1331/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kananmunista ja muista linnunmunista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Päätöksen tarkoitus ja soveltamisala

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 1994 tekemä päätös tietyntyyppisten munien markkinoille saattamista koskevista erityisistä terveysvaatimuksista (94/371/EY). Määräykset koskevat A-luokan kananmunia, B-luokan jäähdyttämättömiä ja säilömättömiä kananmunia sekä luokittelemattomia kananmunia.

Lisäksi päätöksessä määrätään sellaisille luokittelemattomille kananmunille ja muille linnunmunille asetettavista vaatimuksista, joita Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus n:o 1907/90 ja komission asetus n:o 1274/91/EY eivät koske.

2  §
Munien laatu

Ihmisravinnoksi sopimattomien kananmunien tai muiden linnunmunien kaupanpito, tarjoilu ja muu luovutus elintarvikkeena on kielletty.

3  §
Munien säilytys, kuljetus ja kaupanpito

Kananmunat ja muut linnunmunat on säilytettävä puhtaassa, kuivassa ja hajuttomassa tilassa, joka on suojattu suoralta auringonvalolta. Munat on kuljetettava myyntitai muulle luovutuspaikalle siten, ettei niiden laatu säilytyksen ja kuljetuksen aikana huonone.

Kananmunat ja muut linnunmunat on säilytettävä, kuljetettava ja pidettävä kaupan viileässä ja tasaisessa lämpötilassa.

4  §
Munien sallittu myyntiaika ja päiväysmerkintä

Kananmunat on myytävä tai toimitettava kuluttajalle 21 päivän kuluessa munintapäivästä.

Pakattuihin kananmuniin merkitään viimeinen myyntipäivä, joka on enintään 21 päivää munintapäivästä. Pakkaamattomista munista vastaava tieto annetaan esitteessä. Pakkausmerkinnöissä tai esitteessä on lisäksi ilmoitettava, että munat säilyvät viileässä vähintään seitsemän päivää viimeisen myyntipäivän jälkeen.

5  §
Munien käyttö suurtalouksissa

Suurtalouksissa saa käyttää vain 1 §:n 2 momentissa mainittujen asetusten mukaan pien- tai suurpakkauksiin pakattuja munia. Suurtalouksissa käytettävien munavalmisteiden on oltava munavalmistehygienialain (517/94) mukaisia.

6  §
Luokittelemattomien munien pakkausmerkinnät

Luokittelemattomien kananmunien pakkauksessa on ilmoitettava ainakin elintarvikkeen nimi, tuottajan nimi ja osoite, päiväysja säilyvyysaikamerkintä 4 §:n 2 momentissa määrätyllä tavalla, säilytysohje sekä sana luokittelemattomia. Myytäessä kananmunia pakkaamattomina tulee niiden välittömässä läheisyydessä olevassa esitteessä olla ainakin tuottajan nimi ja osoite, päiväys- ja säilyvyysaikamerkintä sekä sana luokittelemattomia.

Muiden linnunmunien pakkauksessa on oltava aina säilytysohje sekä ankan ja hanhen munia myytäessä on pakkauksessa tai esitteessä varoitettava, että munien käyttämi- nen ravinnoksi muutoin kuin vähintään kymmenen minuuuttia keitettynä saattaa olla terveydelle vahingollista.

Muutoin kananmunien ja muiden linnunmunien pakkausmerkinnöissä ja muissa myynnin yhteydessä annettavissa tiedoissa on soveltuvin osin noudatettava, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussaasetuksessa (794/91) säädetään tai sen nojalla määrätään.

7  §
Voimaantulo ja siirtymäkausi

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa painetut pakkaukset saa käyttää loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät ole tämän päätöksen määräysten mukaisia.

Neuvoston päätös 94/371/EY, EYVL N:o L168, 2.7.1994, s. 34.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.