1320/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta

Opetusministerin esittelystä säädetään korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (1052/86) 7 §:n ja ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (255/95) 8 §:n nojalla:

1  §

Opetusministeriön yhteydessä toimii korkeakoulujen arviointineuvosto, jonka tehtävänä on:

1) avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arviointia koskevissa asioissa;

2) huolehtia ammattikorkeakoulujen toimilupahakemusten ja perustamishankkeiden arvioinnista;

3) järjestää korkeakoulujen toimintaan sekä korkeakoulupolitiikkaan liittyviä arviointeja;

4) tehdä korkeakoulujen arviointia ja sen kehittämistä koskevia aloitteita;

5) huolehtia arviointia koskevasta kansainvälisestä yhteistyöstä; sekä

6) edistää korkeakoulujen arviointia koskevaa tutkimusta.

Korkeakouluilla tarkoitetaan tässä asetuksessa opetusministeriön toimialaan kuuluvia yliopistoja ja muita vastaavia korkeakouluja sekä ammattikorkeakouluja.

2  §

Arviointineuvoston jäseniksi opetusministeriö kutsuu neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan 12 korkeakoulujen arviointiin perehtynyttä henkilöä. Enemmistö jäsenistä kutsutaan korkeakouluihin kuuluvista henkilöistä.

Arviointineuvoston jäseneksi ei voida kutsua henkilöä, joka on ollut arviointineuvoston jäsen kaksi alkavaa toimikautta välittömästi edeltänyttä täyttä toimikautta.

Opetusministeriö määrää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neuvoston toimikaudeksi.

3  §

Arviointineuvostoon voidaan opetusministeriön päätöksellä perustaa asioiden valmistelua varten jaostoja. Opetusministeriö määrää jaoston puheenjohtajan ja jäsenet. Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Jaoston jäseneksi voidaan määrätä myös arviointineuvostoon kuulumattomia henkilöitä.

4  §

Jos arviointineuvoston jäsen eroaa kesken toimikauden, kutsutaan hänen tilalleen uusi jäsen arviointineuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5  §

Arviointineuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Arviointineuvosto on päätösvaltainen kun kuusi jäsentä, heidän joukossaan kokouksen puheenjohtaja, on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6  §

Arviointineuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten on sihteeristö.

Sihteeristön johdossa toimivalta virkamieheltä vaaditaan tohtorin tutkinto.

7  §

Arviointineuvoston ja sen jaoston puheenjohtajan, jäsenen ja asiantuntijan palkkioidenja korvausten perusteista määrää opetusministeriö.

8  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan korkeakoulu- neuvostosta 20 päivänä syyskuuta 1974 annettu asetus (740/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (256/95) 16  §.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.