1120/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Asetus sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunnasta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (814-/92) 1 §, 2 §:n 1 momentti sekä 3 §:n 3 ja 4 momentti seuraavasti:

1 §
Neuvottelukunnan tarkoitus

Sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämistä sekä sosiaaliturvan kehittämistä koskevien yleisten periaatteellisesti tärkeiden tai laajakantoisten kysymysten käsittelyä varten sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä voi olla hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyö- ja neuvotteluelimenä sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää ja yhteensovittaa sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja laatia vuosittain hallinnonalan kansallista ja kansainvälistä sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskeva tavoiteohjelma;

2) kehittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointia ja toteuttaa vuosittain arviointi hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksellisuudesta;

3) kehittää hallinnonalan tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevaa tiedonvälitystä; sekä

4) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön sille määräämät tehtävät.


3 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto nimeää muut jäsenet varajäsenineen siten, että sosiaali- ja terveysministeriötä edustaa kaksi jäsentä ja valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta, kansanterveyslaitosta, työterveyslaitosta, kansaneläkelaitosta, eläketurvakeskusta, Raha-automaattiyhdistystä ja Suomen Kuntaliittoa kutakin yksi jäsen. Puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää asianomaisen viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden puheenjohtajan, jäsenen tai varajäsenen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.