1330/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1995

Liikenneministeriön päätös palveluoperaattorien yhdysliikenteestä

Liikenneministeriö on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 20 §:n ja 11 päivänä syyskuuta 1992 annetun teletoiminta-asetuksen (868/92) 6 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on teletoimintalain 20 § muutettuna 16 päivänä heinäkuuta 1990 ja 3 päivänä elokuuta 1992 annetuilla laeilla (661/90 ja 676/92), päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Palveluoperaattorin ja verkko-operaattorin kiinteän verkon yhdysliikenteeseen sovelletaan, mitä tässä päätöksessä sekä soveltuvin osin liikenneministeriön teletoiminnan yhdysliikenteestä annetussa päätöksessä määrätään.

2  §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) palveluoperaattorilla telelaitosta, jolla on televiestintää varten vahvistettujen teknisten normien mukaiset välityslaitteet, mutta jolla ei ole oikeutta rakentaa televerkkoa hallitsemiensa kiinteistöjen ulkopuolelle;

2) verkko-operaattorilla telelaitosta, jolle on annettu televerkon rakennusoikeus; sekä

3) palveluoperaattoritunnuksella palveluoperaattorin käyttöön annettua numerotunnusta.

3  §
Palveluoperaattorin oikeudet

Palveluoperaattorilla on verkko-operaattoreihin nähden käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet, ellei tässä päätöksessä toisin määrätä. Palveluoperaattorilla on oikeus kauttakulkuliikenteen välittämiseen.

4  §
Palveluoperaattoritunnus

Palveluoperaattorilla on oikeus televiestintää välittäessään käyttää palveluoperaattoritunnusta Telehallintokeskuksen määräämästä numeroavaruudesta.

5  §
Palveluoperaattorin yhdysliikenne käyttäjäliittymällä toteutettuna

Palveluoperaattorin välityslaitteet liitetään yleisiin kytkentäisiin televerkkoihin käyttäjäliittymille vahvistettujen teknisten normien mukaisesti.

6  §
Palveluoperaattorin yhdysliikenne muulla kuin käyttäjäliittymällä toteutettuna

Palveluoperaattori voi sopia verkko-operaattorin kanssa välityslaitteidensa liittämisestä yleiseen televerkkoon 5 §:stä poikkeavalla tavalla. Sopimuksella voidaan rajoittaa niitä yleisen televerkon toimintoja, jotka ovat palveluoperaattorin käytössä. Liitäntä voidaan tehdä, kun Telehallintokeskus on todennut palveluoperaattorin täyttävän 9 §:ssä esitetyt vaatimukset ottaen huomioon verkko-operaattorin ja palveluoperaattorin välisen sopimuksen mukaiset televerkon toimintojen käyttörajoitukset, ja kun on todettu, että liitettävä järjestelmä täyttää Suomessa voimassa olevat määräykset ja palveluoperaattorin käytössä olevat sovellukset ovat yhteensopivat yleisen televerkon kanssa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen tulee sisältää ehdot sen varalta, että palveluoperaattorin liiketoiminta lakkaa. Sopimuksesta on toimitettava liikenneministeriöön alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kappale.

7  §
Yhdysliikenneoikeuden lakkaaminen

Liikenneministeriö ja Telehallintokeskus voivat määrätä 6 §:ssä tarkoitetun yhdysliikenteen päättyväksi, jos palveluoperaattorin välityslaitteet aiheuttavat häiriöitä televerkolle, telepäätelaitteelle, radiolaitteelle tai sähkölaitteistolle. Jos palveluoperaattorin televerkko aiheuttaa vaaraa tai häiriötä yleiselle teletoiminnalle, on soveltuvin osin voimassa, mitä teletoimintalain (676/92) 10 c §:ssä on säädetty. Jos palveluoperaattorin toiminta aiheuttaa välitöntä, vakavaa vaaraa tai häiriötä muun televiestinnän hoitamiselle televerkossa, verkko-operaattorilla on oikeus kytkeä palveluoperaattorin laitteet irti yleisestä televerkosta, jollei vaaraa tai häiriötä voida torjua muulla tavalla. Verkko-operaattorin on heti ilmoitettava irti kytkemisestä Telehallintokeskukselle, joka päättää teletoimintalain nojalla asian vaatimista toimenpiteistä.

8  §
Hankinnat

Mikäli 6 §:ssä tarkoitettu sopimus aiheuttaa laitteisto- tai ohjelmistomuutoksia verkko-operaattorin verkkoon, palveluoperaattorin tulee sopia verkko-operaattorin kanssa muutosten edellyttämistä hankinnoista ja niiden kustannusten korvaamisesta.

9  §
Vaatimukset

Telehallintokeskus antaa teletoimintalain 20 §:n (676/92) ja 21 §:n (676/92) nojalla tekniset määräykset:

1) palveluoperaattorin välityslaitteiden tarkastuksesta ja hyväksynnästä;

2) välityslaitteiden käyttöehdoista, jotka ovat välttämättömiä laitteiden; toiminnan luotettavuuden ja välitetyn televiestinnän laadun varmistamiseksi; sekä

3) verkkojen teknisistä tunnuksista.

Palveluoperaattorin käyttöhenkilöstöstä ja palveluoperaattorin osallistumisesta telelaitosten yhteistyöhön määrätään toimiluvassa.

10  §
Vakuudet ja ennakkomaksut

Verkko-operaattori voi 6 §:ssä tarkoitettua yhdysliikennettä toteutettaessa vaatia palveluoperaattorilta kohtuullista vakuutta ja ennakkomaksuja yleisen televerkon häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.

11  §
Voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995 ja se on voimassa 1 päivään kesäkuuta 1996 saakka.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1995

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Yli-insinööri
Kari T. Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.