1246/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1995

Valtioneuvoston päätös käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä

Valtioneuvosto on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 5 ja 18 §:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1  §
Tarkoitus

Käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisen ja niiden muun jätehuollon parantamiseksi sekä niistä aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi määrätään tässä päätöksessä tuottajan ja myyjän velvollisuudesta huolehtia käytöstä poistettujen renkaiden jätehuollon järjestämisestä.

Tavoitteena on, että tässä päätöksessä tarkoitetuista vuosittain käytöstä poistetuista renkaista hyödynnetään 90 prosenttia vuoteen 2000 mennessä.

2  §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) renkaalla moottorikäyttöisen, hinattavan ja muun ajoneuvon tai laitteen rengasta, käytettyä rengasta tai rengasrunkoa;

2) käytöstä poistetulla renkaalla jäterengasta;

3) renkaan tuottajalla renkaan tai renkaalla varustetun ajoneuvon tai laitteen ammattimaista valmistajaa tai maahantuojaa taikka renkaan pinnoittajaa;

4) renkaan myyjällä renkaan tai renkaalla varustetun ajoneuvon tai laitteen myyntiä harjoittavaa yritystä; sekä

5) renkaan kuluttajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toiminnassaan käyttää renkaita.

3  §
Jätehuollon järjestäminen

Renkaan tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettujen renkaiden keräys, kuljetus, varastointi, uudelleen käyttö tai muuhyödyntäminen taikka käsittely sekä niihin liittyvä tiedotus ja valistus. Tuottajan on järjestettävä keräys alueellisesti riittävän laajalti ja tasapuolisesti. Velvollisuus koskee tuottajan markkinoille luovuttamaan määrään nähden kohtuulliseksi katsottavaa määrää ja luovutettuja rengaslajeja vastaavia käytöstä poistettuja renkaita.

Renkaan myyjän on otettava käytöstä poistetut renkaat korvauksetta vastaan. Velvollisuus koskee myytävään määrään nähden kohtuulliseksi katsottavaa määrää ja myytäviä rengaslajeja vastaavia käytöstä poistettuja renkaita.

Renkaan kuluttajan on luovutettava käytöstä poistettu rengas renkaan myyjälle tai renkaan tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan, ellei hän itse järjestä renkaiden hyödyntämistä.

Renkaan kuluttaja ja kunta vapautuvat jätehuollon järjestämisvastuusta, kun käytöstä poistettu rengas on toimitettu renkaan myyjän tai tuottajan järjestämään keräykseen.

4  §
Hyödyntäminen ja käsittely

Käytöstä poistetut renkaat on ensisijaisesti pyrittävä käyttämään uudelleen tai muulla tavoin hyödyntämään aineena ja toissijaisesti hyödyntämään energiana.

Käytöstä poistetut renkaat, joita ei voida hyödyntää, on varastoitava erillään muista jätteistä tarkoituksena niiden mahdollinen myöhempi uudelleen käyttö tai muu hyödyntäminen.

5  §
Tiedonantovelvollisuus

Renkaan tuottajan tai tuottajaa edustavan yhteisön on ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä seuraavat edellistä vuotta koskevat tiedot:

1) kotimaan markkinoille toimitettujen uusien, käytettyjen ja pinnoitettujen renkaiden määrä;

2) arvio käytöstä poistettujen renkaiden kertymästä;

3) aineena ja energiana hyödynnettyjen käytöstä poistettujen renkaiden määrä;

4) tiedot harjoitetusta tiedotus- ja valistustoiminnasta; sekä

5) muut tarpeelliset tiedot.

6   §
Ympäristöministeriön valtuudet

Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä ja poikkeuksia 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetuista renkaista sekä tarkempia määräyksiä 3 §:n 1, 2 ja 3 momentissa ja 5 §:ssä tarkoitetuista velvollisuudesta.

7   §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1996.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1995
Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 182/88/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1995

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Ylitarkastaja
Hannu Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.