1224/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

kumotaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/92) 17 §:n 3 momentti,

muutetaan 47 §:n 2 momentin 1 kohta, 50 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta, 54 §:n 1 momentti ja voimaantulosäännöksen 2 ja 5 momentti sekä voimaantulosäännöksen 3, 4 ja 6 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, sellaisina kuin niistä ovat voimaantulosäännöksen 2-6 momentti 28 päivänä marraskuuta 1994 annetussa asetuksessa (1032/94) ja 54 §:n 1 momentti osittain muutettuna 29 päivänä syyskuuta 1995 annetulla asetuksella (1132/95), sekä

lisätään asetukseen uusi 54 a §, seuraavasti:

47 §

Lisäksi vaaditaan:

1) asessorilta oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin ja perehtyneisyyttä oikeudenhoitoon, hallinnollisen osaston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä sotilaslakimieheltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;


50 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:


3) johtajan, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, puolustusvoimien ylihammaslääkärin, osastonjohtajan ja sota-arkiston hoitajan puolustusministeriö;


5) sotilasyliteknikon, talouspäällikön, kapellimestarin ja 1 ja 2 luokan opistoupseerin sekä apteekinjohtajan, apulaislääkärin, atk-päällikön, erikoistutkijan, farmaseutin, kamreerin, kielenkääntäjän, kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, meteorologin, muonitustarkastajan, museonjohtajan, osastopäällikön, osastosihteerin, proviisorin, psykologin, päävalmentajan, rakennuspäällikön, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sosiaalipäällikön, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin sekä erikoislääkärin ja osastolääkärin, tarkastajan, tiedotussihteerin, toimistopäällikön, tutkijan, valmennuspäällikön, vanhemman lehtorin, ylihoitajan ja ylitarkastajan pääesikunta;


54 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen 50 §:n 1 momentissa tarkoitetusta esityksestä tai esittelystä, kuitenkin siten, että:

1) sellaiseen everstin tai kommodorin virkaa vastaavaan tehtävään, johon määrätty voidaan ylentää prikaatikenraalin tai lippueamiraalin sotilasarvoon, määrää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä;

2) everstiluutnantin ja komentajan virkaa vastaavaan tehtävään määrää puolustusvoimain komentaja; sekä

3) majurin, komentajakapteenin, nuoremman upseerin sekä opistoupseerin, sotilasteknikon, sotilastaloudenhoitajan ja sotilasammattihenkilön virkaa vastaavaan tehtävään määrää 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.


54 a §

Puolustusministeriö vahvistaa pääesikunnan esityksestä ne everstin tai kommodorin virkoja vastaavat tehtävät, joihin määrätyt voidaan ylentää prikaatikenraalin tai lippueamiraalin sotilasarvoon.


Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään, nuoremman upseerin virassa palvelevan, joka on palvellut kapteenin tai kapteeniluutnantin virassa 31 päivänä joulukuuta 1992 ja jolla on vuoden 1994 loppuun mennessä siinä virassa eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa vähintään 10 vuotta, eroamisikä on 50 vuotta.


Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56 §:n 1 momentissa säädetään, 31 päivänä joulukuuta 1994 sellaisessa puolustusvoimien siviilivirassa, jossa tuolloin on ollut yleistä eroamisikää alempi eroamisikä, palvelleen virkamiehen, joka on ollut puolustushallinnon palveluksessa 31 päivänä joulukuuta 1992 ja jolla on vuoden 1994 loppuun mennessä eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa, eroamisikä määräytyy seuraavasti:

Eläkeaikaa               Eroamisikä 
vähintään 16 vuotta          60 vuotta 
vähintään 13 vuotta          61 vuotta 
vähintään 10 vuotta          62 vuotta 
vähintään 7 vuotta          63 vuotta 
vähintään 3 vuotta          64 vuotta 
alle    3 vuotta          65 vuotta 


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995, lukuun ottamatta 17 §:n 3 momenttia, jonka osalta asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.