1197/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut räjähdystarvikkeista 25 päivänä helmikuuta 1980 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (130/80) 6 §:n 1 momentin, 23 §:n 1 momentin, 30 §:n 1 momentin, 31 §:n 1 momentin 6 kohdan, 44 §:n 1 momentin, 58 §:n 1 momentin, 59 ja 64 §:n, 70 §:n 1 momentin, 74 §:n 1 momentin 3 kohdan sekä liitteen 2 kohdan 2 ensimmäisen kappaleen,

sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 momentin 6 kohta, 58 §:n 1 momentti, 59 ja 64 §, 70 §:n 1 momentti ja 74 §:n 1 momentin 3 kohta 27 päivänä elokuuta 1993 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (793/93), seuraavasti:

6  §

Räjähdystarvikkeita saa valmistaa vain erillisessä, turvatekniikan keskuksen tähän tarkoitukseen hyväksymässä tehtaassa, huonetilassa tai paikassa.


23  §

Työtiloja saa lämmittää ilmalla taikka vedellä tai muulla nesteellä toimivilla lämmityslaitteilla sekä kyseessä oleviin räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvilla sähkölämmityslaitteilla.


30  §

Sellaisten tehdaspakkausten päällysteissä, jotka sisältävät 1 a, 1 b tai 1 c luokan räjähteitä, tulee olla merkittynä valmistusajankohta tai eränumero sekä päällysteen sisältämän räjähdysaineen tai pyroteknisen aineen massa. Räjäytysnallien pakkauksissa ja turvatekniikan keskuksen erikseen hyväksymissä pienissä tehdaspakkauksissa saa ilmoittaa massan asemasta lukumäärän. Kaikissa räjähteiden tehdaspakkauksissa sekä lisäksi 1 a luokan räjähteiden patruunahylsyissä ja -pusseissa, räjäytysnallien pusseissa ja paketeissa, räjähtävän tulilangan keloissa sekä muissa näihin verrattavissa päällysteissä tulee olla merkittynä räjähteen nimitys sekä valmistajan toiminimi tai tavaraleima ja kotipaikka. Merkintöjen on oltava suomen ja ruotsin kielellä.


31  §

Luokkaan 1 c kuuluvassa räjähteessä, lukuun ottamatta räjäytystyössä käytettäväksi tarkoitettuja räjähteitä, tai tehtaan vähittäismyyntipakkauksessa sitä kaupassa luovutettaessa tulee olla seuraavat merkinnät:


6) räjähteen hyväksymispäätöksen numero.


44  §

Räjähdystarvikkeita sisältävässä varastosuojassa saa käyttää vain siellä välttämättä tarvittavia sähkölaitteita, joiden tulee soveltua käytettäväksi kyseessä olevaan tilaan.


58  §

Varastosuojan tulee olla rakenteeltaan ja suojaukseltaan sellainen, ettei siitä lennä mahdollisen räjähdyksen sattuessa vaarallisia heitteitä ympäristöön. Varastosuojan tulee olla ikkunaton ja mahdollisimman murtovarma. Varastosuojan seinissä ja katossa tulee käyttää sellaista rakennetta, että niiden palonkestoaika ulkopuolista paloa vastaan on vähintään 120 minuuttia, ellei standardissa SFS 4397 ole muuta hyväksytty tai ellei turvatekniikan keskus ole muuta hyväksynyt. Ulkoseinien ulkopintojen pintakerrosten tulee olla syttymisherkkyysluokkaa 1 ja palonlevittämisluokkaa I.


59  §

Vaarallisuusluokkiin 1.1 kuuluvien räjähteiden varastointiin tarkoitetut varastosuojat tulee rakentaa standardin SFS 4397 mukaisesti. Turvatekniikan keskus voi kuitenkinhakemuksesta hyväksyä muunkin vastaavan rakenteen tai rakennetyypin.

64  §

Työmaan varastosuojien ja muiden tilapäisten varastosuojien tulee rakenteeltaan olla standardin SFS 4398 mukaisia tai turvatekniikan keskuksen hakemuksesta hyväksymää tyyppiä.

70  §

Jos myymälävarastoon kuuluu räjähdeasetuksen 38 §:n 3 momentissa tarkoitettu pihamaalla oleva varastosuoja (varastokoppi), tulee se rakentaa standardin SFS 4399 mukaisesti. Turvatekniikan keskus voi kuitenkin hakemuksesta hyväksyä muunkin vastaavan rakenteen tai rakennetyypin.


74  §

Vaarallisuusluokkiin 1.1 ja 1.3 kuuluvien räjähteiden kuljetuksessa tehdas-, kaivos- tai varastoalueella on noudatettava seuraavaa:


3) mikäli räjähteet eivät ole kuljetuspakkauksessa, niiden siirtoon saa käyttää vain turvatekniikan keskuksen hyväksymää ajoneuvoa;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän päätöksen voimaantuloa antamat luvat ja hyväksynnät ovat edelleen voimassa asianomaisten päätösten mukaisesti.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Tapani Koivumäki

Liite 2

Räjähdystarviketehtaan rakennusten väliset suojaetäisyydet


2. Rakennustapa ja suojarakenteet

Suojaetäisyyksiä määritettäessä k-arvo riippuu käytetystä rakennustavasta ja suojarakenteista. Seuraavassa on esitetty vaatimukset tavallisesti käytetyille rakenteille. Jos halutaan käyttää muita rakenneratkaisuja, tulee rakenteiden ja niiden yhteydessä noudatettavien suojaetäisyyksien olla turvatekniikan keskuksen hyväksymiä.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.