1198/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut palavista nesteistä 15 päivänä huhtikuuta 1985 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (313/85) 3 §:n 1 momentin, 44 §:n 5 momentin, 68 §:n 3 momentin, 75 §:n 1 momentin ja 77 §:n sekä

muuttanut 4 §:n 1 momentin, 12 §:n 3 momentin, 14 §:n 1 momentin, 15 §:n, 16 §:n 1, 3 ja 4 momentin, 25 §:n 3 momentin, 26 §:n 3 momentin, 28 §:n 1 momentin, 37 §:n, 41 §:n 1 momentin johdantokappaleen ja 2―4 momentin, 42 ja 43 §:n, 44 §:n 3 ja 4 momentin, 58 ja 60 §:n, 61 §:n 2, 5 ja 6 momentin, 66 §:n, 67 §:n 2 momentin johdantokappaleen ja 3 momentin, 69 §:n 4 momentin, 70 §:n 1 momentin, 72 §:n, 76 §:n 1 momentin, 78 §:n 1 momentin ja 80 §:n 4 momentin seuraavasti:

4  §

Palavan nesteen valmistuslaitoksen tai teknillisen käyttölaitoksen, jonka vuorokautinen valmistusmäärä tai teknillisen käytön määrä on enemmän kuin 1,5 m3 tai laitteistossa olevan palavan nesteen määrä on enemmän kuin 1,5 m3, sijoituksen, rakenteen ja varustelun suhteen on noudatettava tätä päätöstä ja standardissa SFS 3353 määriteltyä tasoa.


12  §

Jos toistuvassa maalaustoiminnassa palavan nesteen käyttömäärät edellyttävät perustamislupaa tai ilmoitusmenettelyä, on maalauspaikan ja -toiminnan suhteen noudatettava standardissa SFS 3358 määriteltyä tasoa.

14  §

Jakeluasemaan kuuluvien rakennusten, käyttö- ja käsittelylaitteiden, säiliöiden ja putkistojen sekä asemalla tapahtuvassa palavien nesteiden varastoinnissa on noudatettava standardissa SFS 3352 määriteltyä tasoa.


15  §

Satama-alueella olevien palavan nesteen putkistojen ja muiden lastaus- ja purkamislaitteiden, 14 §:ssä mainittuun jakeluasemaan kuuluvia laitteita lukuun ottamatta, sekä satama-alueella palavan nesteen varastoinnin yhteydessä tapahtuvan käsittelyn osalta on noudatettava standardeissa SFS 3355 ja 3356 määriteltyä tasoa.

16  §

Tämän luvun määräykset koskevat vain sellaista varastoa, jolle on haettava perustamislupa tai josta on tehtävä ilmoitus viranomaiselle.


Jos palavaa nestettä varastoidaan 200 m3 tai enemmän, palavien nesteiden säiliöidenja käsittelypaikkojen sijainnin, rakenteen ja varustelun tulee vastata standardissa SFS 3350 määriteltyä tasoa.

Asetyleenin varastoinnissa tulee noudattaa lisäksi standardissa SFS 3359 määriteltyä tasoa.

25  §

Alle 100 m3 lieriömäisen metallista valmistetun säiliön vallitila voidaan korvata 29 §:n mukaisella suoja-altaalla.


26  §

Alle 100 m3 lieriömäisen metallista valmistetun säiliön vallitila voidaan korvata 29 §:n mukaisella suoja-altaalla.

28  §

Suojakammioon sijoitettava alle 100 m3 lieriömäinen metallista valmistettu säiliö tulee suojata ulkopuolista korroosiota vastaan standardin SFS 4596 rasitusluokan M3 mukaisesti tai vastaavalla tavalla. Suojakammio on rakennettava vesitiiviiksi ja sen tulee kestää ympäröivän maan, pohjaveden sekä mahdollisen liikenteen aiheuttamat kuormitukset. Suojakammio on varustettava tuuletusputkella, jonka nimellissuuruus on vähintään DN 80, ja vähintään 600 mm x 600 mm kokoisella kulkuaukolla.


37  §

Kaivoksessa sijaitsevan säiliön ja sen varusteiden, laitteiden ja putkistojen asennukselle ja sijoitukselle on saatava turvatekniikan keskuksen hyväksyminen.

41  §

Säiliöiden, joiden tilavuus on vähintään 1,5 m3, tulee vastata seuraavissa standardeissa määriteltyä tasoa:


Säiliön valmistajan tai maahantuojan on haettava 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuille muovisille säiliöille lisäksi Teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksyminen.

Säiliölle, jota ei valmisteta edellä mainittujen standardien mukaisesti, valmistajan tai maahantuojan on haettava säiliön rakenteen hyväksyminen Teknilliseltä tarkastuskeskukselta.

Hyväksymistä varten on säiliön rakenneselostus ja siihen liittyvät piirustukset, mahdolliset lujuuslaskut ja muut selvitykset toimitettava Teknilliselle tarkastuskeskukselle.

42  §

Edellä 41 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun säiliön perustus on tehtävä standardia SFS 2679 vastaavan tason mukaisesti.

43  §

Jos säiliössä varastoidaan sellaista palavaa nestettä, josta aiheutuu korroosiota, säiliön tulee olla sisäpuolelta asianmukaisesti pinnoitettu.

44  §

Alumiinilevystä valmistetun säiliön, jonka tilavuus on enemmän kuin 450 l, seinämän paksuuden tulee olla vähintään 4 mm. Suorakulmaisen säiliön vaippa- ja kattolevyt on riittävän lujuuden saavuttamiseksi tarvittaessa vahvistettava vetotangoilla ja/tai jäykistimillä soveltaen standardissa SFS 2735 määriteltyä tasoa. Säiliön hitsaukseen käytettävien lisäaineiden tulee olla paineastiain suunnittelusta ja valmistuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (391/84) 12 §:n mukaisia. Säiliön pituus- ja poikittaishitsien osalta on noudatettava standardissa SFS 2229 määriteltyä tasoa poikittaisliitoksia koskevien muotoilusuositusten osalta.

Muusta aineesta kuin 1 momentin mukaisesta teräksestä tai alumiinista valmistetun säiliön rakenteelle tulee säiliön valmistajan tai maahantuojan hakea Teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksyminen.


58  §

Ympyräpohjainen suoraseinäinen kiinteäkattoinen säiliö voidaan varustaa asianmukaisesti suunnitellulla ja valmistetulla kelluvalla välikatolla.

60  §

Jos putkisto liittyy laajamittaiseen tai keskisuureen laitokseen tai varastoon, putkiston rakenteen, varustelun ja sijoituksen osalta on tässä päätöksessä annettujen määräysten lisäksi noudatettava standardissa SFS 3356määriteltyä tasoa.

Putkiston hitsaukset tulee tehdä teknisesti asianmukaisella tavalla ja lopputuloksen tulee vastata yleisesti hyväksyttyä teknistä tasoa. Ainettarikkomattomat tarkastukset on tehtävä yleisesti käytössä olevilla hyväksytyillä menetelmillä. Radiografisilla menetelmillä on tarkastettava vähintään 10 % niiden putkistojen päittäisliitoksista, joiden nimelliskoko on vähintään DN 100.

61  §

Painekoe suoritetaan vedellä tai poikkeustapauksessa muulla vaarattomalla tarkoitukseen sopivalla nesteellä, jonka pintajännitys on vähäistä.


Teknillinen tarkastuskeskus voi erityisistä syistä sallia käytettävän suurempaa koepainetta kuin 4 momentissa on tarkoitettu tai painekokeen korvaamista tiiviyskokeella.

Suoritetusta painekokeesta tulee esittää todistus käyttöönottotarkastuksessa.

66  §

Palavan nesteen valmistukseen, teknilliseen käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin käytettävien tilojen sähköasennusten ja tiloissa käytettävien sähkölaitteiden osalta noudatetaan sähköturvallisuusmääräyksiä.

67  §

Jos palavan nesteen valmistus, teknillinen käyttö tai varastointi vaatii turvatekniikan keskuksen luvan tai sille tehtävän ilmoituksen, omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että laitokselle laaditaan tilaluokitussuunnitelma. Tilaluokitussuunnitelma tulee säilyttää laitoksessa ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Tilaluokitussuunnitelmassa on esitettävä:


Olosuhteiden muuttuessa tulee tilaluokitus tarkistaa. Jos syntyy erimielisyyttä siitä, mihin tilaluokkaan jokin tila kuuluu, asian ratkaisee turvatekniikan keskus.

69  §

Erityisen vaarallisiin kohteisiin kunnan palopäällikkö tai palopäällikön määräämä henkilö voi määrätä käsisammuttimia suurempia irrallisia sammuttimia. Irrallisten sammuttimien lisäksi tulee tässä pykälässä tarkoitetuissa tiloissa ja paikoissa sekä varastopaikalla tarvittaessa olla pikapaloposteja letkuineen.


70  §

Palavaa I tai II luokan nestettä sisältävä yli 500 m3 säiliö ja III luokan palavaa nestettä sisältävä yli 1 000 m3 säiliö on varustettava sammutus- ja jäähdytyslaitteilla standardissa SFS 3357 määriteltyä tasoa vastaavasti.


72  §

Valmistuslaitosta, teknillistä käyttölaitosta ja varastopaikkaa varten on omistajan tai haltijan  laadittava  selvitys   palontorjunnan järjestelystä. Jos laitokselle tai varastolle on saatava turvatekniikan keskuksen lupa taisille on tehtävä asiasta ilmoitus, on laitokselle tai varastolle laadittava alkusammutusvalmiuden ja sammutustyön edellytykset sekä poistumis- ja pelastumismahdollisuudet selvittävä sammutus- ja pelastussuunnitelma tulipalon varalta. Suunnitelma on toimitettava kunnan palopäällikölle.

76  §

Sellaista valmistuslaitosta, teknillistä käyttölaitosta ja varastoa varten, jolle tarvitaan turvatekniikan keskuksen lupa tai josta sille on tehtävä ilmoitus, sen omistajan tai haltijan on laadittava palavan nesteen käsittelyä koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka on tarkastustilaisuudessa esitettävä.


78  §

Säiliö, joka voi vaurioitumisen tai korroosion takia aiheuttaa vaaraa, on poistettava käytöstä tai korjattava.


80  §

Turvatekniikan keskuksella on kuitenkin oikeus määrätä 3 momentissa tarkoitetulle toiminnalle rajoituksia tai muita ehtoja, mikäli se henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi katsotaan tarpeelliseksi.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tä män päätöksen voimaantuloa antamat luvat ja   hyväksynnät  ovat edelleen voimassa asianomaisten lupa- ja hyväksymispäätösten mukaisesti.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Tapani Koivumäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.