1 §:n määräykset ja on yhdenmukainen rakennuskoneisiin ja -laitteisiin liittyviä yleisiä määräyksiä koskevan Euroopan yhteisöjen direktiivin (84/532/ETY) ja sen muutoksen 88/665/ ETY edellyttämässä tyyppitarkastuksessa hyväksytyn laitteen kanssa.

2 a  §
Maansiirtokoneiden tyyppitarkastustodistuksen myöntäminen ja voimassaolo

Tyyppitarkastustodistukset voidaan 29 päivään joulukuuta 1996 asti antaa myös 1 §:n maansiirtokoneita koskevassa 2 kohdassa määrätyin edellytyksin. Tyyppitarkastustodistukset, jotka on annettu 1 §:n maansiirtokoneita koskevan 1 kohdan mukaisesti, eivät ole voimassa 29 päivän joulukuuta 1997 jälkeen. Tyyppitarkastustodistukset, jotka on annettu 1 §:n maansiirtokoneita koskevien 2 ja 3 kohtien mukaisesti, ovat voimassa viisi vuotta. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa viidellä vuodella, jos hakemus tehdään kahdentoista kuukauden aikana ennen ensimmäisen viisivuotiskauden päättymistä ja tyyppitarkastustodistuksessa ilmoitettu äänitehotaso ei ylitä voimaantulon ajankohtana voimassa olevaa sallittua äänitehotasoa.

Tyyppitarkastustodistukset, jotka on annettu 1 §:n maansiirtokoneita koskevan 2 kohdan äänitehotasoa koskevien määräysten mukaisesti, eivät ole kuitenkaan voimassa 29 päivän joulukuuta 2002 jälkeen.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/27/EY; EYVL N:o L 168, 18.7.1995, s. 14

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Ylitarkastaja
Sirkka-Liisa Paikkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.