1170/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Asetus nestekaasuasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun nestekaasuasetuksen (711/93) 65 §:n 2 momentti,

muutetaan 4 §, 6 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §, 15 §:n 3 momentti, 16 §:n johdantokappale, 18 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti, 22 §, 24 §, 26 §:n 2 momentti, 27 §, 29 §:n johdantokappale, 30―35 §, 44 §:n 1 ja 2 momentti, 45 §, 46 §, 47 §:n 1 momentti, 48 §:n 3 momentti, 49 §:n 1 momentti, 51 §, 54 §:n 2 ja 3 momentti, 56 §:n 3 momentti, 58 §:n 1 momentti, 60 §:n 1 momentti, 61 §:n 1 ja 2 momentti, 62 §, sekä

lisätään 5 §:ään uusi 8 kohta sekä 20 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4  §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen valvontaviranomaisina toimivat turvatekniikan keskus, merenkulkuhallitus ja kunnan palopäällikkö.

5  §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


8) tarkastuslaitoksella Teknillistä tarkastuskeskusta.

6  §
Nestekaasun hajustaminen

Turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksissa, milloin erityiset syyt sitä vaativat, antaa määräämillään ehdoilla luvan hajustamattoman nestekaasun käyttöön ja varastointiin.

12  §
Laajamittaista toimintaa koskeva lupahakemus

Lupaa nestekaasun laajamittaiseen tekniseen käyttöön, käsittelyyn tai varastointiin on haettava ennen laitoksen rakennustöiden aloittamista turvatekniikan keskukselta kirjallisella hakemuksella.

13  §
Keskisuurta käyttöä tai käsittelyä koskeva lupahakemus

Lupaa nestekaasun keskisuureen tekniseen käyttöön tai käsittelyyn on haettava ennen laitoksen rakennustöiden aloittamista turvatekniikan keskukselta kirjallisella hakemuksella.


14  §
Hakemuksen käsittely

Turvatekniikan keskuksen tulee muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen lisäksi tarvittaessa pyytää hakemuksesta lausunnot työsuojelupiiriltä ja kunnan palopäälliköltä.

15  §
Lupapäätös

Turvatekniikan keskuksen on toimitettava tieto lupapäätöksestä työsuojelupiirille ja kunnan palopäällikölle.

16  §
Ilmoitus nestekaasun keskisuuresta varastoinnista

Nestekaasun keskisuuresta varastoinnista on tehtävä hyvissä ajoin ennen varaston toiminnan aloittamista ilmoitus turvatekniikan keskukselle. Ilmoituksessa on selvitettävä:


18  §
Ilmoituksen käsittely

Turvatekniikan keskuksen on nestekaasun keskisuuresta varastoinnista tehdyn ilmoituksen takia tarvittaessa ensin pyydettävä lausunto kunnan palopäälliköltä ja sen jälkeen annettava toiminnanharjoittajalle tieto tämän velvollisuudesta pyytää varaston tarkastusta niin kuin 24 §:ssä säädetään.


20  §
Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastusta on pyydettävä kirjallisesti turvatekniikan keskukselta. Laitoksen tai sen osan tarkastus on tehtävä ennen ilmoitettua aloituspäivämäärää. Turvatekniikan keskuksen on ilmoitettava tarkastuksesta työsuojelupiirille sekä kunnan palopäällikölle.

Käyttöönottotarkastus tai sen osa voidaan turvatekniikan keskuksen määräämissä tapauksissa korvata tarkastuslaitoksen tarkastuksella.

22  §
Käyttöönotosta päättäminen

Jos tarkastuksessa ilmenee laitoksen turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, jotka eivät ole olleet tiedossa lupaa annettaessa, tai jos tarkastuksessa ilmenee, ettei laitos täytä tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia tai lupapäätöksen ehtoja, turvatekniikan keskus päättää, voidaanko laitos ottaa käyttöön, ja millaisia ehtoja laitoksen toiminnan tulee tällaisessa tapauksessa täyttää.

24  §
Keskisuurta varastointia koskeva käyt- töönottotarkastus

Toiminnanharjoittajan on pyydettävä nestekaasun keskisuuren varaston tai sen osan tarkastusta kirjallisesti turvatekniikan keskukselta. Varasto tai sen osa on tarkastettava ennen ilmoitettua aloituspäivämäärää. Turvatekniikan keskuksen on ilmoitettava tarkastuksesta kunnan palopäällikölle.

Käyttöönottotarkastus tai sen osa voidaan turvatekniikan keskuksen määräämissä tapauksissa korvata tarkastuslaitoksen tarkastuksella.

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenevät laitoksessa mahdollisesti havaitut puutteet. Pöytäkirja on toimitettava toiminnanharjoittajalle ja tiedoksi kunnan palopäällikölle.

26 §
Valvojan nimeäminen

Valvojan tulee olla toimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa toimipaikkanaan kyseessä oleva laitos, jollei turvatekniikan keskus ole muuta erityisestä syystä hyväksynyt.


27 §
Pätevyyden toteaminen

Turvatekniikan keskus toteaa kokeen perusteella käytön valvojan ja valvojan sijaisen pätevyyden. Kokeen suorittamisesta on annettava todistus, johon merkitään, minkä kokoisen laitoksen valvojana kokeen hyväksytysti suorittanut saa toimia.

29 §
Käytön valvojasta ilmoittaminen

Käytön valvojan ja hänen sijaisensa nimeämisestä on ilmoitettava kirjallisesti turvatekniikan keskukselle. Ilmoitukseen on liitettävä:


30  §
Uuden käytön valvojan nimeäminen

Jos käytön valvoja jättää toimensa, uusi valvoja on nimettävä ja nimeämisestä ilmoitettava turvatekniikan keskukselle kolmen kuukauden kuluessa.

Turvatekniikan keskus voi vaatia uuden käytön valvojan tai hänen sijaisensa nimeämistä, jos toiminnanharjoittajan nimeämällä henkilöllä ei ole riittäviä edellytyksiä tehtävän hoitamiseen.

31 §
Asennus- ja huoltotoiminta

Nestekaasun käyttö- ja käsittelylaitteiston asentamista ja huoltamista saa silloin, kun kyseessä on kiinteä asennus, suorittaa vain hyväksytty kaasuasennusliike. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi kuitenkin määrätä, että hyväksyttyä kaasuasennusliikettä ei tarvita pienkohdeasennuksessa, jossa käytetään vain esivalmistettuja putkiston osia.

Nestekaasuputkistoja, lukuun ottamatta niihin liittyviä käyttölaitteita, saa asentaa ja huoltaa myös toiminnanharjoittaja, jonka tekniset toimintaedellytykset putkistojen osalta on paineastioita koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti arvioitu riittäviksi.

Öljylämmityslaitteiston nestekaasulla toimivat sytytyslaitteet ja niihin liitetyt pullot saa asentaa ja huoltaa myös toiminnanharjoittaja, jonka on todettu täyttävän öljylämmityslaitteiston asentamiselle ja huoltamiselle asetetut vaatimukset.

32 §
Asennus- ja huoltotoiminnan edellytykset

Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen asennusja huoltotoiminnan edellytyksenä on, että toiminnanharjoittajan palveluksessa on toiminnan laajuuteen nähden riittävä määrä kaasulaitteistojen asennuksesta ja huoltamisesta vastaavia henkilöitä (vastuuhenkilö).

Vastuuhenkilöllä tulee olla riittävä työkokemus ja koulutus sekä kaasuja koskevien säännösten ja määräysten tuntemus.

Turvatekniikan keskus tai sen asettama tutkintolautakunta järjestää vastuuhenkilöille tutkinnon sekä antaa tutkinnossa hyväksytylle todistuksen.

Tarkemmat määräykset kaasualan asennus- ja huoltotoiminnan edellytyksistä sekä vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista antaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

33 §
Asennus- ja huoltotoimintaa koskeva ilmoitus

Toiminnanharjoittajan, joka aikoo hyväksytyksi kaasuasennusliikkeeksi, on tehtävä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) kaupparekisterin tai muun vastaavan rekisterin ote;

2) jäljennös vastuuhenkilön todistuksesta; sekä

3) selvitys vastuuhenkilön työkokemuksesta ja koulutuksesta.

Turvatekniikan keskuksen on arvioitava, täyttääkö toiminnanharjoittaja säädetyt vaatimukset sekä annettava vaatimusten täyttymisestä kirjallinen todistus toiminnanharjoittajalle.

Mikäli toiminnanharjoittajan vastuuhenkilö vaihtuu taikka tapahtuu muita olennaisia muutoksia, tulee toiminnanharjoittajan tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

34 §
Työntekijän ammatillinen pätevyys

Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen on huolehdittava siitä, että se käyttää työn suorittamiseen ammattitaitoista työvoimaa.

Asennus- ja huoltotehtävissä työskenteleville tulee antaa tarvittavaa ammattitaitoa kehittävää koulutusta ja opastusta.

35 §
Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen ja muun toiminnanharjoittajan vastuu

Hyväksytty kaasuasennusliike tai muu toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että sen asentama käyttö- ja käsittelylaitteisto tai siihen tehty rakenteellinen muutos täyttävät tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset.

Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen tai muun toiminnanharjoittajan tulee antaa työn teettäjälle tekemästään asennuksesta vastuu henkilön allekirjoittama kirjallinen todistus siitä, että käyttölaitteisto ja siihen tehdyt muutostyöt ovat määräysten mukaisia. Todistuksesta tulee käydä tarkasti ilmi, mitä se koskee.

44 §
Onnettomuudesta ilmoittaminen

Laajamittaista tai keskisuurta nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia harjoittavassa laitoksessa sattuneesta sellaisesta vakavasta onnettomuudesta, jossa osallisena on ollut nestekaasu, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle.

Muussa teknisessä käytössä, käsittelyssä ja varastoinnissa sattuneesta vakavasta onnettomuudesta, jossa nestekaasu on ollut osallisena, on ilmoitettava kunnan palopäällikölle, jonka tulee edelleen ilmoittaa onnettomuudesta turvatekniikan keskukselle.


45 §
Onnettomuustutkimukset

Turvatekniikan keskuksen on tutkittava onnettomuus, jos se on onnettomuuden syyn selvittämiseksi tai kysymyksessä olevan laitoksen taikka onnettomuuden ehkäisemisen kannalta tarpeellista.

46 §
Käyttöönotto onnettomuuden jälkeen

Turvatekniikan keskus voi määrätä, että laajamittaisen ja keskisuuren teknisen käytön, käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä sattuneessa onnettomuudessa vaurioitunutta laitteistoa tai sen osaa ei saa ottaa uudelleen käyttöön, ennen kuin kyseessä olevaan toimintaan on myönnetty uusi lupa taikka laitteisto tai sen osa on tarkastettu.

47 §
Muutosilmoitukset

Jos laajamittaista ja keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen toimintaa aiotaan laajentaa tai muuttaa käyttöönottotarkastuksen jälkeen, tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.


48 §
Muutosluvat ja muutosten tarkastaminen

Vaikkei luvanvaraisen laitoksen laajentaminen tai muuttaminen ole turvallisuuden kannalta niin oleellinen, että se edellyttäisi uutta lupaa, turvatekniikan keskus voi määrätä, että laajamittaista tai keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia harjoittava laitos on tarkastettava.

49  §
Toiminnanharjoittajan muutos

Jos laajamittaista tai keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittava laitos siirtyy uudelle toiminnanharjoittajalle, on tämän ilmoitettava siitä viipymättä turvatekniikan keskukselle.


51 §
Teknisen käytön, käsittelyn ja varastoinnin lopettaminen

Jos laajamittaista tai keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen toiminta lopetetaan tai keskeytetään vuotta pitemmäksi ajaksi, on tästä ilmoitettava turvatekniikan keskukselle. Vastaavasti on nestekaasun vähäisen teknisen käytön, käsittelyn tai varastoinnin muutoksesta ilmoitettava palopäällikölle.

54 §
Turvallisuusselvitys

Turvallisuusselvitys tai selvitys, josta ilmenee, miten ja millaisia menetelmiä käyttäen turvallisuusselvitys on tehty, millaisia tuloksia selvityksestä on saatu ja millaisiin toimenpiteisiin tulosten takia on ryhdytty, toimitetaan turvatekniikan keskukselle.

Turvallisuusselvitys on tehtävä ja se tai sitä koskeva selvitys on toimitettava turvatekniikan keskukselle riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

56 §
Tiedottamisvelvollisuus

Tiedottamisvelvollisuuden täyttämisestä toiminnanharjoittajan on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle ja kunnan palopäällikölle.

58  §

Turvatekniikan keskuksen ja merenkulkuhallituksen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla niin kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.


60 §
Poikkeusten myöntäminen

Jos tämän asetuksen säännösten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin, turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksessa myöntää tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä ja sen nojalla annettuista määräyksistä.


61  §
Valvontaviranomaiset

Nestekaasun laajamittaista ja keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat luvat ja ilmoitukset käsittelee turvatekniikan keskus.

Tämän asetuksen säännösten ja sen nojalla annettujen määräysten ylin valvonta kuuluu turvatekniikan keskukselle. Siltä osin kuin kyse on nestekaasun teknisestä käytöstä aluksessa, valvonta kuuluu kuitenkin merenkulkuhallitukselle.


62 §
Luparekisteri

Turvatekniikan keskus pitää rekisteriä tämän asetuksen perusteella tekemistään päätöksistä ja tarkastuksista. Kunnan palopäällikön on lähetettävä tiedot 17 §:ssä tarkoitetuista laitoksista ja niissä tekemistään tarkastuksista turvatekniikan keskukselle 1 momentissa tarkoitettuun rekisteriin tallennettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknilliselle tarkastuskeskukselle nestekaasuasetuksen (711/93) 67―69 §:ssä säädetyt tehtävät siirtyvät tämän asetuksen voimaan tullessa turvatekniikan keskukselle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käytön valvojalle, vastuuhenkilölle ja kaasuasennusliikkeelle annetut oikeudet ovat edelleen voimassa.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.