1344/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Asetus poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa

Puolustusministerin esittelystä säädetään poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 3 päivänä marraskuuta 1995 annetun lain (1251/95) nojalla:

1  §
Kelpoisuusvaatimukset

Poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetussa laissa (1251/95) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan muun virkamiehen kuin sotilaslakimiehen kelpoisuusvaatimuksena on poliisin perustutkinto tai poliisialipäällystön tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka maanpuolustusopistossa suoritettu opistotason tutkinto tai maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä poliisitehtäviin.

2  §
Tutkintapöytäkirjan toimittaminen syyttäjälle

Puolustusvoimissa laadittu esitutkintapöytäkirja, joka koskee puolustusvoimien palveluksessa olevan siviilihenkilön tekemää rikosta, on toimitettava toimivaltaiselle syyttäjälle, jollei asiaa ole käsitelty valtion virkamieslain (750/94) 24 §:n mukaisesti tai jollei esitutkintalain (449/87) 43 §:stä muuta johdu.

3  §
Henkilötuntomerkit

Puolustusvoimien palveluksessa olevasta henkilöstä otetut, pakkokeinolain (450/87) 6 luvun 4 §:ssä tarkoitetut henkilötuntomerkit toimitetaan poliisille.

4  §
Tutkinnanjohtaja

Kun poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu rikos tutkitaan yhteistoiminnassa poliisin kanssa, pääesikunnan tutkintaosasto ja asianomainen poliisiviranomainen sopivat tutkinnanjohtajasta.

5  §
Rikostietorekisteri

Rikostietorekisteriin saa tallettaa poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 1 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettujen rikosten selvittämiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) rikoksesta epäillyn henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimi, henkilötunnus, kotikunta, osoite sekä henkilöä koskevat hänen oman turvallisuutensa tai poliisin tehtäviä suorittavan työturvallisuuden kannalta välttämättömät tiedot;

2) rikosilmoituksen numero, rikoksen tekopäivä, rikosnimike ja rikosnimikekoodi, kuvaus tapahtumasta sekä rikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika;

3) asianomistajasta nimi, henkilötunnus, kotikunta ja osoite; sekä

4) tiedot tutkinnanjohtajasta ja tutkijasta.

6  §
Rikostietorekisterin arkistohakemisto

Rikostietorekisterin arkistohakemistoon saa tallettaa asian yksilöimiseksi tarvittavia tietoja seuraavasti:

1) rikosilmoituksen numero, rikoksen tekopäivä ja rikosnimike;

2) rikoksesta epäillyn nimi ja henkilötunnus; sekä

3) asianomistajan nimi ja henkilötunnus.

7  §
Teknisen kuuntelun pöytäkirja

Poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun pöytäkirjaan on merkittävä:

1) kuuntelumääräyksen antaja ja antopäivä;

2) kuunneltavan henkilötiedot tai saatavissa olevat tunnistetiedot;

3) rikos, jonka torjumiseksi kuuntelua on suoritettu;

4) kuuntelun alkamis- ja päättymisajankohta;

5) kuuntelussa tarpeellisten toimenpiteiden suorituspaikat ja suorittajat sekä käytetyn kuuntelulaitteen laji;

6) poliisilain (493/95) 33 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen; sekä

7) poliisilain 34 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaminen ja suorittaja.

8  §
Määräystenantovaltuus

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

9  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1995.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.