1303/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut 30 päivänä maaliskuuta 1995 asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (526/95) 1 ja 6 a §:n, 6 b §:n 2 ja 3 momentin, 7 §:n 1 momentin, 9 § ja 14 §:n 1 momentin,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § muutettuna 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (929/95), 6 a § ja 6 b §:n 2 ja 3 momentti mainitussa valtioneuvoston päätöksessä, 7 §:n 1 momentti muutettuna ja 9 § osittain muutettuna mainitussa valtioneuvoston päätöksessä, seuraavasti:

1  §

Valtion vuoden 1995 talousarvion momentilla 35.45.56 (Avustukset korjaustoimintaan) myönnetystä siirtomäärärahasta voidaan siten kuin tässä päätöksessä määrätään myöntää avustusta ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien tai tällaiseen käyttöön otettavien asuinrakennusten tai asuntojen

1) kuntoarvioinnin laatimiseen;

2) terveyshaittojen poistamisen edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin;

3) korjaustoimintaan sosiaalisin perustein erityisesti vanhusväestölle ja vammaisille;

4) hissien rakentamiseen olemassa oleviin kerrostaloihin;

5) laitosrakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseen; sekä

6) asunto-osakeyhtiöille eräisiin korjaustoimenpiteisiin.

Kohdissa 2, 3 ja 6 tarkoitettua avustusta ei myönnetä kunnalle, kuntayhtymälle eikä yhteisöille, joissa kunnilla on määräysvalta.

6 a  §

Kokeiluluontoisesti laitosrakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinkäyttöön myönnettävä avustus on enintään 25 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kunta puoltaa avustuksen myöntämistä ja että asuntojen ylläpito- ja asumiskustannukset muodostuvat kohtuullisiksi.

6 b  §

Asunto-osakeyhtiölle myönnettävä avustus on enintään 10 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Koerakennuskohteeksi hyväksytyssä hankkeessa avustusta voidaan kuitenkin myöntää enintään 20 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista. Vastaavasti korotettuna voidaan avustusta myöntää erityisestä syystä kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen korjaamiseen.


7  §

Edellä 1 §:n 1 momentin 2―6 kohdissa tarkoitettuja avustuksia ei voida myöntää samaan korjaustoimenpiteeseen.


9  §

Edellä 1 §:n 1 momentin 1―3 ja 6 kohdissa tarkoitetut avustukset myöntää se kunta, jonka alueella korjattava asunto tai asuinrakennus sijaitsee. Valtion asuntorahasto osoittaa tarkoitukseen käytettävät varat.

Edellä 1 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdissa tarkoitetut avustukset myöntää valtion asuntorahasto. Valtion asuntorahasto myöntää myös 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun avustuksen silloin, kun avustus myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle.

14  §

Jos hakija on avustuksen saamiseksi antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuksen myöntämiseen tai avustus on suoritettu muutoin virheellisin edellytyk-sin tai perusteettomasti, avustuksen myöntäjämäärää avustuksen tai asianomaisen osansiitä takaisin maksettavaksi. Palautettavallemäärälle on suoritettava vuotuista korkoasen maksupäivästä lukien korkolain 3 §:n 2 momentissa (284/95) tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänäjoulukuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1995

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Ylitarkastaja
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.