1190/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastiain suunnittelusta ja valmistuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut paineastiain suunnittelusta ja valmistuksesta 16 päivänä toukokuuta 1984 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (391/84) 2 ja 13 §:n, 14 §:n 6 kohdan, 18 §:n, 21 §:n 2 ja 3 momentin, 29 ja 31 §:n sekä

muuttanut 3―8 §:n, 9 §:n 2 momentin, 10 §:n, 11 §:n 2 momentin, 12 §:n, 14 §:n johdantokappaleen sekä 3 ja 4 kohdan, 16 §:n 1 momentin, 17, 19 ja 20 §:n, 5 luvun otsikon, 21 §:n johdantokappaleen, 22 §:n, 23 §:n johdantokappaleen sekä 4 ja 6 kohdan, 24 §:n, 25 §:n 4 ja 5 momentin, 26 §:n johdantokappaleen ja 3 kohdan, 27 §:n 1 momentin 1 kohdan, 28 ja 30 §:n, sellaisina kuin niistä on 4 § osittain muutettuna 1 päivänä heinäkuuta 1991 annetulla päätöksellä (1026/91), seuraavasti:

3  §

Paineastia on suunniteltava ja valmistettava sellaiseksi ja sellaisia menettelyjä käyttäen, että se on turvallinen suunnitellussa käytössä.

4  §

Paineastiasta on laadittava rakennesuunnitelma, joka toimitetaan vähintään kahtena kappaleena tarkastuslaitokselle.

5  §

Rakennesuunnitelmaa ei vaadita, jos:

1) kysymyksessä on varuste; tai

2) kauppa- ja teollisuusministeriö paineastia-asetuksen 38 §:n 4 momentin nojalla niin määrää.

6  §

Paineastian rakennesuunnitelman tarkastuksessa on:

1) tutkittava, onko paineastia suunniteltu 3 §:n mukaiseksi;

2) asetettava käyttöturvallisuuden mahdollisesti edellyttämät paineastian rakennetta ja tarkastusta koskevat lisävaatimukset;

3) tarkastettava, onko rakennepiirustuksiin merkitty tarvittavat aukot paineastian puhdistusta, huoltoa ja tarkastusta varten; sekä

4) tarkastettava maahantuotavan paineastian valmistajan pätevyys.

Tarkastuslaitos voi tarvittaessa yksittäistä rakennesuunnitelmaa tarkastaessaan asettaa rikkomatonta aineenkoetusta koskevia teknisiä vaatimuksia paineastialle, jonka rakenne, koko, sisältö, käyttöarvot tai sijoitus sitä erityisesti edellyttävät.

Putkistoa koskevan rakennesuunnitelman tarkastuksesta määrätään erikseen.

7  §

Käyttöön hyväksytyn paineastian saa korjata paineastian valmistuksessa käytetyn, tarkastetun rakennesuunnitelman mukaan, ellei vaurioitumisen syy muuta edellytä.

Korjaus- ja muutostyön tarkastamista var ten on tarvittaessa tehtävä piirustukset ja lujuuslaskelmat, jotka on toimitettava vähintään kahtena kappaleena tarkastuslaitokseen.

8  §

Paineastioihin tulee käyttää rakenneaineita, joiden ominaisuuksista on varmistuttu asianmukaisin kokein ja jotka sopivat suunniteltuun käyttöön. Rakenneainevalmistajan tulee tarvittaessa antaa rakenneaineista asianmukainen todistus.

9  §

Rakenneaineessa olevia tai siihen paineastian valmistuksen yhteydessä syntyneitä vikoja saa korjata vain tilaajan tai tilaajan valtuuttaman asiantuntijan sekä tarkastuslaitoksen suostumuksella. Korjaukset eivät saa vaarantaa paineastian lujuutta ja kestävyyttä.

10  §

Paineastian rakenneaineeseen on sen valmistuksen yhteydessä pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus, rakenneainelaatu ja sulatusnumero tai muu tunnus, jonka perusteella voidaan todeta yhteys rakenneaineen ja siitä annetun todistuksen välillä.

Jos 1 momentin mukainen merkitseminen ei ole mahdollista rakenneaineen haitallisen vahingoittumisen, rakenneainekappaleen koon takia taikka muusta teknisestä tai käytännön syystä, voidaan käyttää muuta sellaista merkintätapaa, jolla rakenneaineesta voidaan luotettavasti varmistua.

11  §

Kun rakenneaine ositetaan tai niiden pakkauksia hajotetaan rakenneaineen myynnin yhteydessä, tulee myyjän nimetä asiantunteva henkilö siirtämään merkintöjä.


12  §

Paineastian valmistuksessa käytettävien hitsauslisäaineiden tulee soveltua valittuun hitsausmenetelmään ja hitsattaville rakenneaineille. Hitsauslisäaineelle on tehtävä tyyppitarkastus tai se on todettava rakennesuunnitelman tarkastuksessa asianmukaiseksi.

Paineastian hitsauslisäaineen tyyppitarkastusta on pyydettävä tarkastuslaitokselta. Tyyppitarkastusta varten on esitettävä seuraavat tiedot:

1) tarkastuksen pyytäjän nimi ja yhteystiedot;

2) lisäaineen valmistajan nimi ja yhteystiedot;

3) lisäaineen kauppanimi, hitsausmenetelmä ja luokitusmerkintä;

4) tekniset tiedot lisäaineesta ja sen käytöstä;

5) testaustulokset; sekä

6) lisäainevalmistajan laatukäsikirjan asianomaiset kohdat tai vastaava seloste valmistuksesta ja testauksesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun lisäaineen ensikertaistestausta valvoo sekä valmistusprosessia tai laatujärjestelmää arvioi tarkastuslaitos.

Edellä 2 momentin perusteella annettava tyyppitarkastustodistus on voimassa enintään kaksi vuotta. Todistuksen voimassaolon jatkamista voi pyytää tarkastuslaitokselta esittämällä keskeisten laadunvalvontakokeiden tulokset ja selostus määräajoin tehdystä valmistusprosessin tai laatujärjestelmän arvioinnista.

Tarkastuslaitos voi hyväksyä ulkomailla asianmukaisesti suoritetut 3 ja 4 momentissa tarkoitetut toimenpiteet, jos niistä esitetään hyväksyttävissä oleva todistus.

14  §

Testauslaitoksen hyväksymistä on haettava valvontaviranomaiselta. Hakemuksessa on selvitettävä yksityiskohtaisesti aiotun toiminnan laatu. Hakemukseen on liitettävä:


3) selvitys testauksen valvojaksi ehdotetun henkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä tämän suostumus;

4) asiantuntijalaitoksen antama selvitys testauslaitoksen toimintaedellytyksistä; sekä


16  §

Valvontaviranomaisen tulee määritellä testauslaitoksen hyväksymispäätöksessä, mitä aineenkoetuksia testauslaitos saa suorittaa ja ketkä saavat allekirjoittaa testauksesta annettavia todistuksia.


17  §

Testauslaitoksen on tehtävä rikkomaton ja rikkova aineenkoetus palveluksessaan olevan testauksen valvojan valvonnassa teknisesti oikein. Aineenkoetustuloksista on annettava allekirjoitettu pöytäkirja tai testausseloste.   Testaajan on oltava testauslaitoksen palveluksessa. Rikkomattoman aineenkoetuksen testaajalla on oltava asianmukainen todistus pätevyydestä.

19  §

Aineenkoetuksessa ja testauksessa käytettävät laitteet on kalibroitava tai tarkastettava säännöllisesti sekä jäljitettävällä tavalla.

20  §

Testauslaitoksen hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta.

Testauslaitoksen on ilmoitettava viivytyksettä valvontaviranomaiselle toimintaa koskevista oleellisista muutoksista.

5 luku

Paineastian valmistajan arviointi

21  §

Paineastiavalmistajan toimintaedellytysten arviointitodistuksessa voidaan valmistus ryhmitellä seuraaviin luokkiin:


22  §

Jos paineastian valmistaja käyttää paineastioita koskevien säännösten ja määräysten täyttämisessä yrityksen ulkopuolisia palveluja, työvoimaa tai kalustoa, on tästä oltava 23 §:ssä tarkoitetussa arviointipyynnössä selvitys.

Paineastian valmistajan on tehtävä näytetyö tarkastuslaitoksen valvonnassa.

Valmistajan on tehtävä uusi näytetyö, jos valmistusohjelma olennaisesti muuttuu tai jos paineastian valmistus aloitetaan uudelleen pitkäaikaisen keskeytyksen jälkeen.

23  §

Paineastian valmistajan on pyydettävä kirjallisesti toimintaedellytystensä arviointia tarkastuslaitokselta. Pyynnössä on mainittava hakijan ja valmistuspaikan nimet ja yhteystiedot. Pyyntöön on liitettävä:


4) ajankohtana, jolloin arviointia pyydetään, työhön osallistuvien hitsaajien nimet sekä jäljennökset heitä koskevista pätevyystodistuksista;

6) tarkastuslaitoksen laatima selostus näytetyöstä.

24  §

Maahantuotavan paineastian valmistajan tulee täyttää sellaiset kyseisen paineastian valmistajalle asetetut vaatimukset, jotka tarkastuslaitos arvioi riittäviksi. Selvitys ulkomaisen valmistajan pätevyydestä tulee liittää rakennesuunnitelman tarkastuspyyntöön. Jos rakennesuunnitelmassa mainittu valmistaja vaihtuu, on selvitys uudesta valmistajasta esitettävä rakennetarkastuksessa.

25  §

Tarkastuslaitos voi poiketa C-pätevyysluokan vaatimuksista tutkintoa koskevalta osalta, jos valmistettavien höyrykattiloiden tai painesäiliöiden käyttöarvot ja tilavuus taikka putkistojen käyttöarvot ovat vähäiset.

Tarkastuslaitos voi myös erityisistä syistä arvioida valmistuksen valvojan edellä mainitusta poiketen, jos pätevyysluokkien noudattaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

26  §

Valmistajan on pyydettävä valmistuksen valvojan pätevyyden arvioimista kirjallisesti tarkastuslaitokselta. Pyynnössä on mainittava valvojan nimi ja syntymäaika sekä yhteystiedot. Pyyntöön on liitettävä:


3) asianomaisen henkilön suostumus.

27  §

Valmistuksen valvojan tehtäviin kuuluu valvoa, että

1) paineastia valmistetaan tarkastetun rakennesuunnitelman mukaan;


28  §

Paineastia on valmistettava 3 §:n ja tarkastetun rakennesuunnitelman mukaisesti. Rakenneaineen käsittelyssä on otettava huomioon rakenneaineen valmistajan ohjeet.

30  §

Tarkastuslaitos voi sopia valmistajan kanssa, ettei tämän päätöksen rakennesuunnitelman tarkastusta, valmistusta ja valmistuksen aikaisia tarkastuksia koskevia määräyksiä tarvitse soveltaa yksittäisissä, pienehköissä korjaus- ja muutostöissä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän kauppa- ja teollisuusministeriön päätök- sen voimaantuloa antamat hitsauslisäaineita koskevat päätökset ovat edelleen voimassa asianomaisten päätösten mukaisesti, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2000.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.