1311/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Laki työaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain (604/46) 16 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa laissa (189/76),

muutetaan 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 20 c § seuraavasti:

7  §

Työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on oikeus työ- ja virkaehtosopimuksessa sopia 5, 5 a ja 6 §:n säännöksistä poikkeavasti kuitenkin niin, ettei työaika keskimäärin ylitä 40 tuntia viikossa. Tällaista työehtosopimuksen määräystä on noudatettava siinä laajuudessa kuin sopimukseen sidottu työnantaja muutoinkin on velvollinen sopimusta soveltamaan.


20 c  §

Sen lisäksi, mitä 7 §:n 1 momentissa säädetään, työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on oikeus työ- ja virkaehtosopimuksessa sopia moottoriajoneuvon kuljettajan osalta 15, 16 a ja 20 §:n säännöksistä poikkeavasti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

HE 127/95
TyVM 3/95
EV 75/95

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.