1219/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut öljylämmityslaitteistoista 15 päivänä huhtikuuta 1985 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (314/85) 3 §:n 1 momentin, 30 §:n 2 momentin, 33 §:n, 41 §:n 2 momentin, 42 §:n, 43 §:n, 49 §:n 2 momentin sekä

muuttanut 6 §:n 1 momentin johdantokappaleen sekä 2, 3 ja 4 momentin, 7 §:n 1 momentin, 23 §:n, 25 §:n, 34 §:n 1 momentin, 37 §:n edellä olevan otsikon ja 37 §:n, 39 §:n 1 momentin, 40 §:n 1 momentin, 47 §:n 1 momentin ja 52 §:n 2 momentin seuraavasti:

6  §

Säiliöiden, joiden tilavuus on vähintään 1,5 m3, tulee vastata seuraavissa standardeissa määriteltyä tasoa:


Säiliön valmistajan tai maahantuojan on haettava 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuille muovisille säiliöille tarkastuslaitoksen hyväksymistä.

Säiliölle, jota ei valmisteta edellä mainittujen standardien mukaisesti, valmistajan tai maahantuojan on haettava säiliön rakenteen hyväksymistä tarkastuslaitokselta.

Säiliöiden hyväksymisen tulee tapahtua palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti.

7 §

Tilavuudeltaan alle 1,5 m3 suuruisen säiliön rakenneaineena tulee käyttää teräs- tai alumiinilevyä tai muuta riittävän kestävää ainetta. Teräksen tulee vastata vähintään laatua Fe 360B FN SFS-EN 10025 ja alumiinilevyn laatua AlMg3 H14 SFS 2588 tai AlMg2,5 H14 SFS 2587.


23 §

Rakennuksen lämmittämiseen tarkoitettuun öljylämmityslaitteistoon liitetty öljysäiliö, jonka tilavuus on enintään 100 m3, tulee varustaa standardin SFS 5684 tasoa vastaavalla ylitäytön estimellä.

Ylitäytön estimen anturin tyypin tulee olla kauppa- ja teollisuusministeriön nimeämän laitoksen hyväksymä.

25 §

Jos putkisto liittyy laitteistoon, jolle vaaditaan lupa tai ilmoitus, putkiston rakenteen, valmistuksen, varustelun, sijoituksen ja tarkastuksen osalta on tässä päätöksessä annettujen määräysten lisäksi noudatettava standardissa SFS 3356 määriteltyä tasoa.

Edellä 1 momentissa mainitun putkiston valmistukseen sovelletaan paineastian suunnittelusta ja valmistuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (391/84) valmistusta ja valmistuksen valvojaa koskevien lukujen määräyksiä.

34 §

Öljypolttimen rakenteen ja toiminnan tulee vastata standardien SFS 3295 ja SFS 4616 tai standardien SFS-EN 230 ja SFS-EN 267 tasoa.


Lämminilmakehittimet ja viljankuivurit
37 §

Sumutuspolttimella varustettujen kiinteiden tai siirrettävien lämminilmakehittimien ja viljankuivurien öljylämmityslaitteistoon kuuluva öljypoltin, säiliö ja putkisto varusteineen tulee asentaa tämän päätöksen mukaisesti. Käyttölaitteiden rakenne- ja käyttöönhyväksyntä tulee suorittaa sisäasiainministeriön antamien määräysten mukaisesti.

39  §

Teollisuusprosesseissa käytettävien automaattisten ja puoliautomaattisten sumutuspolttimien varmuustoimintojen osalta tulee noudattaa soveltuvin osin standardeja SFS 3295 ja SFS-EN 230.


40 §

Öljylämmityslaitteistojen asentamista, huoltamista ja oleellisten rakenteellisten muutosten tekemistä laitteistoon tai sen osaan saa tehdä vain toiminnanharjoittaja, joka öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen mukaisesti täyttää vaatimukset.


47 §

Säiliö, joka voi aiheuttaa öljyvahingon vaaran on poistettava käytöstä tai korjattava taikka kunnostettava. Kunnostettavan säiliön pinnoituksessa saa käyttää vain kyseisen säiliön standardissa mainittuja pinnoitusmenetelmiä tai tarkastuslaitoksen vastaavaksi arvioimaa pinnoitusmenetelmää.


52 §

Turvatekniikan keskuksella on kuitenkin oikeus määrätä 1 momentissa tarkoitetulle toiminnalle rajoituksia tai muita ehtoja, mikäli se henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen estämiseksi katsotaan tarpeelliseksi.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.