1225/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan valtiovarainministeriöstä 19 päivänä helmikuuta 1993 annetun asetuksen(196/93) 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 2 kohta, 6 §:n 1 momentti, 7 §, 9 §:n 1 momentti ja

12 § seuraavasti:

4  §

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri ja tämän apuna alivaltiosihteerit.


5  §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys ministeriön toimialaan sekä johtamiskokemusta;

2) alivaltiosihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys johdettavanaan olevaan ministeriön toimialaan, sekä johtamiskokemusta;


6  §

Valtiosihteerin tulee ministerin lähimpänä apuna:

1) johtaa ja yhteensovittaa ministeriön toimintaa;

2) johtaa ja yhteensovittaa hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten ohjausta ellei tehtävä työjärjestyksen nojallakuulu alivaltiosihteerille; sekä

3) johtaa hallinnonalan valtionyhtiöitä koskevien asioiden valmistelua ellei tehtävä työjärjestyksen nojalla kuulu alivaltiosihteerille.


7  §

Alivaltiosihteerin tulee ministerin ja valtiosihteerin apuna:

1) johtaa ja yhteensovittaa ministeriön toimintaa työjärjestyksessä määrätyllä toimialalla;

2) johtaa ja yhteensovittaa työjärjestyksessä määrättyjen hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä liikelaitosten ohjausta;

3) johtaa työjärjestyksessä määrättyjä hallinnonalan valtionyhtiöitä koskevien asioiden valmistelua; sekä

4) esitellä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ratkaistavat ministeriön ja hallinonalan nimitysasiat työjärjestyksessä määrätyn työnjaon mukaisesti.

Alivaltiosihteeri voi yksittäistapauksessa ottaa valmisteltavakseen johdettavaansa toimialaan kuuluvan asian, joka muutoin kuuluisi osaston tai osastojen ulkopuolisen yksikön valmisteltavaksi.

9  §

Valtiosihteerin ja alivaltiosihteerien sijaiset määrää ministeri.


12  §

Alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista useamman osaston tai osastojen ulkopuolisen yksikön valmisteltavista ja pääosin johdettavanaan olevaan toimialaan kuuluvista asioista.

Alivaltiosihteeri, jonka johdettavaan toimialaan kuuluvat ministerin hallinnolliset asiat, ratkaisee 28 §:n 1 momentissa tarkoitetut alivaltiosihteerin ratkaistavat asiat sekä lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) valtuutusta edustaa ministeriötä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, jollei jäljempänä muuta säädetä;

2) ministerin asettaman valmistelevan toimielimen määräajan jatkamista;

3) ministeriön sisäisen toiminnan määrärahoja;

4) ministeriön virkojen perustamista, lakkauttamista ja siirtämistä sekä yhteisten virkojen ja henkilöstön sijoittamista ministeriössä;

5) valtion virkaehtosopimuslain nojallavaltiovarainministeriön ratkaistavia sen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja; sekä

6) ministeriön sisäistä hallintoa, jolleivät ne jäljempänä säädetyn nojalla kuulu muun virkamiehen ratkaistaviksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.