1186/1995

Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1995

Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen sekä yhtiöveron hyvityksen hyväksi lukemisesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 20 §:n 2 momentin ja 34 §:n nojalla, sellaisina kuin 20 §:n 2 momentti on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81) ja 34 § on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1338/90) sekä 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 105 §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin 1 momentti on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1548/92) ja 3 momentti on 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), määrännyt:

1 §

Pidätystodistusta ei ole annettava:

1) eläkkeestä, elinkorosta eikä eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena, takaisinostolla tai muutosarvona maksetusta suorituksesta,

2) päivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta eikä muusta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta, joka perustuu sairausvakuutuslakiin, kansaneläkelakiin tai potilasvahinkolakiin,

3) pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta,

4) tuloverolain 34 §:ssä tarkoitetusta henkivakuutuksen nojalla maksetusta vakuutussuorituksesta, vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä eikä muutosarvosta,

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta vastaavasta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta eikä sairaalavakuutuksen perusteella maksettavasta hoitopäiväkorvauksesta,

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksetusta päivärahasta eikä ansionmenetyskorvauksesta,

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta,

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksetuista etuuksista eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutus- ja erityistuesta,

9) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle tai vajaakuntoiselle työttömälle henkilölle maksetusta tuesta eikä ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksetusta vastaavasta tuesta,

10) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työttömälle maksetusta työharjoittelutuesta eikä omatoimiseen työllistämiseen annetusta tuesta,

11) opintotukilain (65/94) nojalla maksetusta aikuisopintorahasta,

12) lapsen kotihoidon tuesta,

13) valtion virkamieslain (750/94) nojalla maksetusta toistuvasta korvauksesta,

14) ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksetusta erityiskorvauksesta,

15) tuloverolain (1535/92) 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta,

16) sellaisista rakennustoiminnan aloilla maksetuista lomapalkoista, lomakorvauksista ja lomaltapaluurahoista (lomarahoista), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille,

17) henkilöstörahaston jäsenilleen maksamasta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä,

18) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisesta päivärahasta,

19) kuntoutusrahasta ja kuntoutusavustuksesta ja kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksetusta ansionmenetyskorvauksesta,

20) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitettujen kassojen suorittamista etuuksista,

21) työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta avustuksesta eikä muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta,

22) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta luotto- tai rahoituslaitoksen sekä muun ammattimaisen arvopaperikaupan tai arvopaperien välitystoiminnan harjoittajan suorittamasta tai välittämästä korosta eikä jälkimarkkinahyvityksestä,

23) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijan maksamasta korosta tai lainan koroksi katsottavasta tuotosta,

24) sijoitusrahaston maksamasta voitto-osuudesta,

25) maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumiskorvauksesta,

26) palkkaturvaviranomaisen palkkaturvalain (649/73) nojalla suoraan työntekijälle maksamasta palkkaturvasta,

27) puutavaran ostajan puutavaran myyjälle maksamasta kauppahinnasta ja vakuutuslaitoksen metsää kohdanneen vahingon perusteella suorittamasta vakuutuskorvauksesta,

28) patentin, tekijänoikeuden tai muun niihin verrattavan oikeuden perusteella maksetuista korvauksista,

29) sosiaalihuoltolain 27 a §:ssä (1365/92) tarkoitetusta vammaisen tai sairaan alaikäisen lapsen vanhemmalle maksettavasta omaishoidon tuesta,

30) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) mukaisesta työmarkkinatuesta,

31) työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (51/94) mukaisesta osa-aikalisästä,

32) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoitetusta vajaakuntoiselle ja ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle maksetusta päivärahasta,

33) avolaitoksessa rangaistusta suorittavan vangin saamasta toimintarahasta eikä

34) ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:ssä tarkoitetusta muuna kuin palkkana pidettävästä työstä maksetusta korvauksesta eikä urheilijan palkkiosta.

2 §

Ennakonpidätykset luetaan 1 §:ssä mainituista Suomesta saaduista tuloista verovelvollisen hyväksi suorituksen maksajan ennakkoperintäasetuksen 34 §:n tai ennakkoperintälain 33 §:n nojalla antamassa vuosi-ilmoituksessa tahi ennakkoperintäasetuksen 31 §:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa antamien tietojen perusteella. Satunnaisen puunostajan toimittamat ennakonpidätykset luetaan puun myyjän hyväksi satunnaisen puunostajan tilillepanokortin tietojen perusteella.

3 §

Muusta kuin 1 §:ssä mainitusta tulosta toimitettu ennakonpidätys voidaan pidätystodistuksen puuttuessa lukea verotuksessa hyväksi ennakkoperintäasetuksen 34 §:n nojalla annetussa vuosi-ilmoituksessa tai ennakkoperintäasetuksen 31 §:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa ilmoitettujen tietojen perusteella.

4 §

Yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa tarkoitettu hyvitys luetaan siihen oikeutetun osingonsaajan hyväksi osingonsaajan veroilmoituksessa ja osingon maksajan vuosi-ilmoituksessa ilmoitetun osingon perusteella.

5 §

Verotuslain 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennakko, joka on kansainvälisen sopimuksen nojalla siirretty vieraasta valtiosta Suomeen, luetaan verovelvollisen hyväksi sopimusvaltion asianomaisen veroviranomaisen antaman selvityksen perusteella.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1995 maksettuihin suorituksiin ja vuodelta 1995 toimitettavaan verotukseen.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta 26 päivänä lokakuuta 1994 antama päätös (1022/94).

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.