1253/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 52 ja 53 §, sellaisena kuin niistä on 52 § 9 päivänä tammikuuta 1981 annetussa laissa (1/81),

muutetaan 14 §:n 3 momentti, 37 §:n 1 momentin 5 kohta, 44 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohta sekä 6 luvun otsikko ja 51 §,

sellaisina kuin niistä on 14 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1346/90) ja 37 §:n 1 momentin 5 kohta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1309/89) sekä 51 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1966 annetulla lailla (739/66), sekä

lisätään 28 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1966 ja 28 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla sekä 11 päivänä joulukuuta 1970 ja 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetuilla laeilla (768/70 ja 476/81), uusi 9 momentti seuraavasti:

14  §

Vanhuuseläke myönnetään varhennettuna enintään viidellä vuodella laskettuna 65 vuoden iästä tai työntekijän eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä saavuttamasta 2 momentin mukaisesta alennetusta eläkeiästä, kuitenkin aikaisintaan sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijä on täyttänyt 55 vuotta. Tällöin eläke myönnetään siten vähennettynä kuin 22 §:n 2 momentissa säädetään. Varhennettuun vanhuuseläkkeeseen sovelletaan muutoin, mitä vanhuuseläkkeestä säädetään.


28  §

Jos työntekijällä on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa vastaavaa ulkomailta maksettavaa etuutta, se otetaan huomioon työkyvyttömyyseläkkeen alkamisaikaa määrättäessä samalla tavalla kuin sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain mukaiseen enimmäissuoritusaikaan saakka.

37  §

Hallituksen tehtävänä on:


5) laatia vuosittain eläkekassan tilinpäätös, joka käsittää myös toimintakertomuksen;


44  §

Varsinaisessa kokouksessa on:

1) esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;


3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta;

6 luku

Eläkekassan tilintarkastus

51  §

Eläkekassan tilintarkastuksesta on voimassa mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa (936/94) säädetään.

Eläkekassassa tulee olla vähintään kaksi tilintarkastuslaissa tarkoitettua hyväksyttyä tilintarkastajaa ja heille vastaavat kelpoisuusehdot täyttävät varamiehet.

Ainakin yhden tilintarkastajan, joka samalla toimii eläkekassan valvontatilintarkastajana, ja hänen varamiehensä on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajana ja hänen varamiehenään voi olla myös tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastusyhteisön kelpoisuusehdoista on soveltuvin osin voimassa, mitä 2 ja 3 momentissa tilintarkastajista säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tämän lain 28 §:n 9 momenttia sovelletaan työkyvyttömyyseläkkeeseen, jossa eläketapahtuma sattuu tämän lain voimaan tultua.

Tämän lain tilintarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan vuodelta 1996 ja sen jälkeisiltä kalenterivuosilta laadittavien tilinpäätösten tarkastamiseen.

HE 56/95
StVM 6/95
EV 43/95

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.