1187/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivosten turvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut 28 päivänä marraskuuta 1975 kaivosten turvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (921/75) 2 §:n 1 momentin, 12 §:n, 16 §:n 3 momentin, 47 ja 48 §:n, 56 §:n 1 momentin, 57 §:n 1 momentin, 58 §:n, 60 §:n 1 momentin, 68 §:n 3 momentin, 76 §:n 2 momentin, 78 §:n, 82 §:n 1 momentin, 83 §:n 1 momentin, 86 §:n 2 momentin, 99 §:n 1 momentin, 119 §:n 1 momentin, 125 §:n, 126 §:n 1 momentin ja 131 §:n seuraavasti:

2  §

Ennen kuin kaivostyöhön saadaan ryhtyä, on kaivokselle laadittava yleissuunnitelma, joka on toimitettava hyväksyttäväksi turvatekniikan keskukselle. Samoin on meneteltävä, jos yleissuunnitelmaa aiotaan myöhemmin olennaisesti muuttaa. Tämä määräys ei kuitenkaan koske kaivoskivennäisesiintymän laajuuden, louhittavuuden ja rikastettavuuden selvittämiseksi tehtäviä koelouhoksia, tutkimusperiä tai -kuiluja.


12  §

Maanalaisessa kaivoksessa on oltava jokaiselta päätasolta vähintään kaksi kulkuyhteyttä maanpintaan. Toista myöten tulee päästä jalkaisin poistumaan kaivoksesta. Tämä yhteys saadaan sijoittaa tuuletusilman poistoreitille, jos se tarvittaessa voidaan pitää vapaana vaarallisista kaasuista, niin etteivät ne estä kaivoksesta poistumista. Kaivoksen tutkimus- ja rakentamisvaiheessa voidaan tilapäisesti toimia yhden kulkuyhteyden varassa. Tällöin voidaan kuilutikkaat korvata erillisellä pelastusnostolaitteella. Toinen kulkuyhteys on rakennettava niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 3 vuoden kuluttua tuotannon aloittamisesta. Turvatekniikan keskus voi tarpeen mukaan määrätä rakennettavaksi varauloskäytävän myös yksittäiselle työpaikalle.

16  §

Menetelmää, jossa työntekijän kulku nousuajossa tapahtuu yli 20 metriä pitkään suojaamattomaan ja kaltevuudeltaan yli 55 goonia jyrkkään nousuun, saadaan käyttää ainoastaan turvatekniikan keskuksen luvalla.

47  §

Henkilökuljetusta saadaan suorittaa ainoastaan ajoneuvolla ja työkoneella, joka on tällaiseen tarkoitukseen asianmukaisesti hyväksytty. Ajoneuvossa ja työkoneessa tulee olla selvästi merkittynä suurin sallittu henkilömäärä.

48  §

Moottorikäyttöinen ajoneuvo- tai laitetyyppi saadaan kaivoksessa ottaa säännölliseen käyttöön, jos se täyttää tässä päätöksessä esitetyt vaatimukset ja mikäli turvatekniikan keskus on sen hyväksynyt. Hyväksymisen yhteydessä on määriteltävä, mihin työhön ajoneuvoa tai laitetta saadaan käyttää.

56  §

Kaivoksella, jossa on mahdollisuus saada vuosiannos, joka ylittää kolmasosan sallitusta, on nimettävä säteilyturvallisuudesta vastaava johtaja, jonka tehtävänä on huolehtia kaivostyön harjoittajalle kuuluvien säteilyturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden toteuttamisesta, toimia yhdyshenkilönä viranomaisiin nähden sekä huolehtia henkilökohtaisten annosten tarkkailusta ja pitää siitä kortistoa tai päiväkirjaa. Vastaavan johtajan nimityksestä on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle.


57  §

Maanalaisessa kaivoksessa radon-222-nuklidien pitoisuutta koskevia tutkimuksia suo rittaa säteilyturvakeskus, jolta tutkimusta tulee kirjallisesti pyytää. Mikäli kaivostyön harjoittaja haluaa käyttää muuta tutkimuksen tekijää, on tähän saatava säteilyturvakeskuksen hyväksyminen. Tutkimuksen suorittajan on toimitettava tutkimuksesta selvitys turvatekniikan keskukselle.


58  §

Jos kaivoksessa tai sen osassa havaitaan korkeampia pitoisuuksia kuin 55 §:ssä on mainittu, kaivostyön harjoittajan on viipymättä ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin ja annettava niistä selvitys turvatekniikan keskukselle.

Mikäli enimmäispitoisuuksien ylitykset työpaikalla ovat vähäisiä ja tilannetta on ryhdytty korjaamaan, voi turvatekniikan keskus määräajaksi sallia poikettavan päätöksen määräyksistä.

60  §

Bensiinimoottoria saadaan maanalaisessa kaivoksessa käyttää vain turvatekniikan keskuksen luvalla. Tämä säännös ei koske pelastus- tai sammutustöitä.


68  §

Ennen kuin nestemäisen polttoaineen siirtojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön, on sille saatava turvatekniikan keskuksen hyväksyminen. Siirtojärjestelmää saa käyttää ainoastaan sellaisen polttoaineen siirtoon, jonka leimahduspiste on yli 55°C.

76  §

Räjähdysaineen käsittelyä ja käyttöä koskevaa käytännön koulutusta kaivoksilla saa antaa ainoastaan turvatekniikan keskuksen tähän tehtävään tutkinnon perusteella hyväksymä henkilö. Koulutettava henkilö saa suorittaa 1 momentissa mainittua työtä vain kouluttajan valvonnassa ja vastuulla.


78  §

Kaivoksessa saadaan varastoida räjähdysainetta enemmän kuin 1000 kg varastoa kohti vain turvatekniikan keskuksen luvalla. Hakemuksessa on mainittava varastoitavan räjähdysaineen laji ja määrä, minkä lisäksi hakemukseen on liitettävä kartta ja piirustukset, joista selviää varaston rakenne ja sijainti kaivoksessa.

Myöntäessään edellä tarkoitetun luvan turvatekniikan keskus samalla määrää, kuinka paljon räjähdysainetta kussakin varastossa saadaan enintään säilyttää.

82  §

Räjähdysaineen valmistukseen tarkoitetun ammoniumnitraatin varastoimisessa on noudatettava, mitä edellä räjähdysaineen varastoimisesta on säädetty. Yli 5000 kg ammoniumnitraatin varastoimiseen varastoa kohti on haettava turvatekniikan keskuksen lupa siten, kuin 78 §:ssä on määrätty.


83  §

Mitä 76―81 §:ssä räjähdysaineiden käsittelystä ja varastoimisesta on määrätty, koskee soveltuvin osin myös nallien käsittelyä ja varastointia. Yli 1500 nallin varastoimiseen varastoa kohti on haettava turvatekniikan keskuksen lupa.


86  §

Kuljetettaessa räjähdysaineita moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kerrallaan enemmän kuin 500 kg tai nalleja enemmän kuin 1500 kappaletta tulee ajoneuvon olla turvatekniikan keskuksen hyväksymä tai moottoriajoneuvon katsastuksessa erityisesti räjähdysaineen kuljetukseen hyväksytty.


99  §

Mekaanisesti tai paineilmalla toimivaa räjähdysaineen panostuslaitetta saadaan käyttää vain, jos turvatekniikan keskus on antanut hyväksymisensä sanotun laitteen käytölle.


119  §

Kaivoksen sähkölaitteiden sekä sähköasennusten suhteen on noudatettava sähköturvallisuudesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Erityistä huomiota on sähkölaitteissa ja niiden sijoituksessa kiinnitettävä paloturvallisuuteen.


125  §

Turvatekniikan keskuksen on suoritettava kaivoksen tarkastus vähintään kerran vuodessa. Maanalaisissa kaivoksissa, joissa työskentelee 50 henkilöä, tarkastus on suoritettava kaksi kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan useamminkin. Tarkastukseen tulee osallistua kaivostyönharjoittajan sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Tarkastuksesta laadittavasta pöytäkirjasta on annettava jäljennös eri osapuolille.

126  §

Kaivostyön harjoittajan on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle kaivoksen tai sen ympäristön turvallisuuteen oleellisesti vaikuttaneesta sortumasta, veden tai liejun purkauksesta, tulipalosta tai räjähdysonnettomuudesta taikka muusta niihin verrattavasta tapahtumasta tai sellaisesta uhasta.


131  §

Jos tämän päätöksen määräysten noudattaminen jossakin tapauksessa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin, turvatekniikan keskus voi tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä.

Turvatekniikan keskus voi myös kieltää sellaisten laitteiden ja rakenteiden käytön, joita ei ole näissä määräyksissä otettu huomioon, ja jotka saattavat vaarantaa henkilöturvallisuutta, omaisuutta, kaivoksen vastaista käyttöä tai louhimistyötä.

Turvatekniikan keskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän päätöksen voimaantuloa antamat luvat ja hyväksynnät sekä tarkastuksessa antamat määräykset ovat edelleen voimassa.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.