1289/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1995

Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun metsästysasetuksen (666/93) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti sekä 45 §, näistä 45 § sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1994 annetussa asetuksessa (81/94), seuraavasti:

1  §
Muun kuin hirvieläimen pyyntilupa

Metsästyslain (615/93) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu pyyntilupa on saatava euroopanmajavan, kanadanmajavan, ilveksen, itämeren norpan, hallin ja muflonin metsästykseen.

Lisäksi lupa on saatava karhun metsästykseen muualla kuin metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetulla alueella, peltopyyn metsästykseen muualla kuin Turun ja Porin, Uudenmaan, Vaasan ja Oulun lääneissä sekä kanadanhanhen metsästykseen muualla kuin Turun ja Porin sekä Uudenmaan lääneissä. Pyyntilupa tarvitaan lisäksi 27 ja 28 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.


11  §
Loukun ja jalkanarun käyttäminen

Elävänä pyytävää loukkua tai muuta vastaavaa pyyntilaitetta saa käyttää ilveksen, majavien, piisamin, tarhatun naalin, ketun, supikoiran, kärpän, minkin, hillerin, näädän, mäyrän, saukon, itämeren norpan ja hallin sekä rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen. Riistanhoitopiirin luvalla tällaista laitetta saadaan käyttää muunkin eläimen pyydystämiseen riistanhoitoa varten. Loukun ja muun pyyntilaitteen on oltava sellainen, että eläin mahtuu siinä seisomaan ja makaamaan luonnollisessa asennossa, ja rakenteeltaan sellainen, että eläin ei voi vahingoittaa itseään.


24  §
Yleiset rauhoitusajat

Riistaeläimet ovat rauhoitettuja seuraavasti:


9) itämeren norppa ja halli 16.10.―15.4. ja 1.6.―31.8;


Ahma, kirjohylje ja vuotta nuorempi karhu ovat aina rauhoitettuja.

45  §
Poromiehen oikeus metsästysaseen kuljettamiseen

Poliisipiirin päällikkö voi paliskunnan poroisännän esityksestä antaa poronhoitotyötä suorittavalle poromiehelle luvan kuljettaamoottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa metsästyslain 35 §:n 3 momentin säännöksen estämättä sellaista metsästyskivääriä, jonka luodin osumaenergia täyttää tämän asetuksen 16 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.