1333/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 58 §:n 3 momentin 1 kohta, 92 §:n 8 ja 14 kohta sekä 143 §:n 8 momentti,

näistä 58 §:n 3 momentin 1 kohta ja 143 §:n 8 momentti sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1502/93), seuraavasti:

58  §
Korkomenot

Verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää korkoa, joka on maksettu

1) valtion varoista opintotukilaissa tai sotilasavustuslaissa tarkoitettuna avustuksena;


92  §
Verovapaat sosiaalietuudet

Veronalaista tuloa eivät ole:


8) asevelvollisen päiväraha, sotilasavustuslain (781/93) mukainen sotilasavustus ja kotiuttamisrahalain (910/77) mukainen kotiuttamisraha;


14) opintotukilaissa (28/72) tarkoitettu opintoraha lukuun ottamatta aikuisopintorahana saatua ansionmenetyskorvausta sekä valtion varoista maksettu korkoavustus;


143  §
Eräät siirtymäsäännökset

Vuosilta 1994―1997 toimitettavissa kunnallisverotuksissa verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta vähennetään ennen perusvähennystä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksenä 5 prosenttia hänen muun ansiotulonsa kuin eläketulon 20 000 markkaa ylittävästä osasta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 2 000 markkaa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 80 000 markkaa vähennys pienenee 5 prosentilla puhtaan ansiotulon 80 000 markkaa ylittävästä osasta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 132/95
VaVM 24/95
EV 93/95

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.