1127/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Ympäristöministeriön päätös jätteiden siirtoja koskevasta väliaikaisesta valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta

Ympäristöministeriö on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 40 §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisena kuin 1 momentti on 24 päivänä tammikuuta 1995 annetussa laissa (63/95), päättänyt:

1  §

Liitteenä oleva jätteiden siirtoja koskeva väliaikainen valtakunnallinen jätesuunnitelma määrätään sitovasti noudatettavaksi.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Päätöstä ei sovelleta jätteen siirtoon, jolle Suomen ympäristökeskus on myöntänyt luvan ennen päätöksen voimaan tuloa.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Vanhempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Liite

JÄTTEIDEN SIIRTOJA KOSKEVA VÄLIAIKAINENVALTAKUNNALLINEN JÄTESUUNNITELMA

Seuraavia jätteitä saa viedä Suomesta hyödynnettäväksi ainoastaan valtioon, joka on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsen:

1 LUOKKA. KELTAINEN JÄTELUETTELO*

AA. Metallijätteet
AA010 ex 2619 00 Kuona, hehkuhilse ja muut raudan tai teräksen valmistuksessa muodostuvat jätteet**
AA020 ex 2620 19 Sinkkituhka ja -jäteaineet**
AA030 2620 20 Lyijytuhka ja -jäteaineet**
AA040 ex 2620 30 Kuparituhka ja -jäteaineet**
AA050 ex 2620 40 Alumiinituhka ja -jäteaineet**
AA060 ex 2620 50 Vanadiinituhka ja -jäteaineet**
AA070 2620 90 Tuhka ja jäteaineet**, jotka sisältävät metalleja tai metalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan
AA080 Talliumjäte ja -jäteaineet**
AA090 ex 2804 80 Arseenijäte- ja jäteaineet**
AA100 ex 2805 40 Elohopeajäte- ja jäteaineet**
AA110 Alumiinioksidin valmistuksessa muodostuvat jäteaineet, joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan
AA120 Galvaaniset lietteet
AA130 Metallien syövytyksessä syntyvät liuokset
AA140 Sinkin käsittelyssä syntyvät liuotusjätteet, pölyt ja lietteet, kuten jarosiitti, hematiitti, götiitti jne.
AA150 Jalometallipitoiset kiinteät jäteaineet, joissa on jäämiä epäorgaanisista syanideista
AA160 Jalometallituhka, -liete, -pöly ja muut jalometallijäteaineet, kuten― painopiirilevyjen poltossa syntyvä tuhka― filmituhka
AA170 Lyijyakut, kokonaiset tai murskatut
AA180 Käytetyt paristot ja akut, kokonaiset tai murskatut, muut kuin lyijyakut, sekä paristojen ja akkujen valmistuksessa muodostuva jäte ja romu, jota ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan
AB.
AB010 2621 00 Kuona, tuhka ja jäteaineet**, joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan
AB020 Yhdyskuntajätteiden tai kotitalousjätteiden poltossa muodostuvat jäteaineet
AB030 Metallien pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien jätteet
AB040 ex 7001 00 Katodisädeputkilasi ja muu aktivoitu lasijäte
AB050 ex 2529 21 Kalsiumfluoridiliete
AB060 Muut epäorgaaniset fluoriyhdisteet nesteenä tai lietteenä
AB070 Valimoissa käytetyt hiekat
AB080 Katalyyttijätteet, jotka eivät ole vihreässä jäteluettelossa (Katso Neuvoston asetus 259/93 muutoksineen)
AB090 Alumiinihydraattijätteet
AB100 Alumiinioksidijätteet
AB110 Emäksiset liuokset
AB120 Epäorgaaniset halidiyhdisteet, joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan
AB130 Käytetty puhallushiekka
AB140 Kemianteollisuuden prosesseissa syntyvä kipsi
AB150 Savukaasujen rikinpoistosta peräisin oleva puhdistamaton kalsiumsulfiitti ja kalsiumsulfaatti (FGD)
AC.
AC010 ex 2713 90 Maaöljykoksin tai bitumin valmistuksessa tai käsittelyssä muodostuva jäte, paitsi anodihiilten jätteet
AC020 Kauppabitumijätteet
AC030 Jäteöljyt, jotka eivät sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa
AC040 Lyijypitoinen bensiiniliete
AC050 Lämmönsiirtonesteet
AC060 Hydrauliikkanesteet
AC070 Jarrunesteet
AC080 Pakkasnesteet
AC090 Hartsien, lateksien, pehmittimien, liimojen ja sideaineiden valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet
AC100 ex 3915 90 Nitroselluloosa
AC110 Fenolit ja fenoliyhdisteet, mukaan lukien kloorifenolit nesteinä tai lietteinä
AC120 Polyklooratut naftaleenit
AC130 Eetterit
AC140 Valimohiekkojen kovetuksessa käytettävä trietyyliamiinikatalyytti
AC150 Kloorifluorihiilivedyt
AC160 Halonit
AC170 Käsitellyt korkki- ja puujätteet
AC180 ex 4110 00 Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe
AC190 Autojen paloituksessa muodostuva kevyt jae
AC200 Orgaaniset fosforiyhdisteet
AC210 Halogenoimattomat liuottimet
AC220 Halogenoidut liuottimet
AC230 Orgaanisten liuottimien hyödyntämisessä muodostuvat halogenoidut tai halogenoimattomat tislausjätteet, jotka eivät sisällä vettä
AC240 Alifaattisten halogenoitujen hiilivetyjen (kuten kloorimetaanin, dikloorietaanin, vinyylikloridin, vinylideenikloridin, allyylikloridin ja epikloorihydriinin) valmistuksessa syntyvät jätteet
AC250 Pinta-aktiiviset aineet (tensidit)
AC260 Sian virtsa ja ulosteet
AC270 Jätevesiliete
AD.
AD010 Lääkeaineiden valmistuksessa muodostuvat jätteet
AD020 Torjunta-aineiden (joihin kuuluvat kasvinsuojeluaineet) valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet
AD030 Puunsuojakemikaalien valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet
Jätteet, jotka sisältävät jotakin seuraavista aineista tai koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia:
AD040AD050 ― epäorgaaniset syanidit, paitsi jalometallipitoiset kiinteät jäteaineet, joissa on jäämiä epäorgaanisista syanideista― orgaaniset syanidit
AD060 Jäteöljyjen ja veden sekä hiilivetyjen ja veden seokset ja emulsiot
AD070 Painovärien, väriaineiden, pigmenttien, maalien, lakkojen ja vernissojen valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet
AD080 Räjähdysvaaralliset jätteet, elleivät ne ole jonkun muun erityislainsäädännön alaisia
AD090 Muualla mainitsemattomien reprojäljennös- ja valokuvauskemikaalien ja -aineiden valmistuksessa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan
AD100 Muovien pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien jätteet
AD110 Happamat liuokset
AD120 Ioninvaihtohartsit
AD130 Kertakäyttökamerat paristoineen
AD140 Teollisuuden kaasupäästöjen puhdistuksessa käytettyjen, saastumista ehkäisevien laitteiden jätteet, joita ei ole muualla mainittu tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan
AD150 Suodatinaineena (kuten biosuodattimena) käytetty orgaaninen luonnonmateriaali
AD160 Yhdyskunta- ja kotitalousjätteet

2 LUOKKA. PUNAINEN JÄTELUETTELO*

Tässä luettelossa käsitteet ''sisältää'' tai ''olla saastuttama'' tarkoittavat, että mainittua ainetta on siinä määrin, että se tekee jätteen (a) vaaralliseksi tai (b) hyödyntämiskelvottomaksi.

RA. Pääasiassa orgaanisista aineista koostuvat jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja epäorgaanisia aineita
RA010 Jätteet, aineet ja tuotteet, jotka sisältävät polyklooribifenyylejä (PCB) ja/tai polyklooritrifenyylejä (PCT) ja/tai polybromibifenyylejä (PBB), mukaan lukien näiden yhdisteiden monibromijohdannaiset, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia, edellyttäen, että näiden aineiden yhteinen pitoisuus on vähintään 50 mg/kg.
RA020 Tervamaiset jäämät (paitsi kauppabitumit), joita syntyy jalostuksessa, tislauksessa tai kuivatislauksessa
RB.
RB010 Asbesti (pöly ja kuidut)
RB020 Fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan asbestin kaltaiset keraamiset kuidut
RC.
Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia:
RC010 ― moniklooratut dibentsofuraanit
RC020 ― moniklooratut dibentsoparadioksiinit
RC030 Lyijypitoisten nakutuksenestoyhdisteiden lietteet
RC040 Muut peroksidit kuin vetyperoksidi

3 LUOKKA. ONGELMAJÄTTEET, JOITA EI OLE EDELLÄ MAINITTU***

* Mahdollisuuksien mukaan luettelon asianomaiseen kohtaan on merkitty 14 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyn Brysselin yleissopimuksen mukaisen, tulliyhteistyöneuvoston johdolla perustetun yhtenäisen tavaroiden tunnistus- ja luokitusjärjestelmän (seuraavassa yhtenäinen tullitariffinimikkeistö) nimike. Tullitariffinimikkeistöä voidaan soveltaa sekä jätteisiin että tuotteisiin. Tässä päätöksessä ei ole muita nimikkeitä kuin jätteitä. Tämän takia nimikkeistö ― jota käyttävät sekä tulliviranomaiset toimintaansa helpottaakseen että muut ― on esitetty vain tässä päätöksessä lueteltujen ja sen kattamien jätteiden yksilöinnin helpottamiseksi. Tulliyhteistyöneuvoston vastaavia virallisia selostuksia tulee kuitenkin käyttää tulkintaohjeina yleisotsikoiden jälkeen lueteltujen jätteiden yksilöinnissä. Merkintä ''ex'' osoittaa, että kyseinen nimike on mainittu yhtenäisen tullitariffinimikkeistön otsikon jälkeen.

Ensimmäisessä sarakkeessa oleva tunnus on OECD:n tunnus: se koostuu kahdesta kirjaimesta (joista ensimmäinen kirjain ilmaisee jäteluettelon: keltainen (Amber) tai punainen (Red) ja toinen kirjain ilmaisee jäteluokan: A, B, C... ) ja kolmesta numerosta.

** Luetteloon kuuluvat tuhka, sakat, kuona, skimmausjäte, hehkuhilse, pöly, jauhe, liete ja kakut, ellei jotakin ainetta ole erikseen mainittu muualla tässä luettelossa.

*** Tähän luokkaan kuuluvat ne jätteet, jotka on Suomessa määritelty ongelmajätteiksi, mutta jotka eivät sisälly muihin luokkiin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.