1173/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 3 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (682/90) 33 §:n 4 momentti, 51 §:n 2 momentti ja 67 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 51 §:n 2 momentti 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (703/92),

muutetaan 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti, 21 §, 22 §:n 2 momentti, 23 ja 24 §, 25 §:n 1 momentti, 26 ja 28 §, 32 §:n 2 momentti, 33 §:n 2 momentti, 34 ja 35 §, 37 a §:n 1 momentti, 38 §:n 2 momentti, 39 §, 41 §:n johdantokappale, 42 §:n 2 momentti, 47 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 momentti, 48 §:n 2 momentin johdantokappale, 49 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 50 §, 50 a §:n 2 momentti, 51 §:n 1 momentin 3 kohta, 52 §, 53 §:n 1 ja 2 momentti, 54 ja 55 §, 56 §:n 1 momentti, 57 §:n 2 momentti, 58 §:n 1 momentti, 58 a §:n 1 momentti, 59 §:n 2 momentti, 59 c §:n 2 momentti, 61 ja 62 §, 64 §:n 1 momentti ja 66 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 21 ja 26 §, 37 a §:n 1 momentti, 49 §:n 2 ja 4 momentti, 50 a §:n 2 momentti, 56 §:n 1 momentti ja 59 §:n 2 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (673/93) sekä 42 §:n 2 momentti, 50 ja 52 §, 58 §:n 1 momentti, 58 a §:n 1 momentti ja 59 c §:n 2 momentti mainitussa 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti, 32 §:ään uusi 3 momentti ja 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla asetuksella kumotun 60 §:n tilalle uusi 60 § seuraavasti:

6  §
Yleisvaatimus

Laitoksen tulee huolehtia valmistus- ja käsittelylaitteistojen, varastosäiliöiden, putkistojen ja niihin liittyvien laitteistojen säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä tämän varmentamisesta.

19  §
Teollista käsittelyä koskeva lupahakemus

Lupaa kemikaalin laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn haetaan ennen laitoksen rakennustöiden aloittamista turvatekniikan keskukselle osoitetulla kirjallisella hakemuksella, jossa on selvitettävä:

1) hakijan toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) toimipaikan sijainti;

3) toimipaikassa valmistettavat, teknisesti käytettävät, varastoitavat tai muuten käsiteltävät palavat kaasut, palavat nesteet sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit; sekä

4) 3 kohdassa tarkoitettujen kemikaalien suurimmat vuorokautiset valmistus- ja käyttömäärät sekä valmistus- ja käyttölaitteistoissa sekä varastossa kerrallaan olevat suurimmat määrät.


20  §
Varastointia koskeva lupahakemus

Lupaa kemikaalin laajamittaiseen varastointiin haetaan ennen varaston rakennustöiden aloittamista turvatekniikan keskukselle osoitetulla kirjallisella hakemuksella, jossa on selvitettävä:

1) hakijan toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) varaston sijainti; sekä

3) varastoitavat palavat kaasut, palavat nesteet sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja niiden suurimmat varastointimäärät.


21  §
Hakemuksen käsittely

Turvatekniikan keskuksen tulee laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia koskevaa lupahakemusta käsitellessään tarvittaessa pyytää lausunnot alueelliselta ympäristökeskukselta, työsuojelupiiriltä ja kunnan palopäälliköltä. Jos suunniteltu laitos aiotaan sijoittaa tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle, lausuntoa on kuitenkin aina pyydettävä alueelliselta ympäristökeskukselta.

22  §
Lupapäätös

Lupapäätöksessä voidaan määrätä, että laitoksen rakennustöiden saavutettua määrätyn vaiheen siitä on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle, jotta laitoksen tai varaston turvallisuuden kannalta tarpeelliset rakentamisen aikaiset tarkastukset voidaan tehdä. Lupapäätöksessä voidaan lisäksi edellyttää, että laitokselle tai varastolle on nimettävä rakennustyön vaativuuteen katsoen riittävän koulutuksen ja työkokemuksen omaava henkilö, jonka tehtävänä on valvoa, että rakentamisessa noudatetaan tätä asetusta ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lupapäätöstä ja -ehtoja.


23  §
Lupapäätöksestä tiedottaminen

Turvatekniikan keskuksen on toimitettava tieto lupapäätöksestä lääninhallitukselle, alueelliselle ympäristökeskukselle, työsuojelupiirille, kunnan palopäällikölle ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.

24  §
Teollista käsittelyä koskeva lupahakemus

Lupaa kemikaalin keskisuureen teolliseen käsittelyyn haetaan ennen laitoksen rakennustöiden aloittamista turvatekniikan keskukselle osoitetulla kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksen sisällöstä ja sen liitteistä on voimassa, mitä 19 §:ssä säädetään.

25  §
Ilmoitus varastoinnista

Palavan kaasun, palavan nesteen taikka terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin keskisuuresta varastoinnista tehdään ennen varaston rakennustöiden aloittamista ilmoitus turvatekniikan keskukselle.


26  §
Hakemuksen käsittely

Turvatekniikan keskuksen tulee keskisuurta teollista käsittelyä koskevaa lupahakemusta käsitellessään tarvittaessa pyytää lausunnot alueelliselta ympäristökeskukselta, työsuojelupiiriltä ja kunnan palopäälliköltä. Jos suunniteltu laitos aiotaan sijoittaa tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle, lausuntoa on kuitenkin aina pyydettävä alueelliselta ympäristökeskukselta.

28  §
Lupapäätöksestä ja ilmoituksen vastaanottamisesta tiedottaminen

Turvatekniikan keskuksen on toimitettava tieto lupapäätöksestä ja 25 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta lääninhallitukselle, alueelliselle ympäristökeskukselle, työsuojelupiirille, kunnan palopäällikölle ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.

32  §
Käyttöönottotarkastus

Tarkastusta on pyydettävä kirjallisesti turvatekniikan keskukselta, jonka on tarvittaessa ilmoitettava tarkastuksesta työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle sekä kunnan palopäällikölle ja kemikaalivalvontaviranomaiselle.

Käyttöönottotarkastus tai sen osa voidaan turvatekniikan keskuksen määräämissä tapauksissa korvata tarkastuslaitoksen tekemällä tarkastuksella.

33  §
Tarkastuspöytäkirja

Jos tarkastuksessa havaitaan, että laitos ei kaikilta osiltaan täytä tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia tai lupapäätöksen ehtoja, merkitään havaitut puutteet pöytäkirjaan.


34  §
Käyttöönotosta päättäminen

Jos tarkastuksessa ilmenee laitoksen turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, jotka eivät olleet tiedossa lupaa annettaessa, tai jos tarkastuksessa ilmenee, että laitos ei täytä tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia tai lupapäätöksen ehtoja, turvatekniikan keskus päättää laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen osalta, voidaanko laitos ottaa käyttöön, ja millaisia ehtoja laitoksen toiminnan tulee tällaisessa tapauksessa täyttää.

35  §
Käyttöönottotarkastus

Toiminnanharjoittajan on pyydettävä keskisuuren varaston tai sen osan tarkastusta kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista turvatekniikan keskukselta, jonka on tarvittaessa ilmoitettava tarkastuksesta työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskukselle sekä kunnan palopäällikölle ja kemikaalivalvontaviranomaiselle. Tarkastus on tehtävä ennen ilmoitettua aloituspäivämäärää.

Käyttöönottotarkastus tai sen osa voidaan turvatekniikan keskuksen määräämissä tapauksissa korvata tarkastuslaitoksen tekemällä tarkastuksella.

Tarkastuksessa on todettava, että varasto tai sen osa täyttää tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset.

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenevät laitoksessa mahdollisesti havaitut puutteet.

37 a  §
Ilmoittaminen luparekisteriin

Palopäällikön on lähetettävä turvatekniikan keskukselle sen vahvistamaa lomaketta käyttäen tiedot palavien kaasujen ja palavien nesteiden vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavista laitoksista, joista on tehty 29 ja 30 § tarkoitettu ilmoitus, ja niissä tehdyistä tarkastuksista kemikaaliasetuksessa tarkoitettuun luparekisteriin tallennettaviksi. Sama koskee kunnan kemikaalivalvontaviranomaista terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä harjoittavien laitosten osalta. Jos on kysymys 36 §:n 2 momentissa tarkoitetusta laitoksesta, tiedot kemikaalirekisteriin toimittaa se viranomainen, jolle 29 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehty.


38  §
Valvojan nimeäminen

Valvojan tulee olla toimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa toimipaikkanaan kysymyksessä oleva laitos, jollei turvatekniikan keskus ole muuta erityisestä syystä hyväksynyt.


39  §
Pätevyyden toteaminen

Turvatekniikan keskus toteaa kokeen perusteella teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvojan ja valvojan sijaisen pätevyyden. Kokeen suorittamisesta on annettava todistus, johon on merkittävä, minkälaisen laitoksen valvojana kokeen hyväksytysti suorittanut saa toimia.

41  §
Valvojasta ilmoittaminen

Teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvojan ja hänen sijaisensa nimeämisestä on ilmoitettava kirjallisesti turvatekniikan keskukselle. Ilmoitukseen on liitettävä:


42  §
Uuden valvojan nimeäminen

Turvatekniikan keskus voi vaatia uuden käsittelyn ja varastoinnin valvojan tai hänen sijaisensa nimeämistä, jos toiminnanharjoittajan nimeämällä henkilöllä ei ole riittäviä edellytyksiä tehtävän hoitamiseen.

47  §
Varastoalueeksi vahvistaminen

Varastoalueelle, jolla toimii kaksi tai useampia palavan kaasun ja palavan nesteen laajamittaisia tai keskisuuria varastoja, tulee hakea turvatekniikan keskuksen vahvistaminen palavan nesteen varastoalueeksi, jos:


Ennen kuin alue vahvistetaan varastoalueeksi, turvatekniikan keskuksen on pyydettävä asiasta kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen, palopäällikön, alueellisen ympäristökeskuksen sekä työsuojelupiirin lausunto.

48  §
Vahvistamisen hakeminen

Varastoalueen vahvistamista koskeva hakemus tehdään kirjallisesti turvatekniikan keskukselle ja siinä on selvitettävä:


49  §
Rakennetarkastus

Valmistaja tai maahantuoja ei saa luovuttaa palavan kaasun ja palavan nesteen kiinteäksi varastosäiliöksi tarkoitettua säiliötä käyttöön, ennen kuin se on todettu tarkastuslaitoksen tarkastuksessa (rakennetarkastus) olevan rakenteeltaan säännösten ja määräysten mukainen.

Säiliölle, jonka tilavuus on 1000 m3 tai enemmän, on tehtävä 1 momentissa tarkoitetun tarkastuksen lisäksi rakennusaikainen tarkastus asennus- ja hitsaustöiden alkuvaiheessa. Tarkastuksen tekee tarkastuslaitos.


Tarkastuslaitos voi hyväksyä maahan tuodun varastosäiliön rakennetarkastukseksi tai sen osiksi asianmukaisesti ulkomailla suoritetut rakennetarkastukseen liittyvät toimenpiteet, jos näistä esitetään hyväksyttävissä oleva todistus.


50  §
Sarjavalmisteisten säiliöiden rakenne- tarkastus

Jos valmistettavat tai maahan tuotavat enintään 100 m3 suuruiset palavan kaasun tai palavan nesteen varastosäiliöt ovat rakenteeltaan ja pinnoitukseltaan samanlaisia, rakennetarkastus voidaan suorittaa sarjatarkastuksena. Sarjatarkastuksessa tarkastuslaitos tarkastaa sarjan ensimmäisen säiliön ja sen jälkeen vähintään yhden säiliön kahdestakymmenestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen säiliöiden valmistajan tulee nimetä valmistuksen valvoja, joka valvoo säiliöiden valmistusta ja huolehtii siitä, että säiliöt rakennetaan säännösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi valmistuksen valvoja huolehtii siitä, että valmistaja tai maahantuoja tekee sarjan muille kuin 1 momentin mukaisesti tarkastetuille säiliöille rakennetarkastuksen. Valvojan tulee olla säiliönvalmistajan palveluksessa.

Määräysten mukaiseksi todettuihin säiliöihin kiinnitetään valmistuksen valvojan valvonnassa kilvet, joissa on säiliömerkintöjen lisäksi tarkastuslaitoksen merkintä.

Mitä edellä 1―3 momentissa säädetään, ei koske paineastioista annettujen säännösten ja määräysten mukaisia säiliöitä.

50 a  §
Valmistuksen valvonta

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävien hoitamisessa tarvittava asiantuntemus ja kokemus sekä tarvittavat valtuudet.


51  §
Määräysten antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä voidaan palavan kaasun ja palavan nesteen varastosäiliöistä määrätä, että


3) määrätyn tyyppisille säiliöille tulee hakea tarkastuslaitoksen tyyppihyväksyminen ennen valmistuksen aloittamista.

52  §
Putkistojen valmistus

Laajamittaista ja keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavassa laitoksessa käytettävien palavan kaasun ja palavan nesteen putkistojen, joiden käyttöpaine on vähintään 0,5 bar (ylipaine), tulee olla sellaisen valmistajan valmistamia, jolla on paineastioita koskevien säännösten ja määräysten mukainen oikeus valmistaa putkistoja ja mainituissa säännöksissä tarkoitettu valmistuksen valvoja.

53  §
Onnettomuudesta ilmoittaminen valvontaviranomaiselle

Laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavassa laitoksessa sattuneesta vakavasta onnettomuudesta, jossa on ollut osallisena palavaa kaasua, palavaa nestettä taikka terveydelle tai ympäristölle vaarallista kemikaalia, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle.

Muussa teollisessa käsittelyssä tai varastoinnissa sattuneesta vakavasta onnettomuudesta, jossa on ollut osallisena 1 momentissa tarkoitettuja kemikaaleja, on ilmoitettava kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, jonka tulee edelleen ilmoittaa onnettomuudesta turvatekniikan keskukselle ja tarvittaessa alueelliselle ympäristökeskukselle.


54  §
Onnettomuustutkimukset

Turvatekniikan keskuksen on tutkittava onnettomuus, jos se on onnettomuuden syyn selvittämiseksi tai kysymyksessä olevan laitoksen teknisen turvallisuuden taikka onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta tarpeellista.

55  §
Käyttöönotto onnettomuuden jälkeen

Turvatekniikan keskus voi määrätä, että laajamittaisen tai keskisuuren teollisen käsittelyn tai varastoinnin yhteydessä sattuneessa onnettomuudessa vaurioitunutta laitteistoa tai sen osaa ei saa ottaa uudelleen käyttöön ennen kuin uusi lupa on myönnetty taikka tarkastukset tehty 5 luvun mukaisesti.

56  §
Muutosilmoitukset

Jos laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen toimintaa aiotaan laajentaa tai muuten olennaisesti muuttaa käyttöönottotarkastuksen jälkeen, tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.


57  §
Muutosluvat ja muutosten tarkastaminen

Vaikka luvanvaraisen laitoksen laajentaminen tai muuttaminen ei ole turvallisuuden kannalta niin oleellinen, että se edellyttäisi uutta lupaa, turvatekniikan keskus voi määrätä, että laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia taikka keskisuurta teollista käsittelyä harjoittava laitos on muutoksen osalta tarkastettava 5 luvun mukaisesti.

58  §
Toiminnanharjoittajan muutos

Jos laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittava laitos siirtyy uudelle toiminnanharjoittajalle, on tämän ilmoitettava siitä viipymättä turvatekniikan keskukselle.


58 a  §
Määräysten ja ehtojen antaminen

Turvatekniikan keskus voi tässä luvussa tarkoitettujen muutosilmoitusten käsittelyn yhteydessä antaa säännösten ja määräysten vaatimusten täyttämiseksi toimintaa koskevia määräyksiä tai ehtoja.


59  §
Teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettaminen

Jos laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen toiminta lopetetaan tai keskeytetään vuotta pidemmäksi ajaksi, on tästä ilmoitettava turvatekniikan keskukselle. Vastaavasti on vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitettava palopäällikölle tai kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, joiden on tiedotettava toisilleen saamastaan ilmoituksesta.

59 c  §
Suuronnettomuuden vaaran torjuntaa koskeva turvallisuusselvitys

Turvallisuusselvitys tai selvitys, josta ilmenee, miten ja millaisia menetelmiä käyttäen turvallisuusselvitys on tehty, millaisia tuloksia selvityksestä on saatu ja millaisiin toimenpiteisiin tulosten johdosta on ryhdytty, toimitetaan riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista turvatekniikan keskukselle.

60  §
Tarkastuslaitos

Tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitetaan tarkastuslaitoksella Teknillistä tarkastuskeskusta.

61  §
Tilapäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista ilmoittaminen

Sellaisesta laajamittaisesta tai keskisuuresta teollisesta käsittelystä ja laajamittaisesta varastoinnista, jota kertaluonteisesti harjoitetaan enintään kuuden kuukauden ajan samassa paikassa, on tehtävä ilmoitus turvatekniikan keskukselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen sisällöstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 19, 20, 24 ja 25 §:ssä säädetään.

Turvatekniikan keskus voi päätöksellään kieltää toiminnan aloittamisen, jos toimintaa ei voida pitää riittävän turvallisena, tai asettaa toiminnalle turvallisen käytön kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia.

62  §
Koelaitoslupa

Turvatekniikan keskus voi hakemuksesta myöntää erikseen luvan koelaitokselle, jossa teollisesti käsitellään tutkimus- tai kehitystarkoituksessa palavia kaasuja, palavia nesteitä taikka terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. Koelaitosta koskevan luvan hakemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 19 §:ssä säädetään. Turvatekniikan keskus voi liittää koelaitosta koskevaan lupaan turvallisuutta koskevia ehtoja.

64  §
Poikkeusten myöntäminen

Turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksessa myöntää laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavalle laitokselle tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä ja sen nojalla annetuista määräyksistä, jos niiden noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.


66  §
Valvonta

Tämän asetuksen säännösten ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen ylin valvonta kuuluu turvatekniikan keskukselle.

Turvatekniikan keskuksen tehtävänä on 1 momentin lisäksi valvoa tämän asetuksen säännösten ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista laajamittaista tai keskisuurta teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavissa laitoksissa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Tämän asetuksen voimaan tullessa teknillisessä tarkastuskeskuksessa vireillä oleva asia käsitellään ja ratkaistaan turvatekniikan keskuksessa. Kuitenkin 49 ja 50 §:ssä tarkoitetut tarkastukset käsitellään Teknillisessä tarkastuskeskuksessa.

Teknilliselle tarkastuskeskukselle ja sen piiritoimistolle 71 ja 76 §:ssä säädetyt tehtävät siirtyvät turvatekniikan keskukselle tämän asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.