1339/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 2 ja 3 §:n nojalla sekä sovittuaan asiasta kauppa- ja teollisuusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa päättänyt:

1 luku

Toimivaltaiset viranomaiset

1  §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 ja sitä täydentävässä Euroopan yhteisön (EY) lainsäädännössä edellytetyn valvonnan järjestämistä.

Luonnonmukaisesti tuotetuilla elintarvikkeilla tarkoitetaan tässä päätöksessä elintarvikkeita, joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää 1 momentissa mainitun neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä.

2 §
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon ja markkinoinnin valvonta

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvonnasta Suomessa vastaa maa- ja metsätalousministeriö, joka käyttää valvonnassa apunaan kasvintuotannon tarkastuskeskusta ja sen valttuuttamia tarkastajia sekä maaseutuelinkeinopiirejäsiten kuin jäljempänä 2 luvussa määrätään.Suomessa luonnonmukaistesti tuotettujen maataloustuotteiden markkinoinnin valvonnan järjestämisestä vastaa elintarvikevirasto. Valvonnasta huolehtivat elintarvikelaissa (361/95) tarkoitetut valvontaviranomaiset, joita avustavat tarpeen mukaan luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotantoa valvovat viranomaiset.

3  §
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valmistuksen ja markkinoinnin valvonta

Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvonnan järjestämisestä vastaa elintarvikevirasto. Valvonnasta huolehtivat elintarvikelaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset.

Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistuksen ja markkinoinnin valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja luonnonmukaisia elintarvikkeita valmistavan elinkeinonharjoittajan on tehtävä 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 8 artiklassa tarkoitettu ilmoitus elintarvikevirastolle. Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien osalta vastaava ilmoitus tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on päättää 1 §:ssä tarkoitetun EY:n lainsäädännön nojalla siitä, voidaanko luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa poikkeuksellisesti käyttää sellaisia maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita, joita ei ole viljelty luonnonmukaisesti.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus toimittaa elintarvikevirastolle ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle niiden tarvitsemat 13 §:ssä tarkoitetut luonnonmukaista maataloustuotantoa harjoittavia viljelijöitä ja tiloja koskevat rekisteritiedot.

4  §
Muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien markkinoinnin valvonta

Muissa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä vastaa elintarvikevirasto. Valvonnasta huolehtivat elintarvikelaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset.

Muissa EU:n jäsenvaltioissa luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien markkinoinnin valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

5 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta

Elinkeinonharjoittajan, joka maahantuo luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita tai elintarvikkeita EU:n ulkopuolisista valtioista, jäljempänä kolmannet maat, on tehtävä 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 8 artiklassa tarkoitettu ilmoitus elintarvikevirastolle. Kolmansista maista tuotujen luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien osalta vastaava ilmoitus tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien maahantuonnin valvonnasta. Maahantuonnin valvonnan tarkoituksena on varmistaa se, että maataloustuote, elintarvike tai alkoholijuoma on sellaisen kolmannen maan tarkastusviranomaisen tai laitoksen hyväksymä, joka on mainittu komission 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen nojalla julkaisemassa luettelossa, tai että kysymys on sellaisesta yksittäisestä tuote-erästä, joka tulee unionin alueelle toisen jäsenvaltion viranomaisen mainitun asetuksen nojalla hyväksymän menettelyn mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö pitää luetteloa muiden jäsenvaltioiden hyväksymismenettelyn perusteella EU:n jäsenvaltioiden alueelle tuoduista luonnonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista, elintarvikkeista ja alkoholijuomista. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on vahvistaa 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdan nojalla tuonnin edellytykset sellaisille luonnonmukaisesti tuotetuille maataloustuotteille, elintarvikkeille ja alkoholijuomille, jotka tuodaan sellaisista kolmansista maista, joita ei ole mainittu 2 momentissa tarkoitetussa kolmansien maiden luettelossa.

2 luku

Luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonta

6  §
Valvontajärjestelmä

Viljelijä, joka on sitoutunut tuotannossaan noudattamaan 1 §:ssä mainitussa neuvoston asetuksessa säädettyä tuotantotapaa, ja tila, joka täyttää luonnonmukaiselle maataloustuotannolle sanotussa asetuksessa asetetut edellytykset, merkitään kasvintuotannon tarkastuskeskuksen pitämään rekisteriin (luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteri) edellyttäen, että viljelijä ja tila on jäljempänä 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyväksytty valvontajärjestelmään. Rekisteriin merkitylle viljelijälle annetaan rekisteritunnus ja hän on oikeutettu käyttämään tilalla luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita kaupan pitäessään11 §:ssä tarkoitettua virallista tarkastusmerkintää 1 §:ssä mainitussa neuvoston asetuksessa säädetyin ehdoin.

Viljelijä tai tila, joka ei enää täytä 1 momentissa mainittuja rekisteriin merkitsemisen edellytyksiä, voidaan poistaa rekisteristä. Päätöksen rekisteristä poistamisesta tekee maaseutuelinkeinopiiri.

7  §
Luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastuslautakunta

Maaseutuelinkeinopiiri asettaa toimialueellaan luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastuslautakunnan (tarkastuslautakunta), joka toimii neuvoa-antavana toimielimenä luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevissa kysymyksissä. Lautakunnassa tulee olla maaseutuelinkeinopiirin, elintarvikeviranomaisen, luonnonmukaisen maataloustuotannon ja kuluttajien edustaja. Lautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin määrää maaseutuelinkeinopiiri.

8  §
Luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastajat

Edellä 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen edellyttämät tarkastukset tiloilla tekevät tarkastajat, jotka kasvintuotannon tarkastuskeskus valtuuttaa maaseutuelinkeinopiirien esityksestä luonnonmukaisen maataloustuotannon vaatimuksiin hyvin perehtyneistä henkilöistä (valtuutetut tarkastajat).

Kasvintuotannon tarkastuskeskus vahvistaa tarkastajien pätevyysvaatimukset maa- ja puutarhatalouden neuvontajärjestöjä ja Luonnonmukaisen viljelyn liitto ry:tä kuultuaan.

9  §
Valvontajärjestelmään ilmoittautuminen

Viljelijä, joka haluaa saada tilansa tässä päätöksessä tarkoitetun valvontajärjestelmän piiriin, on tehtävä sitä koskeva hakemus maaseutuelinkeinopiirille. Hakemus on tehtävä kasvintuotannon tarkastuskeskuksen vahvistamalla lomakkeella ja sen tulee sisältää 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen liitteessä IV säädetyt tiedot.

10  §
Valvontajärjestelmään hyväksyminen

Valtuutetun tarkastajan on tehtävä tilalla alkutarkastus maaseutuelinkeinopiirin saatua 9 §:ssä tarkoitetun hakemuksen. Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus (alku tarkastuskertomus), jonka perusteella maaseutuelinkeinopiiri päättää alueen tarkastuslautakuntaa kuultuaan viljelijän ja tilan hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Alkutarkastuskertomus on annettava tiedoksi viljelijälle.

11  §
Virallinen tarkastusmerkintä

Viljelijä, joka on merkitty 6 §:ssä tarkoitettuun luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteriin, on oikeutettu 1 §:ssä mainitussa neuvoston asetuksessa säädetyin ehdoin käyttämään tilalla luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita kaupan pitäessään sanotun asetuksen liitteessä V tarkoitettua virallista tarkastusmerkintää:

''Luonnonmukainen maataloustuotanto ― ETY:n valvontajärjestelmä Ekologiskt jordbruk ― EEG:skontrollsystem''

Virallista tarkastusmerkintää käytettäessä on ilmoitettava lisäksi hyväksymispäätöksen tehneen maaseutuelinkeinopiirin nimi sekä valvontajärjestelmään hyväksytyn viljelijän rekisteritunnus.

12  §
Tuotannon valvonta

Viljelijän on ilmoitettava vuosittain maaseutuelinkeinopiirin määräämään ajankohtaan mennessä maaseutuelinkeinopiirille maataloustuotantonsa seuraavan tuotantovuoden tuotantosuunnitelma peltolohkoittain eriteltynä. Viljelijän on lisäksi viipymättä ilmoitettava maaseutuelinkeinopiirille toiminnassaan tai siihen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuneista olennaisista muutoksista.

Valtuutetut tarkastajat tekevät valvontajärjestelmään kuuluvalla tilalla tuotantotarkastuksen vähintään kerran tuotantovuoden aikana. Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus (tuotantotarkastuskertomus), joka on annettava tiedoksi viljelijälle ja toimitettava maaseutuelinkeinopiirille.

Maaseutuelinkeinopiiri päättää, tarvittaessa tarkastuslautakuntaa kuultuaan, tuotantotarkastuskertomuksen perusteella tilan tuotantotarkastuksen hyväksymisestä. Maaseutuelinkeinopiirin on kuitenkin aina kuultava tarkastuslautakuntaa ennen päätöksen tekemistä silloin, kun on ilmeistä, että päätöksestä aiheutuisi viljelijälle 14 §:ssä tarkoitettuja seuraamuksia.

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa määrätään, maaseutuelinkeinopiiri voi päättää uusintatarkastuksen suorittamisesta tilalla, milloin siihen aikaisemman tarkastuksen perusteellaarvioidaan olevan perusteltua syytä.

13  §
Luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteri

Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää valvontajärjestelmään hyväksytyistä viljelijöistä ja tiloista rekisteriä maaseutuelinkeinopiirien sille toimittamien tietojen perusteella.

Rekisteriin merkitään kunkin valvontajärjestelmään kuuluvan viljelijän ja tilan osalta seuraavat tiedot:

1) viljelijän nimi ja osoite, niiden viljelysten ja tarvittaessa peltolohkojen sijainti, joilla luonnonmukainen tuotanto tapahtuu, tilalla luonnonmukaisesti tuotettavat tuotteet sekä aloittamisilmoituksen saapumispäivä;

2) luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä koskevat tiedot;

3) alkutarkastuspäivä;

4) päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä;

5) tuotantotarkastuspäivä; sekä

6) viljelijälle 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen säännösten tai tämän päätöksenmääräysten noudattamatta jättämisestä mah-

dollisesti aiheutuneet seuraamukset.

Luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteriin merkityt tiedot ovat julkisia.

14  §
Seuraamukset

Seuraamuksista 1 §:ssä tarkoitetun lainsäädännön luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevien säännösten sekä tämän luvun määräysten rikkomisesta säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/94) 8 §:ssä sekä 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 9 artiklan 9 kohdan a ja b alakohdassa ja liitteen I kohdassa 1.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista neuvoston asetuksen säännöksiin perustuvista kielloista ja määräyksistä päättää maaseutuelinkeinopiiri ja ne on annettava määräaikaisina, jos niiden perusteena oleva puutteellisuus on mahdollista korjata tai poistaa. Kiellot ja määräykset on viipymättä peruutettava, jos puutteellisuus on poistettu tai jos sillä ei enää ole kiellon tai määräyksen kannalta merkitystä.

Mitä 2 momentissa määrätään, koskee myös 6 §:ssä tarkoitettua päätöstä luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteristä poistamisesta.

15  §
Uusintatarkastus ja oikaisuvaatimus

Jos viljelijä on tyytymätön 10 §:ssä tai12 §:n 2 tai 4 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen, hänellä on oikeus vaatia uusinta-tarkastusta. Viljelijän on tehtävä vaatimus uusintatarkastuksesta 14 päivän kuluessa tarkastuskertomuksen tuloksesta tiedon saatuaan. Uusintatarkastuksen järjestämisestä päättää maaseutuelinkeinopiiri.

Jos viljelijä on tyytymätön 10 §:ssä tarkoitettuun valvontajärjestelmään hyväksymistä koskevaan päätökseen, 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun rekisteristä poistamista koskevaan päätökseen, 12 § 3 :n momentissa tarkoitettuun tuotantotarkastuksen hyväksymistä koskevaan päätökseen tai 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kieltoa tai määräystä koskevaan päätökseen, hänellä on oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä maaseutuelinkeinopiirille kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

16  §
Muutoksenhaku

Maaseutuelinkeinopiirin 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen tai tämän päätöksen nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

17  §
Maksut ja palkkiot

Tämän päätöksen mukaisista tarkastuksista perittävistä maksuista määrätään erikseen.

Valtuutetuille tarkastajille voidaan suorittaa valvontatehtävistä palkkiota ja kustannusten korvausta valtion talousarvion rajoissa. Palkkioiden ja korvausten suorittamisesta ja perusteista määrää maa- ja metsätalousministeriö.

18  §
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on valvoa maaseutuelinkeinopiirientoimintaa tämän päätöksen mukaisissa tehtävissä sekä laatia sanotusta valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus vastaamaaseutuelinkeinopiirien ja valtuutettujen tarkastajien koulutuksesta tässä päätöksessä tarkoitettuihin tehtäviin.

19  §
Keräilytuotteet

Mitä tässä päätöksessä määrätään luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonnasta, noudatetaan soveltuvin osin myös 1 §:ssä mainitussa neuvoston asetuksessa tarkoitettujen keräilytuotteiden valvontaan.

3 luku

Erinäiset määrykset

20  §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvit- taessa tarkemmat määräykset tämän päätöksen soveltamisesta.

21  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 1995.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

22  §
Siirtymämääräykset

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ja Suomen 4H-liiton ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla valtuuttamat tarkastajat voivat toimia 8 §:ssä tarkoitettuina tarkastajina ilman eri valtuutusta.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Maria Teirikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.